2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Aldona    Žiliukienė

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Zarasų rajono (Nr. 60)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 5


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
5. Gimimo data 1965-01-11
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Zarasų r. sav., Dusetų sen., Padustėlio k.
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? 91 str. 1 d. „Savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su tos kadencijos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos kadencijos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar su tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, su tos savivaldybės tarybos sekretoriato karjeros valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, su tos biudžetinės įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš savininkų yra savivaldybė, vadovo pareigomis, su tos viešosios įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš dalininkų yra savivaldybė, vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, su tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, su tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba su tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.“ Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 12 dalyje išdėstytus reikalavimus, jeigu taip, įrašykite čia:
36 str. 12 d. „Kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje asmuo, keliamas kandidatu į savivaldybės tarybos narius, keliamas ar išsikėlęs kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, be šio straipsnio 11 dalyje nustatytos informacijos, turi nurodyti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo sprendimu bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas. Pateikdamas šią informaciją kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje asmuo privalo nurodyti apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo valstybę (vietą), šį nuosprendį (sprendimą) priėmusios institucijos pavadinimą, apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo datą ir nusikalstamą veiką, už kurią asmuo buvo nuteistas. Šioje dalyje numatytos informacijos nurodyti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei. Pateikiant šioje dalyje nurodytą informaciją, kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje taip pat pažymima, kad teismo sprendimu asmuo buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekriminalizuota, arba kad asmuo užsienio valstybės teismo buvo pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama ar už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu“. Ne
10. Gimimo vieta Karčiomkos kaimas, Zarasų rajonas
11. Tautybė lietuvė

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Šiaulių universitetas Informatikos bakalauras 2005
Aukštasis Šiaulių pedagoginis institutas matematikos mokytoja 1987

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Bakalauras
13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių, anglų pagrindai

14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos narė
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, Antazavės J. Gruodžio gimnazija,informatikos mokytoja
17. Visuomeninė veikla Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos narė, Dusetų kūrybinės amatų draugijos "Dusetėlė nuo Sartų" narė.
18. Pomėgiai skaitymas, kelionės, fotografavimas
19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vidmantas
20. Vaikų vardai (pavardės) Vytautas

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
dalyvauju ir pageidauju įgyvendinti savo bendruomenėje šiuos projektus: "Probleminių regionų atgimimas Utenos apskrityje: įsidarbinimas, partnerystė, bendruomenė, ATGIMIMAS (konsultavimo-ugdymo centro vadovė ir lektorė (2004-2006). Langas į ateitį "Lietuvos e.piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys" (lektorė)(2006-2008). "Andragogų praktikų kvalifikacijos kėlimas verslumo ugdymo kontekste" (mokymų dalyvė)(2007-2008). Socialinės rizikos mažinimas pažeidžiamose šeimose: ugdymas, darbo rinka, bendruomenė" KELRODIS (šeimos veiklos namų vadovė ir lektorė)(2009-2012). NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda [TILTAS] Utenos regione (Dusetų seniūnijos NVO organizacijų koordinatorė ir lektorė)(2013-2014). ECDL Europos kompiuterinio vartotojo pažymėjimas Nr.LT024347.