LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS
SEKRETORIATO TEISĖS IR TYRIMŲ SKYRIAUS
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos Teisės ir tyrimų skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) Teisės ir tyrimų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos teisinius pagrindus, uždavinius, funkcijas, teises, struktūrą ir veiklos organizavimą. 

2. Skyrius yra savarankiškas VRK struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus. Skyriaus tikslas – rinkimų, referendumų, VRK veiklos teisėtumo užtikrinimas. 

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, VRK reglamentu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

 

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai: 

4.1. prižiūrėti rinkimus ir referendumus reglamentuojančių teisės aktų taikymą; 

4.2. rengti rinkimus ir referendumus reguliuojančių teisės aktų projektus, teikti išvadas dėl teisės aktų vertinimo; 

4.3. nagrinėti asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, vykdyti tyrimus; 

4.4. užtikrinti VRK sprendimų vykdymą, atstovauti VRK interesus teismuose, institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose; 

4.5. dalyvauti VRK vykdomoje įstaigos strateginių veiklos dokumentų rengimo, korupcijos prevencijos programų rengimo, mokymų ir organizacinėje veikloje.  

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

5.1. prižiūri, kaip yra taikomos rinkimus, referendumus, piliečių įstatymų leidybos, referendumo inciatyvas,  Europos piliečių iniciatyvas, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos, apibendrina jų taikymo praktiką; 

5.2. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl rinkimus, referendumus, piliečių įstatymų leidybos, referendumo inciatyvas,  Europos piliečių iniciatyvas reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 

5.3. rengia teisės aktų ir VRK veiklos dokumentų projektus, užtikrina jų  atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams; 

5.4. teikia išvadas dėl rinkimus, referendumus, piliečių įstatymų leidybos, referendumo inciatyvas,  Europos piliečių iniciatyvas reglamentuojančių teisės aktų vertinimo; 

5.5. tiria fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, atlieka tyrimus pagal VRK pirmininko ar VRK pavedimą; 

5.6. rengia procesinius dokumentus ir atstovauja VRK interesus teismuose, institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose; 

5.7. prižiūri ir vykdo VRK priimtus sprendimus, kuriuose numatytas administracinės atsakomybės ar administracinių poveikio priemonių taikymas; 

5.8. rengia tyrimus ir apžvalgas, apibendrina teismų praktiką rinkimų ir referendumų srityje; 

5.9. dalyvauja rengiant VRK strateginius veiklos dokumentus, ataskaitas, korupcijos prevencijos programas; 

5.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis; 

5.11. pagal kompetenciją rengia mokymus, mokymų medžiagą; 

5.12. pagal kompetenciją vykdo kitus pavedimus. 

 

III SKYRIUS
TEISĖS

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę: 

6.1. pagal kompetenciją atstovauti VRK santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, įskaitant institucijas, įmonės, įstaigas, organizacijas; 

6.2. gauti iš visų fizinių ir juridinių asmenų, įskaitant institucijas, įmones, įstaigas, organizacijas, visą reikiamą informaciją, paaiškinimus, dokumentus, reikalingą VRK funkcijoms vykdyti; 

6.3. teikti pasiūlymus VRK pirmininkui dėl Skyriaus darbo tobulinimo; 

6.4. gauti iš kitų VRK sekretoriato struktūrinių padalinių informaciją ir dokumentus, reikalingus Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. 

7. Skyrius gali turėti ir kitas jam priskirtas teises.  

 

IV SKYRIUS
STUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

8. Skyriaus struktūrą nustato ir pareigybių sąrašą bei aprašymus tvirtina VRK pirmininkas. 

9. Skyriui vadovauja vedėjas. Jei Skyriaus vedėjas išvykęs, serga, atostogauja ar dėl kitų priežasčių negali eiti pareigų, jo funkcijos VRK pirmininko įsakymu gali būti pavedamos vykdyti paskirtam kitam Skyriaus valstybės tarnautojui. 

10.  Skyriaus valstybės tarnautojai priimami ir atleidžiami iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis – Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytais pagrindais. 

11. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, bendradarbiauja su kitais VRK skyriais. 

12. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dirba vadovaudamiesi pareigybių aprašymais, laikosi nustatytų darbo tvarkos taisyklių ir reikalavimų. 

13. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tiesiogiai atsakingi ir atskaitingi Skyriaus vedėjui. 

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Nuostatai keičiami VRK pirmininko įsakymu. 

15. Su Nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.