2004 m. birželio 13 d. Respublikos Prezidento rinkimai
 
Rinkimų agitacija
Vyriausios rinkimų komisijos sprendimas "Dėl rinkimų agitacijos žymėjimo spaudos leidiniuose tvarkos"
Vyriausios rinkimų komisijos sprendimas "Dėl rinkimų agitacijos žymėjimo televizijos ir radijo programose tvarkos"

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų, skirtų rinkimų agitacijai, rengimo taisyklės


Patvirtinta 2004 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 125

Bendrosios nuostatos
 1. Prezidento rinkimų agitacijos kampanijos (toliau – rinkimų agitacija) metu viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT) vadovaujasi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymu ir šiomis taisyklėmis.
 2. Rinkimų agitacijos laikotarpiu LRT transliuoja laidas, skirtas rinkimų agitacijai (toliau – specialiosios laidos).
 3. Rinkimų agitacijos laikotarpiu LRT gali rengti įprastinio pobūdžio informacinius pranešimus apie kandidatus į Respublikos Prezidentus (toliau – kandidatai). Tokie pranešimai nelaikomi rinkimų agitacija, jeigu jais neagituojama balsuoti už kandidatą ar kandidato interesais ir už juos nėra atsilyginama arba numatoma atsilyginti.
 4. LRT turi teisę komerciniais pagrindais transliuoti kandidatų agitacinius garso ir vaizdo siužetus, pagal įkainius, pateiktus Vyriausiajai rinkimų komisijai iki šių taisyklių įsigaliojimo.
 5. Specialiųjų laidų metu LRT turi teisę transliuoti reklamą (išskyrus šiose taisyklėse nustatytus apribojimus) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 6. Kandidatai į Respublikos Prezidentus rinkimų agitacijai skirtą LRT laiką gali išnaudoti patys ar leisti tuo laiku vykdyti rinkimų agitaciją jų nurodytoms politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms bei patikėtiniams ar jų nurodytiems kitiems asmenims. Jeigu specialiojoje laidoje dalyvaus ne kandidatas į Respublikos Prezidentus, o jo įgaliotas atstovas, apie tai turi būti pranešta LRT ne vėliau nei likus 24 val. iki specialiosios laidos. Specialiose laidose, kuriose nedalyvauja kandidatas, gali dalyvauti ne daugiau nei po 2 (du) kiekvieno kandidato patikėtinius ar politinių partijų ar politinių organizacijų atstovus.
 7. Specialiųjų laidų trukmė ir transliavimo laikas nustatomas, specialiosios laidos rengiamos taip, kad nebūtų pažeistas kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidentus lygiateisiškumo principas.
 8. Specialiosios laidos transliuojamos tiesiogiai, o jų įrašas saugomas 6 (šešis) mėnesius po rinkimų dienos.
 9. Specialiosios laidos vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba. Jeigu kandidatas nori pristatyti savo programą kita kalba, jis (ji) privalo savo lėšomis ir savo laiko sąskaita užtikrinti vertimą į lietuvių kalbą. Jei kandidatas nevykdo šio reikalavimo, LRT nedelsiant nutraukia pasisakymo transliaciją.
 10. LRT specialiosios laidos rengiamos laikantis lygybės principo tarp kandidatų į Respublikos Prezidentus.
 11. Rinkimų agitacijos laidos pradedamos transliuoti nuo 2004 m. gegužės 24 d. ir baigiamos transliuoti likus ne mažiau nei 30 (trisdešimt) valandų iki rinkimų pradžios.
 12. Šios taisyklės įsigalioja 2004 m. gegužės 12 d. ir galioja iki Respublikos Prezidento rinkimų pabaigos.
 13. Šias taisykles tvirtinta Vyriausioji rinkimų komisija, suderinusi su LRT generaliniu direktoriumi.
 14. Prezidento rinkimų agitacijos laidų (audiovizualinio kūrinio) pirmojo įrašo gamintojai yra LRT ir Vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) ir jiems priklauso LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 57 straipsnyje numatytos audiovizualinio kūrinio pirmojo įrašo gamintojo teisės.
 15. Specialiųjų laidų transliuojančioji organizacija yra LRT ir jai priklauso transliuojančiosios organizacijos teisės, numatytos LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 56 str.
Kandidatų į Respublikos Prezidentus dalyvavimas LRT specialiosiose laidose
 1. Specialiosios laidos organizuojamos kaip diskusijų laidos, kuriose dalyvauja po du kandidatus, diskutuojančius vienas su kitu. Jeigu kandidatų yra nelyginis skaičius, tai vienoje iš laidų diskutuoja ne 2 (du), bet 3 (trys) kandidatai (nustatyti jų sutarimu arba nustatyti burtų keliu).
 2. Į bendrą laidos trukmę įskaičiuojamas laidos vedėjo kalbėjimo laikas, kuris negali viršyti 10 (dešimties) minučių per valandą.
 3. Kandidatai specialiojoje laidoje diskutuos savo pasirinkta ar laidos vedėjų pasiūlyta tema, atsakinės į laidos vedėjų klausimus, taip pat į įrašytus ar telefonu tiesiogiai pateiktus rinkėjų klausimus.
 4. 2004-05-20 iki 16.00 val. kandidatai pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai raštiškus susitarimus, kuriuose turi būti nurodyta, su kuriuo kitu kandidatu jis/ji diskutuos specialiosiose laidose.
 5. Jeigu kandidatai nepateikia raštiškų susitarimų, Vyriausioji rinkimų komisija 2004-05-20, 16.00 val. poras kandidatų diskusijoms parenka burtų būdu.
 6. Burtus traukia kandidatas arba jo atstovas, o nei vienam nedalyvaujant burtų traukime, burtus traukia Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovas.
 7. Kandidatų dalyvavimo specialiojoje laidoje laikas (tiksli diena) nustatomas burtų būdu.
 8. Jeigu kandidato netenkina burtų būdu parinktas kitas kandidatas, kandidatas turi teisę specialiojoje laidoje skirtą laiką naudoti diskusijai su laidos vedėju, nedalyvaudamas diskusijoje su kitu kandidatu. Apie atsisakymą dalyvauti diskusijoje su kitu kandidatu, laidos vedėjas praneša specialiosios laidos pradžioje.
 9. Jeigu kandidatas, jo patikėtinis ar kiti kandidato nurodyti asmenys atsisako dalyvauti specialiojoje laidoje ir (ar) neatvyksta į laidą, specialiosios laidos laikas nekompensuojamas ir neatiduodamas kitiems kandidatams, o laidos vedėjas apie tai informuoja žiūrovus/klausytojus.
Radijo laidos Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų agitacijos metu
 1. Kiekvienam kandidatui į Lietuvos Respublikos Prezidentus rinkimų agitacijos metu skiriama po 1 (vieną) valandą LRT radijo eterio laiko.
 2. Specialiosios laidos transliuojamos darbo dienomis nuo 2004 m. gegužės 24 d. iki 2004 m. birželio 10 d., 15.00 val. LRT radijo Pirmuoju kanalu.
 3. Specialiąsias radijo laidas veda tik LRT žurnalistai.
 4. 2004 m. birželio 11 d. LRT parengs paskutiniąją rinkimų agitacijos laidą, kurioje visi kandidatai (ar jų atstovai) galės diskutuoti aktualiais valstybės ir užsienio politikos klausimais. Šios specialiosios laidos trukmė neįskaičiuojama į 23 punkte nurodytą kandidato agitacijos laiką.
Televizijos laidos Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų agitacijos metu
 1. Kiekvienam kandidatui į Lietuvos Respublikos Prezidentus rinkimų agitacijos metu skiriama po 1 (vieną) valandą LRT televizijos eterio laiko.
 2. Specialiąsias Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų agitacijai skirtas televizijos laidas veda tik LRT žurnalistai. Specialios televizijos laidos transliuojamos darbo dienomis nuo 2004-05-24 iki 2004-06-10 LRT televizijos Pirmuoju kanalu 21.00 val.
 3. 2004 m. birželio 10 d. yra rengiama baigiamoji Respublikos Prezidento rinkimams skirta laida, kurioje dalyvauja visi kandidatai į Lietuvos Respublikos Prezidentus. Laidos formą, trukmę ir transliavimo laiką LRT nustato savo nuožiūra. Šios specialiosios laidos trukmė neįskaičiuojama į 27 punkte nurodytą kandidato agitacijos laiką.
 4. Specialiosiose televizijos laidose gali dalyvauti kandidatų pakviesti ekspertai (po 1 nuo kandidato) ir žiūrovai (po 15 nuo kandidato), LRT pakviesti žiūrovai.
Apribojimai
 1. Kandidatas į Prezidentus Prezidento rinkimų agitacijos metu LRT radijuje ar televizijoje negali rengti reportažų, komentarų, interviu, vesti žinių ar kitų radijo ar televizijos laidų.
 2. Jeigu kandidatui dėl einamų pareigų reikia pranešti visuomenės informavimo priemonėms svarbių žinių, tai jis gali padaryti tik spaudos konferencijoj. LRT gali skelbti tik šios spaudos konferencijos įrašo fragmentus.
 3. Pagal Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 45 str. rinkimų agitacija draudžiama likus 30 val. iki rinkimų pradžios rinkimų dieną ir rinkimų dieną.
 4. LRT neatsako už LRT laidose kandidatų ar jų pakviestų asmenų paskelbtos informacijos atitikimą tikrovei.
 5. LRT gali transliuoti kandidatų į Respublikos Prezidentus reklamą komerciniais pagrindais. Tokia informacija negali būti transliuojama specialiųjų laidų metu bei 20 (dvidešimt) minučių iki specialiosios laidos arba 20 (dvidešimt) minučių po specialiosios laidos.
 6. Šių taisyklių privalo laikytis visi kandidatai į Lietuvos Respublikos Prezidentus. Jei kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus atsisako laikytis šių taisyklių, LRT apie tai informuoja Vyriausiąją rinkimų komisiją ir tokiam kandidatui nesuteikia eterio laiko.