Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Antanas    DUMBRAUSKAS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)
numeris sąraše: 78

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1957 m. gegužės 18 d. Klaipėdos rajone.
  1975 m. baigė Gargždų 1-ąją vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į tuometinės Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos fakultetą. Po penkerių studijų metų įgijo inžinieriaus hidrotechniko kvalifikaciją.
  Buvo paskirtas dirbti į Klaipėdos rajono Melioracijos statybos ir montavimo valdybą, tačiau pasiūlius fakulteto vadovybei liko dirbti mokslinį darbą dabartinėje Vandentvarkos katedroje. Dvejus metus dirbo jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.
  1982 m. įstojo į neakivaizdinę aspirantūrą. Atlikęs programoje numatytus tyrimus, parengė technikos mokslų kandidato disertaciją. 1988 m. Kijevo hidrotechnikos ir melioracijos mokslinių tyrimų institute ją sėkmingai apgynė.
  1993 m. Lietuvos mokslo tarybos buvo nostrifikuotas ir suteiktas technikos mokslų daktaro laipsnis.
  1992 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos taryba suteikė, o 1993 m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo docento pedagoginį mokslo vardą.
  1981 m. pradėjo pedagoginį darbą Hidrotechnikos katedroje ir tais pačiais metais šį darbą tęsė dabartinėje Vandentvarkos katedroje.
  1989 m. konkurso tvarka buvo išrinktas užimti vyriausiojo dėstytojo pareigas toje pačioje katedroje.
  1992 m. buvo išrinktas Vandentvarkos katedros docentu. Šias pareigas eina iki šiol.
  1994–1996 m. ėjo universiteto administracijos akademijos sekretoriaus, vėliau – Socialinio skyriaus viršininko pareigas.
  Nuo 1997 m. pagrindines pareigas vėl ėjo Vandentvarkos katedroje.
  Nuo 2005 m. – Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prodekanas mokslui.
  1993–1995 m. aktyviai talkino tuometinei Aplinkos apsaugos ministerijai: kaip ekspertas važiavo į HELKOM komisijos posėdžius, rengė šiai organizacijai reikalingus dokumentus išsklidusios taršos klausimais.
  1996–2000 m. kaip vizituojantis mokslininkas darbavosi Lundo universiteto (Švedija) Vandens resursų katedroje.
  1996 ir 1997 m. Olandijos Vageningeno ir Utrechto universitetuose stažavosi kompiuterinių technologijų taikymo projektuojant ir ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais.
  1996–2004 m. buvo kelių didesnių tarptautinių projektų koordinatorius ir daugelio tokių projektų dalyvis. Visi šie projektai susiję su vandens taršos mažinimu.
  1998 m. laimėjo konkursą ir gavo Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo paramą darbui „Potvynių Nemuno deltoje prognozavimo ir ekonominės bei ekologinės žalos įvertinimo sistemos sukūrimas (1988–2001 m.)“ vykdyti. Šio darbo pagrindu vėliau buvo atlikta daug projektavimo ir praktinių darbų vykdant gyventojų apsaugos nuo potvynių programą.
  Kaip mokslininko ir eksperto darbas pastaruoju metu susijęs su potvynių analize ir jų daromos žalos mažinimu diegiant naujas mokslo technologijas.
  Aktyviai dalyvavo Lietuvos sąjūdžio veikloje universitete, tačiau į politinę veiklą įsitraukė tik 2001 m.
  Dalyvauja Lietuvos mokslininkų sąjungos veikloje, priklauso tarptautinei ir Šiaurės šalių hidrologų asociacijoms.
  Paskelbė per 50 mokslinių publikacijų Lietuvos ir užsienio mokslo bei mokslo populiarinimo leidiniuose. Mokslinius pranešimus skaitė tarptautinėse konferencijose ir seminaruose JAV, Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Lenkijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Estijoje.
  Gana gerai kalba anglų ir rusų kalbomis.
  Vedęs. Žmona Laima – AB „Pramprojektas“ inžinierė. Duktė Agnė Kerienė – AB „Pramprojektas“ inžinierė projektuotoja.