2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai


 
Kandidato rinkimų programa

Petras    Gražulis

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše:


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
5. Gimimo data 1958-10-28
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilniaus m. sav., Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? 91 str. 1 d. „Savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su tos kadencijos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos kadencijos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar su tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, su tos savivaldybės tarybos sekretoriato karjeros valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, su tos biudžetinės įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš savininkų yra savivaldybė, vadovo pareigomis, su tos viešosios įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš dalininkų yra savivaldybė, vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, su tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, su tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba su tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.“ Einu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 12 dalyje išdėstytus reikalavimus, jeigu taip, įrašykite čia:
36 str. 12 d. „Kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje asmuo, keliamas kandidatu į savivaldybės tarybos narius, keliamas ar išsikėlęs kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, be šio straipsnio 11 dalyje nustatytos informacijos, turi nurodyti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo sprendimu bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas. Pateikdamas šią informaciją kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje asmuo privalo nurodyti apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo valstybę (vietą), šį nuosprendį (sprendimą) priėmusios institucijos pavadinimą, apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo datą ir nusikalstamą veiką, už kurią asmuo buvo nuteistas. Šioje dalyje numatytos informacijos nurodyti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei. Pateikiant šioje dalyje nurodytą informaciją, kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje taip pat pažymima, kad teismo sprendimu asmuo buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekriminalizuota, arba kad asmuo užsienio valstybės teismo buvo pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama ar už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu“. Ne
10. Gimimo vieta Alytaus rajone-Mankūnų kaime
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Kauno technologijos universitetas vadybos 1975
Vidurinis Alytaus rajono Miroslavo vidurinė mokykla vidurinė 1975


13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, prancūzų

14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) esu partijos ,,Tvarka ir teisingumo" narys

15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Kauno miesto savivaldybės taryba, narys, Švietimo ir kultūros komitetas, narys 1990 - 1995
Lietuvos Respublikos Seimo narys, Kaimo reikalų komitetas, narys 1996 - 2000
Lietuvos Respublikos Seimo narys, Kaimo reikalų komitetas, narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, narys 2000 - 2004
Lietuvos Respublikos Seimo narys, Kaimo reikalų komitetas, narys, Žmogaus teisių komitetas, narys 2004 - 2008
Lietuvos Respublikos Seimo narys, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, narys; Teisės ir teisėtvarkos komitetas, narys; Antikorupcijos komisija, narys; Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija, narys 2008 - 2012

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas,seimo narys
17. Visuomeninė veikla Nenurodė
18. Pomėgiai Sportas ir muzika
19. Šeiminė padėtis išsituokęs
20. Vaikų vardai (pavardės) Martynas Gražulis, Simonas Gražulis, Marija Gražulytė, Gabrielė Gražulytė

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Lietuvos krikščionių demokratų partijos savaitraščio ,,Apžvalga" leidinimo iniciatorius; Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narių artimas bendradarbis; Žmogaus teisių gynimo Helsinkio komiteto narys; ,,Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos" platintojas; 1998 m. už aktyvią antisovietinę veiklą areštuotas, kalintas Lietuvos Lukiškių ir Pravieniškių kalėjimuose, Mordovijos lageryje