2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
 
Rinkimų komisijos
Apygardų rinkimų komisijų sudarymas, įgaliojimai
Apylinkių rinkimų komisijų sudarymas, įgaliojimai
  Rinkimų stebėtojai
Atstovai rinkimams


Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymas, įgaliojimai


Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą, sudarymo tvarką reglamentuoja Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas.

Iš Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 7 straipsnio:

 1. Vyriausiąją rinkimų komisiją sudaro Seimas ketveriems metams. Vyriausioji rinkimų komisija turi būti naujai sudaryta, kai iki eilinių Seimo rinkimų dienos liko ne mažiau kaip 120 dienų ir ne daugiau kaip 140 dienų. Prieš neeilinius Seimo rinkimus Vyriausioji rinkimų komisija naujai nesudaroma, jos įgaliojimai tęsiasi, kol Vyriausioji rinkimų komisija bus sudaryta prieš eilinius Seimo rinkimus.
 2. Vyriausioji rinkimų komisija sudaroma iš:
  1. komisijos pirmininko;
  2. trijų aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinčių asmenų, kurie burtais nustatomi iš teisingumo ministro pasiūlytų šešių kandidatūrų;
  3. trijų aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinčių asmenų, kurie burtais nustatomi iš Lietuvos teisininkų draugijos pasiūlytų šešių kandidatūrų;
  4. partijų, gavusių Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pasiūlytų asmenų.
 3. Teisingumo ministras ir Lietuvos teisininkų draugija į Vyriausiąją rinkimų komisiją gali siūlyti ir daugiau kandidatūrų.
 4. Burtų traukimą Seimo posėdyje organizuoja Seimo Pirmininkas arba Seimo Pirmininko pavaduotojas.
 5. Partijos (koalicijos), gavusios Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, nuo vieno šio daugiamandatėje rinkimų apygardoje iškeltų kandidatų sąrašo (jungtinio sąrašo) turi teisę iki Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo pasiūlyti į ją po vieną atstovą.
 6. Jeigu kandidatai atitinka šio Įstatymo 6 straipsnio reikalavimus, Seimas negali pasiūlytų kandidatūrų atmesti.
 7. Visais atvejais asmenys, paskirti į Vyriausiąją rinkimų komisiją iš teisingumo ministro ir Lietuvos teisininkų draugijos pasiūlytų kandidatūrų, turi sudaryti daugiau kaip 1/2 Vyriausiosios rinkimų komisijos narių. Jeigu šių asmenų yra mažiau, Komisija padidinama šiame straipsnyje nustatyta tvarka, traukiant burtus po lygiai iš teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų draugijos pasiūlytų kandidatūrų. Šių kandidatūrų turi būti pasiūlyta dvigubai daugiau, negu reikia papildomai paskirti narių į Vyriausiąją rinkimų komisiją.

Iš Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio:

Vyriausioji rinkimų komisija:
 1. įstatymų nustatyta tvarka sudaro apygardų, miestų, rajonų rinkimų ir referendumo komisijas;
 2. kontroliuoja apygardų, miestų, rajonų, apylinkių rinkimų ir referendumo komisijų veiklą, išklauso jų informacijas apie pasirengimą rinkimams ir referendumams, jų eigą, teikia komisijoms reikiamą metodinę bei organizacinę techninę pagalbą;
 3. nagrinėja skundus ir priima sprendimus dėl apygardų, miestų, rajonų rinkimų, referendumo komisijų sprendimų, o prireikus - ir dėl apylinkių rinkimų, referendumo komisijų sprendimų, panaikina įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų neatitinkančius sprendimus;
 4. nustato ir skelbia rinkimų bei referendumo galutinius rezultatus;
 5. pripažįsta rinkimus, referendumo rezultatus negaliojančiais, jei jų metu buvo suklastoti rinkimų arba referendumo dokumentai ar padaryti kiti neteisėti veiksmai, turėję esminės įtakos rinkimų ar referendumo rezultatams;
 6. nustato rinkimų bei referendumo biuletenių, kitų rinkimuose bei referendume naudojamų dokumentų, antspaudų pavyzdžius ir formas, biuletenių ir dokumentų pildymo pavyzdžius, jų antspaudavimo tvarką;
 7. tvirtina pavyzdinį balsavimo patalpų ir jų aplinkos sutvarkymo aprašymą ir kontroliuoja, ar apygardų, miestų, rajonų rinkimų, referendumo komisijos kartu su savivaldybių merais pasirūpino, kad balsavimo patalpos, jų inventorius ir aplinka atitiktų nustatytus reikalavimus;
 8. įstatymų nustatyta tvarka sprendžia visus ginčus dėl rinkimų ir referendumo agitacijos;
 9. tvarko rinkimams bei referendumams skirtas valstybės lėšas, vadovauja apygardų, miestų, rajonų rinkimų ir referendumo komisijų finansinei veiklai;
 10. rūpinasi rinkėjų sąrašų sudarymu ir nuolatiniu jų tikslinimu;
 11. prižiūri, kaip vykdomi rinkimų bei Referendumo įstatymai;
 12. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, palaiko ryšius su kitų valstybių institucijomis, organizuojančiomis rinkimus ir referendumus;
 13. apibendrina ir skelbia informaciją apie Lietuvos Respublikoje rengtus rinkimus ir referendumus bei jų rezultatus, rinkimuose dalyvavusius kandidatus;
 14. apibendrina rinkimų ir referendumų patirtį, rūpinasi rinkėjų lavinimu;
 15. rūpinasi rinkimų technologijų tobulinimu;
 16. teisės aktų nustatyta tvarka perduoda valstybės archyvui saugoti rinkimų, referendumo dokumentus;
 17. atlieka kitas šiame bei kituose įstatymuose nustatytas funkcijas.
Vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, Vyriausioji rinkimų komisija taip pat:
 1. suskirsto Lietuvos Respublikos teritoriją į vienmandates rinkimų apygardas;
 2. priima kandidatų į Seimo narius iškėlimo pareiškinius dokumentus, juos tikrina, nustačiusi, kad pareiškiniai dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus, registruoja kandidatus, kandidatų sąrašus ir skelbia rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašus, jiems suteiktus numerius, taip pat vienmandatėse rinkimų apygardose iškeltus kandidatus;
 3. atlieka daugiamandatės apygardos rinkimų komisijos funkcijas;
 4. išrinktam kandidatui išduoda Lietuvos Respublikos Seimo nario pažymėjimą;
 5. skelbia pakartotinį balsavimą vienmandatėje rinkimų apygardoje.
Dabartinė Vyriausiosios rinkimų komisijos sudėtis patvirtinta 2004 m. gegužės 4 d. LR Seimo nutarimu Nr. IX-2224.