2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Alfreda    Tamoševičienė

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Telšių rajono (Nr. 51)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 3


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
5. Gimimo data 1949-04-28
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Telšių r. sav., Telšiai
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? 91 str. 1 d. „Savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su tos kadencijos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos kadencijos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar su tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, su tos savivaldybės tarybos sekretoriato karjeros valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, su tos biudžetinės įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš savininkų yra savivaldybė, vadovo pareigomis, su tos viešosios įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš dalininkų yra savivaldybė, vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, su tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, su tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba su tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.“ Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 12 dalyje išdėstytus reikalavimus, jeigu taip, įrašykite čia:
36 str. 12 d. „Kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje asmuo, keliamas kandidatu į savivaldybės tarybos narius, keliamas ar išsikėlęs kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, be šio straipsnio 11 dalyje nustatytos informacijos, turi nurodyti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo sprendimu bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas. Pateikdamas šią informaciją kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje asmuo privalo nurodyti apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo valstybę (vietą), šį nuosprendį (sprendimą) priėmusios institucijos pavadinimą, apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo datą ir nusikalstamą veiką, už kurią asmuo buvo nuteistas. Šioje dalyje numatytos informacijos nurodyti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei. Pateikiant šioje dalyje nurodytą informaciją, kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje taip pat pažymima, kad teismo sprendimu asmuo buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekriminalizuota, arba kad asmuo užsienio valstybės teismo buvo pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama ar už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu“. Ne
10. Gimimo vieta Telšiai
11. Tautybė lietuvė

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis neuniversitetinis Žemaitijos kolegija Muzikos pedagogika 2005
Aukštesnysis J.Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla Smuiko specialybės mokytoja, orkestro artistė 1971


13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų

14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjungos - lietuvos krikščionių demokratų partijos narė, Tekšių skyriaus pirmininko pavaduotoja

15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Telšių rajono savivaldybės taryba, vicemerė 1995 - 1997
Telšių rajono savivaldybės taryba, Merė 1997 - 1997
Telšių rajono savivaldybės taryba, mero patarėja kultūrai 1997 - 2000
Telšių rajono savivaldybės tarybos narė 2000 - 2011
Telšių rajono savivaldybės taryba, švietimo,kultūros,sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė 2011 - 2014

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Telšių muzikos mokykla,Smuiko specialybės vyr. mokytoja
17. Visuomeninė veikla 1972 m. pradėjau aktyviai dalyvauti Telšių kultūrinėje, socialinėje (buvau Caritas savanorė - reikalųvedėja), aktyvioje politikoje dalyvauju nuo Sąjūdžio. 1993 m. įstojau į Tėvynės Sąjungos narius, vėliau išrinkta skyriaus pirmininke.
18. Pomėgiai Kelionės, knygos, sodas, gėlės.
19. Šeiminė padėtis našlė
20. Vaikų vardai (pavardės) Rokas, Eglė

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Būdama mokytoja ir Tarybos nare bendrauju su jaunimu, bendruomenėmis, NVO. Pozityviai žiūriu į Lietuvos ir rajono ateitį, nes gyvenu sąžiningai, dirbu ir remiuosi dvasinėmis, dorovinėmis vertybėmis ir atsakingai padedu spręsti iškilusias problemas. Tikiu, kad mano žinios, patirtis, energija ir ryžtas gali padėti spręsti šiandienos iššūkius. Tai būtų mano indėlis į ateities sėkmę.