English

Lietuvos Respublikos Konstitucija apie referendumą:


9 straipsnis

Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.
Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas.
Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.
Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.

Iš Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo:


2 straipsnis
 1. Dalyvavimas referendume yra laisvas ir grindžiamas demokratiniais rinkimų teisės principais: visuotinės, lygios ir tiesioginės rinkimų teisės bei slapto balsavimo.
 2. Referendume turi teisę dalyvauti piliečiai, sukakę 18 metų. Referendume nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.
 3. Piliečiai dalyvauja referendume lygiais pagrindais.
 4. Referendumas yra tiesioginis. Piliečiai dalyvauja referendume tiesiogiai ir asmeniškai.
 5. Balsavimas vykdant referendumą yra slaptas, piliečių reiškiamos valios kontroliuoti neleidžiama.
 6. Piliečių teisių dalyvauti referendume negalima varžyti dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

3 straipsnis

Lietuvos Respublikoje gali būti rengiami privalomieji ir konsultaciniai (patariamieji) referendumai.

4 straipsnis
 1. Privalomai rengiami referendumai šiais klausimais:
  1. dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsnio nuostatos, kad "Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika", pakeitimo;
  2. dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio "Lietuvos valstybė" nuostatų pakeitimo;
  3. dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos XIV skirsnio "Konstitucijos keitimas" nuostatų pakeitimo;
  4. dėl 1992 m. birželio 8 d. Konstitucinio akto "Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas" pakeitimo;
  5. dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinėse organizacijose, jeigu šis dalyvavimas yra susijęs su Lietuvos valstybės organų kompetencijos daliniu perdavimu tarptautinių organizacijų institucijoms ar jų jurisdikcijai.
 2. Privalomieji referendumai gali būti rengiami ir dėl kitų įstatymų ar jų nuostatų, kuriuos siūlo referendumu svarstyti 300 tūkstančių turinčių rinkimų teisę piliečių ar Seimas.

7 straipsnis
 1. Privalomasis referendumas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.
 2. Sprendimas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsnio nuostatos "Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika", taip pat dėl 1992 m. birželio 8 d. Konstitucinio akto "Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas" pakeitimo yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė ne mažiau kaip 3/4 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.
 3. Sprendimas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio "Lietuvos valstybė" bei XIV skirsnio "Konstitucijos keitimas" nuostatų pakeitimo yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.
 4. Sprendimas dėl kitų klausimų, įstatymų ar jų nuostatų, kurie buvo svarstyti privalomajame referendume, yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, dalyvavusių referendume, bet ne mažiau kaip 1/3 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.
 5. Sprendimas šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytais klausimais yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė referendume dalyvavusių piliečių.Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
LRS ITD©, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt, dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt