Vilmantas RUKAS

KOMPIUTERINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. informacinių technologijų valdymas.
 
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Įstaigos informacinės sistemos duomenų tvarkymas.
 
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Duomenų analizė ir atvėrimas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
 
9. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
 
11. Koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
 
12. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
 
13. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 
14. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 
17. Atlieka įstaigos informacinės sistemos duomenų analizę, rengia statistines ataskaitas, vykdo duomenų atvėrimo darbus, tvarko geografinius rinkimų duomenis.
 
18. Organizuoja įstaigos informacinės sistemos duomenų teikimo ir gavimo darbus, koordinuoja duomenų teikimo ir gavimo sutartis su kitomis valstybės informacinės sistemoms ir registrais.
 
19. Koordinuoja rinkimų apylinkių ribų nustatymo ir apygardų sudarymo darbus ir rengia su tuo susijusius teisės aktų projektus.
 
20. Koordinuoja rinkėjų sąrašų sudarymo ir tikslinimo darbus įstaigos informacinėje sistemoje.
 
21. Atlieka informacinių sistemų paruošimo rinkimų ir referendumų organizavimui ir vykdymui funkcinį vertinimą, koordinuoja nustatytų trūkumų šalinimą.
 
22. Pagal kompetenciją rengia skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų techninių aprašymų projektus.
 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – informatika (arba);
23.3. studijų kryptis – matematika (arba);
arba:
23.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.5. darbo patirties sritis – informacinių technologijų srities patirtis;
23.6. darbo patirtis srityje – 2 metai;

 
24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24.1. kalba - anglų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
25.2. organizuotumas - 4 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
25.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
25.5. komunikacija - 4 lygis.
 
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. informacijos valdymas - 4 lygis.
 
27. Profesinė kompetencija:
27.1. informacinių technologijų valdymas - 4 lygis.