2004 m. birželio 13 d. Respublikos Prezidento rinkimai
 
Rinkimų komisijos
Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymas, įgaliojimai
Miestų, rajonų rinkimų komisijų sudarymas, įgaliojimai
  Rinkimų stebėtojai
Kandidatų patikėtiniai


Apylinkių rinkimų komisijų sudarymas, įgaliojimai


Pagal Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 13 straipsnio 6 dalį, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 14 straipsnio 6 dalį, jeigu tą pačią dieną kartu vyksta keleri rinkimai, apylinkių rinkimų komisijos sudaromos tos pačios.
Vyriausioji rinkimų komisija 2004 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. 65, apylinkių rinkimų komisijoms, kurios organizuos ir vykdys rinkimus į Europos Parlamentą, pavedė vykdyti Respublikos Prezidento rinkimų apylinkių rinkimų komisijų funkcijas.


Rinkimų į Europos parlamentą įstatymo 17 straipsnis.

    Apylinkės rinkimų komisija:
  1. iš savivaldybės rinkimų komisijos gauna apylinkės rinkėjų sąrašus, sudaro sąlygas su jais susipažinti rinkėjams, atstovams rinkimams, įteikia ar per kitą asmenį perduoda rinkėjams rinkėjo pažymėjimus, rinkėjams, kurie turi teisę balsuoti paštu namuose, praneša, kad jie šią teisę turi, sudaro rinkėjų, kurie balsuos paštu namuose, sąrašą, praneša savivaldybės rinkimų komisijai apie apylinkės rinkėjų sąraše aptiktus netikslumus, asmenis atsisakiusius deklaruoti, nedeklaravusius, ar jie atitinka šio Įstatymo 3 straipsnio reikalavimus;
  2. nagrinėja skundus dėl apylinkės rinkėjų sąraše padarytų klaidų;
  3. Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka prižiūri, kaip rinkimų apylinkės teritorijoje vyksta balsavimas paštu, kad būtų sudarytos sąlygos balsuoti paštu visose rinkimų apylinkės teritorijoje esančiose gydymo, socialinės rūpybos ir globos įstaigose, kariniuose daliniuose, pataisos įstaigose ir kardomojo kalinimo įstaigose;
  4. kartu su savivaldybės tarybos atstovu pasirūpina, kad pagal šio Įstatymo reikalavimus laiku būtų parengtos balsavimo patalpos, slapto balsavimo kabinos ir balsadėžės;
  5. rinkimų dieną organizuoja balsavimą rinkimų apylinkėje;
  6. suskaičiuoja balsus, surašo apylinkės balsų skaičiavimo protokolą;
  7. svarsto savo apylinkės rinkėjų ir stebėtojų skundus dėl rinkimų rengimo, balsavimo organizavimo, balsų skaičiavimo, balsų skaičiavimo protokolo surašymo ir priima sprendimus;
  8. vykdo kitus šio Įstatymo numatytus įgaliojimus.