2004 m. birželio 13 d. Respublikos Prezidento rinkimai
 
Rinkimų komisijos
Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymas, įgaliojimai
Apylinkių rinkimų komisijų sudarymas, įgaliojimai
  Rinkimų stebėtojai
Kandidatų patikėtiniai


Miestų, rajonų rinkimų komisijų sudarymas, įgaliojimai


Pagal Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 13 straipsnio 6 dalį, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 14 straipsnio 6 dalį, jeigu tą pačią dieną kartu vyksta keleri rinkimai, Vyriausioji rinkimų komisija nusprendžia, kokia komisija bus sudaroma atskiroje rinkimų teritorijoje (savivaldybėje ar rinkimų apygardoje), ir sudaro vieną – savivaldybės, apygardos rinkimų – komisiją bei nustato jos funkcijas organizuojant ir vykdant kitus rinkimus.
Vyriausioji rinkimų komisija 2004 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. 65, savivaldybių rinkimų komisijoms, kurios organizuos ir vykdys rinkimus į Europos Parlamentą, pavedė vykdyti miestų, rajonų rinkimų komisijų funkcijas organizuojant ir vykdant Respublikos Prezidento rinkimus

Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 14 straipsnis:

Miesto, rajono rinkimų komisija:
  1. Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka informuoja mieste, rajone gyvenančius rinkėjus apie rinkimų apylinkių ribas, būstines, darbo laiką ir balsavimo patalpas;
  2. prižiūri, kaip mieste, rajone vykdomas šis įstatymas;
  3. sudaro apylinkių rinkimų komisijas;
  4. paskirsto rinkimams skirtas lėšas apylinkių rinkimų komisijoms, kontroliuoja šių lėšų naudojimą ir už sunaudotas rinkimams atsiskaito Vyriausiajai rinkimų komisijai;
  5. registruoja rinkimų stebėtojus ir išduoda jiems pažymėjimus;
  6. sudaro miesto, rajono teritorijoje esančių gydymo, socialinės rūpybos ir globos įstaigų, karinių dalinių ir bausmės atlikimo vietų sąrašą ir kartu su pašto vadovu pasirūpina, kad juose būtų organizuotas balsavimas paštu;
  7. surašo miesto, rajono balsų skaičiavimo protokolą, nustato rinkimų rezultatus ir perduoda juos tvirtinti Vyriausiajai rinkimų komisijai;
  8. svarsto skundus dėl apylinkių rinkimų komisijų sprendimų bei veiksmų ir priima sprendimus;
  9. vykdo kitus šio įstatymo numatytus įgaliojimus.