Stebėtojo atmintinė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. Sp-146

RINKIMŲ STEBĖTOJO ATMINTINĖ

1. Rinkimų stebėtojas (toliau – stebėtojas) privalo turėti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) nustatytos formos pažymėjimą, kurį išduoda atitinkama savivaldybės rinkimų komisija ar tam tikrais atvejais VRK.

2. Stebėtojo pažymėjime turi būti: savivaldybės rinkimų komisijos pavadinimas, stebėtojo vardas ir pavardė, rinkimų komisijos pirmininko, išrašiusio pažymėjimą, vardas ir pavardė, parašas ir išdavimo data (nurodoma stebėjimo teritorija: visoje savivaldybėje arba vienoje rinkimų apylinkėje ar visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje). Pažymėjimo tekstas yra atspausdinamas ant oranžinės spalvos popieriaus.

3. Stebėtojas negali būti  rinkimų komisijos narys, kandidatas.

4. Stebėtojas gali stebėti išankstinį balsavimą –  savivaldybėje, specialiame pašte, namuose ir stebėti balsavimą rinkimų dieną pažymėjime nurodytoje teritorijoje (rinkimų apylinkėje, keliose rinkimų apylinkėse ar visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje).

5. Stebėtojai privalo segėti stebėtojo pažymėjimus.

Išankstinio balsavimo stebėjimas

6. Jei balsavimas iš anksto vyksta savivaldybės pastate, savivaldybės rinkimų komisija turi pasirūpinti, kad stebėtojams balsavimo patalpoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos stebėti. Iš stebėtojams  paruoštų vietų turi būti gerai matoma rinkimų komisijos narių darbo vietos, rinkėjo kelias į balsavimo kabiną, balsavimo kabinos prieigos ir pati balsavimo kabina.

7. Stebėtojui draudžiama atlikti balsavimo veiksmus už asmenį, kuris šių veiksmų negali atlikti dėl fizinio trūkumo, ligos ar kitokių priežasčių.

8. Stebėtojas, kuris stebi balsavimą specialiame pašte (ligoninėje, globos įstaigoje),  gali vykti pas rinkėjus, turinčius judėjimo sutrikimų ir negalinčius atvykti specialiame pašte į balsavimui skirtą vietą, kartu su ne mažiau kaip dviem apylinkės rinkimų komisijos nariais ir specialaus pašto darbuotoju.

9. Stebėtojas, balsavimo specialiame pašte metu pastebėjęs pažeidimą, pateikęs pašto darbuotojui savo pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę įrašyti į pašto darbuotojo pažymą savo pastabą.

10. Balsavimo namuose metu stebėtojas turi teisę susipažinti su komisijos narių vykimo pas rinkėjus, balsuojančius namuose, grafiku. Grafikas yra viešas, jo kopija iškabinama apylinkės  rinkimų komisijos skelbimų lentoje grafiko patvirtinimo dieną (paskutinį ketvirtadienį iki rinkimų dienos 12 val.).

11. Vykti pas namuose balsuojančius rinkėjus kartu gali tik skirtingų politinių partijų pasiūlyti rinkimų komisijos nariai ir stebėtojai.

12. Apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas ir nariai privalo užtikrinti stebėtojo teisę stebėti balsavimą namuose. Jeigu stebėtojui neleidžiama stebėti balsavimą namuose (rinkėjas stebėtojo neįsileidžia į namus), balsavimas nevykdomas, o rinkėjui pranešama, kad jis gali atvykti balsuoti į apylinkę rinkimų dieną.

Balsavimo stebėjimas rinkimų dieną apylinkėje

13. Rinkimų dieną prieš prasidedant balsavimui stebėtojai gali stebėti, kaip užantspauduojama balsadėžė.

14. Rinkimų komisijos turi pasirūpinti, kad stebėtojams rinkimų apylinkės balsavimo patalpose būtų sudarytos tinkamos sąlygos stebėti. Iš stebėtojams paruoštų vietų turi būti gerai matoma rinkimų komisijos narių darbo vietos, rinkėjo kelias į balsavimo kabiną, balsavimo kabinos prieigos, balsavimo kabina ir rinkėjo kelias iš balsavimo kabinos iki balsadėžės.

15. Stebėtojas turi teisę reikalauti, kad rinkimų komisijos pirmininkas ir nariai, taip pat balsavimo patalpoje esantys asmenys laikytųsi rinkimų ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų.

16. Jeigu stebėtojas pats pažeidžia įstatymus, jo stebėtojo pažymėjimo galiojimas gali būti panaikintas savivaldybės rinkimų komisijos pirmininko sprendimu. Apie sprendimą turi būti iš karto pranešta rinkimų komisijos nariams, Vyriausiajai rinkimų komisijai ir atitinkamam atstovui rinkimams.

Stebėjimas skaičiuojant balsus ir nustatant rinkimų rezultatus

17. Stebėtojai gali dalyvauti skaičiuojant balsus rinkimų apylinkėse, taip pat nustatant rinkimų rezultatus savivaldybės rinkimų komisijoje.

18. Stebėtojai turi teisę reikšti pastabas ir pretenzijas rinkimų komisijoms dėl rinkimų įstatymų, bet neturi kliudyti rinkimų komisijoms dirbti.

 19. Stebėtojams turi būti sudarytos sąlygos atlikti savo pareigas taip, kad jie netrukdytų rinkimų apylinkės komisijos nariui, atsakingam už rinkimų dienos duomenų įvedimą. Rinkimų apylinkėje stebėtojai gali būti toje pačioje patalpoje, kurioje yra įrengta kompiuterizuota darbo vieta, ir stebėti, kaip įvedami duomenys. Stebėtojai privalo laikytis nustatyto atstumo nuo kompiuterizuotos darbo vietos.

20. Kai į atitinkamą rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolą įrašyti visi duomenys ir visi rinkimų biuleteniai sudėti į antspauduotus paketus ir į specialųjį voką (vokus), rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolą pasirašo nariai ir apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas, po jų – ir stebėtojai.

21. Stebėtojų pastabos, pretenzijos, pateiktos raštu, pridedamos prie atitinkamo balsų skaičiavimo protokolo ir tampa neatskiriama jo dalimi.

22. Protokolų kopijos ar išrašai stebėtojams pateikiami jų prašymu.

23. Balsų skaičiavimo protokolų duomenis stebėtojai tikrina sulygindami apylinkių rinkimų balsų skaičiavimo protokolų duomenis su VRK interneto svetainėje skelbiamais duomenimis arba su atspausdintu rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolo išrašu ar kopija.

24. Stebėtojams turi būti sudarytos sąlygos atlikti savo pareigas taip, kad jie netrukdytų savivaldybės rinkimų komisijos informatikui. Stebėtojai negali būti toje pačioje patalpoje, kurioje dirba informatikas. Stebėtojų prašymu, savivaldybės rinkimų komisija, turėdama tam techninių priemonių, sudaro sąlygas kitoje patalpoje stebėti tiesioginę duomenų įvedimo procedūrą, t. y. informatiko kompiuterio ekrano vaizdą. Tam gali būti naudojamas vaizdo projektorius, kompiuterizuota darbo vieta arba kitos techninės priemonės. Balsų skaičiavimo protokolų duomenis stebėtojai tikrina sulygindami apylinkių rinkimų balsų skaičiavimo protokolų duomenis su internete skelbiamais duomenimis arba su savivaldybės rinkimų komisijos informatiko atspausdintais rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolo išrašais.

25. Stebėtojai turi teisę apylinkės rinkimų komisijai raštu pareikšti protestą, kuris pridedamas prie apylinkės balsų skaičiavimo protokolo ir kartu su kitais rinkimų apylinkės rinkimų dokumentais pateikiamas savivaldybės rinkimų komisijai.

26. Stebėtojo protestas savivaldybės rinkimų komisijai pridedamas prie savivaldybės balsų skaičiavimo protokolo. Protestus nagrinėja ta rinkimų komisija, kuriai jie pareikšti.

27. Stebėtojai apylinkių rinkimų komisijų sprendimus dėl balsų skaičiavimo protokolų surašymo gali apskųsti savivaldybės rinkimų komisijai ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jų surašymo.

28. Filmuoti balsavimo patalpoje ar fiksuoti vizualinėmis, audio- ar audiovizualinėmis priemonėmis balsų skaičiavimo ir balsų skaičiavimo protokolų pildymo procedūras, ginčus dėl rinkimų rezultatų teisėtumo ir pagrįstumo bei galutinių rinkimų rezultatų nustatymo stebėtojai gali tik atitinkamos rinkimų komisijos pirmininko leidimu. Stebėtojams draudžiama sužinotus ir (ar) vizualinėmis, audio- ir audiovizualinėmis priemonėmis užfiksuotus asmens duomenis perduoti tretiesiems asmenis ar juos kitaip platinti.

_____________________________

(Protesto, pastabos ar  pretenzijos pavyzdys)

_____________________________________________________________

(Rinkimų stebėtojo vardas, pavardė, stebėtojo pažymėjimo Nr.)

 

_________________________________ SAVIVALDYBĖ  NR. ________

(pavadinimas)

__________________________________RINKIMŲ APYLINKĖ  NR. ____

(pavadinimas)

 

Apylinkės (savivaldybės) rinkimų

komisijos pirmininkui

PROTESTAS

DĖL RINKIMŲ REZULTATŲ

(PASTABA, PRETENZIJA DĖL BALSAVIMO, DĖL KOMISIJOS NARIŲ DARBO, VEIKSMŲ)

2014-05-

 

                    (Tekstas)

                                                      (parašas)                             (vardas, pavardė)