1 Vilniaus miesto apygarda
0
1 Respublikon� partija
4
2 Lietuvos krik��ioni� demokrat� partija
4
3 Lietuvos centro s�junga
8
4 Lietuvos demokratin� darbo partija
0
5 Tautos pa�angos partija
0
6 Koalicija "Sandora"
0
7 Lietuvos �alioji partija
2
9 "Jaunosios Lietuvos", nauj�j� tautinink� ir politini� kalini�
s�junga
19
10 T�vyn�s s�junga (Lietuvos konservatoriai)
11
11 Lietuvos lenk� rinkim� akcija
0
14 Lietuvos liberal� s�junga
3
15 Lietuvos socialdemokrat� partija
51
I� viso mandat�:
 


Pirmyn � pabaig�