Vykdomi projektai

PROJEKTAS „SKAIDRŪS RINKIMAI"

  

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija įgyvendina projektą „Skaidrūs rinkimai" (projekto kodas Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0017), pateiktą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas".
 
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2016 m. kovo 22 d., projekto įgyvendinimo numatoma pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 25 d.
 
Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 985 292,64 Eur.
 
Projektas „Skaidrūs rinkimai" įgyvendinamas siekiant spręsti šias pagrindines problemas:
1. Nepakankamai išsamus ir prieinamas rinkėjų ir rinkimų dalyvių informavimas apie rinkimus, balsavimo tvarką, dalyvavimą rinkimuose ir auką politinės kampanijos dalyviams.
2. Nepakankamai operatyvus, kokybiškas ir efektyvus informacijos pateikimas rinkėjams ir rinkimų dalyviams.
 
Projektas prisideda prie bendrųjų korupcijos prielaidų pasireiškimo tikimybių rinkimų sistemoje sumažinimo.
 
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
1. Atverta visuomenei daugiau aktualių rinkimų duomenų ir informacijos.
2. Atverti rinkimų duomenys, skelbiami atviru formatu.
3. Sudarytos galimybės atlikti skelbiamų rinkimų duomenų palyginamąją analizę.
4. Rinkimų apylinkių ir apygardų ribų pokyčiai pateikti žemėlapyje.
5. Efektyvesnis skundų nagrinėjimo ir duomenų, susijusių su skundais, atvėrimo visuomenei procesas.
6. Rinkėjų informavimo veikla vykdoma mokymo programas išklausiusių ir atestuotų rinkimų organizatorių.
7. Didesnė supažindintų su rinkimų specifika rinkėjų ir rinkimų dalyvių dalis, lyginant iki projekto buvusiąja.
 
Projekto „Skaidrūs rinkimai" metu modernizuojama Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinė sistema (toliau – VRKIS), elektroninių paslaugų portalas „Rinkėjo puslapis", interneto svetainė www.vrk.lt.
 
VRKIS modernizavimo paskirtis – didinti išsamios informacijos apie rinkimus ir balsavimo tvarką, dalyvavimo rinkimuose ir aukų skyrimo politinės kampanijos dalyviams sklaidą visuomenei jai priimtinais komunikacijos kanalais ir visus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galimus visuomenei atverti rinkimų duomenis.
 
Numatytos šios VRKIS, portalo „Rinkėjo puslapis" ir interneto svetainės www.vrk.lt modernizavimo kryptys:
1. Dviejų naujų posistemių sukūrimas:
1.1. Mokymų ir atestacijos posistemė;
1.2. Specializuotos informacijos posistemė.
2. Rinkėjų sąrašų tvarkymo posistemės Apylinkių ribų tvarkymo modulio modernizavimas.
3. Skundų ir pranešimų pateikimo ir administravimo funkcionalumų modernizavimas  /  naujų sukūrimas.
4. Naujų ataskaitų sukūrimas / esamų modernizavimas.
5. Naujų procesų automatizavimo funkcionalumų sukūrimas  /  esamų modernizavimas.
6. Informacijos saugumo priemonių komplekto realizavimas.
7. Portalo „Rinkėjo puslapis" modernizavimas.
8. Interneto svetainės www.vrk.lt modernizavimas.
9. Integracijų, reikalingų projekto tikslams pasiekti, sukūrimas.
 
2020 m. kovo 2 d. pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis tarp Vyriausiosios rinkimų komisijos ir UAB „iSense Technologies" dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos (VKRIS), portalo „Rinkėjo puslapis", interneto svetainės www.vrk.lt modernizavimo. 
 
Projektas vykdomas Agile projektų valdymo principais.