VMI informacija gyventojams, ketinantiems suteikti auką politinės kampanijos dalyviams

2012-08-21

VRK skelbia VMI 2012 m. rugpjūčio 13 d. raštą Nr. (18. 16-31-1)-R-6969 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo taikymo", siųstą VRK, Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, Mokesčių informacijos departamentui.


Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kaip taikomos 2012 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. XI-2100 (Žin., 2012, Nr. 78-4022, toliau - Įstatymas) pakeistos Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 123-5583, toliau - GTDĮ) nuostatos, įpareigojančios gyventojus, aukojančius savarankiškiems politinėms kampanijos dalyviams, ir jų šeimų narius, išskyrus asmenis, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 40 litų, deklaruoti turtą (įskaitant ir pajamas).


Dėl laikotarpio, kurio turtas deklaruojamas. 
Nustatyta, kad pagal GTDĮ 7-2 straipsnį gyventojai (nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai) ir jų šeimų nariai deklaruoti turtą (įskaitant pajamas) privalo dar prieš suteikdami auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui. Deklaruotinas kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais jie aukoja savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, gruodžio 31 d. turėtas turtas ir tų metų pajamos. Turtui deklaruoti skirta deklaracija turi būti pateikiama likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki aukos suteikimo. Šiomis nuostatomis pakeista anksčiau galiojusi turto deklaravimo tvarka, pagal kurią aukas suteikę gyventojai turėjo deklaruoti kalendorinių metų, kuriais suteikta auka, gruodžio 31 d. turimą turtą (įskaitant pajamas), turto deklaracijas pateikdami iki kitų metų gegužės 1 d.


Dėl aukų dydžio.
Įstatymu GTDĮ nuostatos buvo suderintos su Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 135-4894, 2011, Nr. 153-7205, toliau - PPPKFFKĮ) 10 straipsnio 2 dalimi, suteikiančia teisę gyventojui teikti tam tikrą dydį neviršijančias aukas. Nustatyta, kad bendra vieno fizinio asmens aukų suma (neįskaičiuojant mažų aukų, nurodytų PPPKFFKĮ 10-1 straipsnyje) per kalendorinius metus neturi viršyti 10 procentų fizinio asmens už praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų. Vadinasi, gyventojo teikiamos aukos dydis turi būti palyginamas su jo praėjusių paskutinių kalendorinių metų deklaruota bendra gautų pajamų suma.


Dėl atitinkamos deklaracijos užpildymo ir pateikimo.
Gyventojai, kuriems nustatyta prievolė deklaruoti turtą, jį deklaruoja Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formoje (toliau - FR0001 forma), patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13 (2011 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. VA-13 redakcija, Žin., 2011, Nr. 14-635).
Kaip jau minėta, savarankiškam politinės kampanijos dalyviui aukojančio gyventojo deklaruotinas turtas yra suprantamas ne tik kaip GTDĮ 3 straipsnyje išvardytas turtas (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, pinigai ir pan.), bet ir kaip kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais jie suteikė auką, metinės pajamos. Todėl savarankiškam politinės kampanijos dalyviui aukojantys gyventojai (nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai) turi užpildyti ir pateikti mokesčių administratoriui FR0001 formą su atitinkamais jos priedais, įskaitant pajamoms įrašyti skirtą FR0001P priedą, kuriame privalo būti deklaruojamos visos praėjusių kalendorinių metų gautos pajamos. 
FR0001 forma mokesčių administratoriui turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki aukos suteikimo.
Be to, nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie privalo deklaruoti turtą pagal GTDĮ, išskyrus tam tikras išimtis, yra nustatyta pareiga deklaruoti praėjusio mokestinio laikotarpio metines pajamas ir pajamų mokestį pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau - GPMĮ). Vadinasi, gyventojams, aukojantiems savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimų nariams nustatyta pareiga tų pačių kalendorinių metų pajamas deklaruoti du kartus: 1) turto deklaracijos FR0001 formoje ir 2) metinės pajamų deklaracijos GPM308 formoje.
Siekdama užtikrinti sklandų pajamų ir turto deklaravimo procesą ir vadovaujamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3220) 77 straipsniu, mokesčių administratoriui suteikiančiu teisę tam tikrais atvejais atleisti mokesčių mokėtoją nuo prievolės pateikti mokesčio deklaraciją, VMI prie FM paaiškina: 
1) auką teikiančiam gyventojui (šeimos nariui) nereikia teikti metinės pajamų deklaracijos (GPM308 formos), jeigu jis tų metų pajamas deklaruoja turto deklaracijoje (FR0001P priede), tačiau tik tuo atveju, jeigu pareiga deklaruoti pajamas neatsiranda ir dėl kitų priežasčių (kalendoriniais metais eitų pareigų, būtinumo sumokėti pajamų mokestį, vykdytos individualios veiklos ir pan.).
1 pavyzdys
Akcinės bendrovės darbuotojas 2012 m. (po liepos 4 d., t.y. po GTDĮ pakeitimo įsigaliojimo) ketina suteikti auką pasirinktam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui. Tik dėl šios priežasties jam ir jo šeimos nariui atsiranda pareiga pateikti ne tik FR0001 formą (kurioje turi būti deklaruojamas 2011-12-31 turėtas turtas ir 2011 m. jo bei šeimos nario 2011 m. pajamos), bet ir metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą. Kadangi 2011 m. gruodžio 31 d. turtas ir visos 2011 m. pajamos deklaruotos FR0001 formoje, metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos šiems gyventojams pateikti nereikia.
2) Dalis savarankiškam politinės kampanijos dalyviui 2012 m. aukojančių gyventojų ir jų šeimų narių dėl įvairių priežasčių jau yra deklaravę 2011 m. mokestinio laikotarpio pajamas metinės pajamų deklaracijos GPM308 formoje. Tokiems gyventojams deklaruoti pajamų dar kartą (šį kartą turto deklaracijos FR0001P priede) nereikia.


2-3 pavyzdžiai
2. Auką politinės kampanijos dalyviui suteikti ketinantis gyventojas iš anksto (dar iki GTDĮ pakeitimo įsigaliojimo) pateikė 2011 m. mokestinio laikotarpio metinės pajamų deklaracijos GPMP308 formą, kurioje deklaravo 2011 m. pajamas. Deklaraciją jis pateikė siekdamas sudaryti prielaidas patikrinti, ar po 2012 m. liepos 4 d. jo teikiama auka neviršija 10 procentų gautų pajamų sumos. Gyventojas privalo pateikti turto deklaracijos FR0001 formą, tačiau pajamų deklaruoti joje neprivalo, nes jo 2011 metų pajamos jau yra nurodytos GPM308 formoje. Jo šeimos narys turi pateikti turto deklaracijos FR0001 formą ir joje deklaruoti ne tik 2011-12-31 turėtą turtą, bet ir 2011 m. gautas pajamas (FR0001P priede). 
3. Auką politinės kampanijos dalyviui suteikti ketinantis valstybės tarnautojas ir jo šeimos narys dėl 2011 m. eitų pareigų yra deklaravę ir pajamas (GPM308 formoje) ir 2011 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą (FR0001 formoje, tačiau nėra užpildę šios deklaracijos pajamoms įrašyti skirto FR0001P priedo). Dar kartą deklaruoti pajamų (pildyti FR0001P priedą) jiems nereikia.


Dėl PPPKFFKĮ 10 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo 
Ar gyventojo teikiama auka (aukų suma) neviršija 10 procentų jo praėjusiais metais gautų pajamų, nustatoma, remiantis duomenimis apie bendrą jo praėjusių kalendorinių metų deklaruotų pajamų sumą, nurodytą: 
1) nuolatinio ar nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001P priede (kai yra pateiktas FR0001P priedas) arba 
2) nuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų deklaracijos GPM308 formoje (kai nepateiktas FR0001P priedas). 
Atkreipiame dėmesį, kad metinė pajamų deklaracijos GPM308 forma yra, visų pirma, skirta deklaruoti bei apskaičiuoti pajamų mokestį, kurio dydžiui neturi įtakos pajamos, pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalį priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, todėl mokesčių administratorius yra nustatęs, kad tam tikrų rūšių ir (ar) dydžių neapmokestinamosios pajamos GPM308 formoje gali būti nenurodomos. 2011 m. mokestinio laikotarpio pajamas GPM308 formoje deklaravęs gyventojas, pageidaujantis įrašyti ir neapmokestinamąsias nedeklaruojamas pajamas, turėtų pateikti patikslintą GPM308 formą.