2004 m. birželio 13 d. Respublikos Prezidento rinkimai
 
Radijo ir TV laidų taisyklės
Vyriausios rinkimų komisijos sprendimas "Dėl rinkimų agitacijos žymėjimo spaudos leidiniuose tvarkos"
Vyriausios rinkimų komisijos sprendimas "Dėl rinkimų agitacijos žymėjimo televizijos ir radijo programose tvarkos"

Rinkimų agitacija

Iš Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 34 straipsnio:

Nuo oficialaus kandidatų į Respublikos Prezidentus sąrašo paskelbimo dienos prasideda Respublikos Prezidento rinkimų kampanija. Rinkimų agitacijos kampanijos pradžia 2004 m. gegužės 18 d.

Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 41 straipsnis:

Politinės partijos ir politinės organizacijos, piliečiai ir kandidatai į Respublikos Prezidentus rinkimų agitaciją gali pradėti nuo tos dienos, kai prasideda Respublikos Prezidento rinkimų kampanija, kuriai taikomos šio skirsnio nuostatos.
Rinkimų agitacija gali būti vykdoma bet kokiomis formomis ir būdais, išskyrus tuos, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus. Rinkimų kampanijos pradžią paskelbia Vyriausioji rinkimų komisija.

Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 42 straipsnis:

Kandidatams į Respublikos Prezidentus suteikiamos vienodos galimybės nemokamai dalyvauti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos rengiamose specialiose rinkimų agitacijai skirtose laidose.Šių laidų rengimo taisykles patvirtina, konkrečią Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų apimtį ir laiką nustato Vyriausioji rinkimų komisija, suderinusi su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovais.
Kandidatai į Respublikos Prezidentus specialiose rinkimų agitacijai skirtose laidose Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje gali dalyvauti patys ar kviesti politinių partijų ir politinių organizacijų atstovus bei patikėtinius ar jų nurodytus kitus asmenis.
Agitaciją komercinėse visuomenės informavimo priemonėse riboja tik speciali Respublikos Prezidento rinkimų sąskaita. Mokamos agitacijos visuomenės informavimo priemonėse žymėjimo tvarką nurodant lėšų šaltinį arba tai, kad rinkimų agitacija skelbiama nemokamai per televiziją ir radiją, nustato Vyriausioji rinkimų komisija Lietuvos radijo ir televizijos komisijos teikimu, o spaudos leidiniuose – žurnalistų etikos inspektoriaus teikimu.
Visus ginčus dėl rinkimų agitacijos sprendžia Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi kandidatų į Respublikos Prezidentus lygiateisiškumo principu.
Visuomenės informavimo priemonės, paskelbusios kompromituojančią medžiagą apie kandidatą į Respublikos Prezidentus, kandidato į Respublikos Prezidentus ar jo patikėtinio reikalavimu privalo ne vėliau kaip likus iki rinkimų 5 dienoms paskelbti kandidato į Respublikos Prezidentus ar jo patikėtinio atsakomąją nuomonę.

Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 44 straipsnis:

Rinkimų agitacija finansuojama iš valstybės, taip pat politinių partijų ir politinių organizacijų, piliečių ir kandidatų į Respublikos Prezidentus gautų lėšų, kurios kaupiamos specialioje kiekvieno kandidato į Respublikos Prezidentus rinkimų sąskaitoje, atidarytoje pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotą pažymą. Maksimalus rinkimų agitacijos išlaidų dydis apskaičiuojamas taip: Lietuvos Respublikos rinkėjų sąraše įrašytų rinkėjų skaičius dauginamas iš 1,5 lito ir gauta sandauga apvalinama dviejų pirmųjų reikšminių skaitmenų tikslumu.
Kandidatams į Respublikos Prezidentus iš valstybės lėšų lygiais pagrindais apmokama už šiame įstatyme nurodytą laiką Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje, už kandidato rinkiminio plakato, taip pat rinkiminės programos atspausdinimą. Rinkimų agitacijai skirtų valstybės lėšų naudojimą kontroliuoja Vyriausioji rinkimų komisija ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos bei teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos. Ataskaitas dėl valstybės lėšų sunaudojimo rinkimų agitacijai Vyriausioji rinkimų komisija turi paskelbti interneto tinklapyje ne vėliau kaip per 15 dienų po Respublikos Prezidento išrinkimo.
Kandidatai į Respublikos Prezidentus ir išrinktas Respublikos Prezidentas apie visas rinkimams gautas ir sunaudotas lėšas (nurodydamas jų šaltinius) turi paskelbti spaudoje ne vėliau kaip per 30 dienų po Respublikos Prezidento išrinkimo.

Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 45 straipsnis:

Rinkimų agitacija draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną, išskyrus nuolatinę vaizdinę agitaciją tam skirtose vietose, jeigu ji iškabinta likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki rinkimų pradžios. Rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu jokių vaizdinių rinkimų agitacijos priemonių (išskyrus tas, kurias išleido Vyriausioji rinkimų komisija) negali būti balsavimo patalpose ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa.

Rinkimų agitacija draudžiama nuo 2004 birželio 12 d. 1 val.