English

Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymas, įgaliojimai vykdant referendumą


Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą, sudarymo tvarką reglamentuoja
Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas.


Iš Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 7 straipsnio:
 1. Vyriausiąją rinkimų komisiją sudaro Seimas ketveriems metams. Vyriausioji rinkimų komisija turi būti naujai sudaryta, kai iki eilinių Seimo rinkimų dienos liko ne mažiau kaip 120 dienų ir ne daugiau kaip 140 dienų. Prieš neeilinius Seimo rinkimus Vyriausioji rinkimų komisija naujai nesudaroma, jos įgaliojimai tęsiasi, kol Vyriausioji rinkimų komisija bus sudaryta prieš eilinius Seimo rinkimus.
 2. Vyriausioji rinkimų komisija sudaroma iš:
  1. komisijos pirmininko;
  2. trijų aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinčių asmenų, kurie burtais nustatomi iš teisingumo ministro pasiūlytų šešių kandidatūrų;
  3. trijų aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinčių asmenų, kurie burtais nustatomi iš Lietuvos teisininkų draugijos pasiūlytų šešių kandidatūrų;
  4. partijų, gavusių Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pasiūlytų asmenų.
 3. Teisingumo ministras ir Lietuvos teisininkų draugija į Vyriausiąją rinkimų komisiją gali siūlyti ir daugiau kandidatūrų.
 4. Burtų traukimą Seimo posėdyje organizuoja Seimo Pirmininkas arba Seimo Pirmininko pavaduotojas.
 5. Partijos (koalicijos), gavusios Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, nuo vieno šio daugiamandatėje rinkimų apygardoje iškeltų kandidatų sąrašo (jungtinio sąrašo) turi teisę iki Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo pasiūlyti į ją po vieną atstovą.
 6. Jeigu kandidatai atitinka šio Įstatymo 6 straipsnio reikalavimus, Seimas negali pasiūlytų kandidatūrų atmesti.
 7. Visais atvejais asmenys, paskirti į Vyriausiąją rinkimų komisiją iš teisingumo ministro ir Lietuvos teisininkų draugijos pasiūlytų kandidatūrų, turi sudaryti daugiau kaip 1/2 Vyriausiosios rinkimų komisijos narių. Jeigu šių asmenų yra mažiau, Komisija padidinama šiame straipsnyje nustatyta tvarka, traukiant burtus po lygiai iš teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų draugijos pasiūlytų kandidatūrų. Šių kandidatūrų turi būti pasiūlyta dvigubai daugiau, negu reikia papildomai paskirti narių į Vyriausiąją rinkimų komisiją.

Referendumo įstatymo 20 straipsnis
 1. Vyriausioji rinkimų komisija:
  1. registruoja grupę;
  2. išduoda grupei piliečių parašų rinkimų lapus;
  3. tikrina ir nustato, ar yra tinkamai surinktų 300 tūkstančių piliečių parašų;
  4. sudaro miestų, rajonų referendumo komisijas;
  5. nustato referendumo biuletenių, kitų referendume naudojamų dokumentų, paketų, antspaudų pavyzdžius bei formas, jų užpildymo pavyzdžius, taip pat biuletenių antspaudavimo tvarką;
  6. tvarko referendumui skirtas valstybės lėšas;
  7. prižiūri, kaip vykdomas šis Įstatymas;
  8. pagal grupės, partijų teikimą registruoja jų atstovus ir stebėtojus prie Vyriausiosios rinkimų komisijos ir išduoda jiems pažymėjimus;
  9. nagrinėja skundus ir priima sprendimus dėl miestų, rajonų referendumo komisijų, apylinkių referendumo komisijų sprendimų;
  10. nustato ir skelbia galutinius referendumo rezultatus;
  11. vykdo kitus šiame Įstatyme numatytus įgaliojimus.
 2. Jeigu tą pačią dieną kartu vyksta Seimo arba Respublikos Prezidento ar savivaldybės tarybos rinkimai ir referendumas, apylinkių rinkimų ir referendumo komisijos sudaromos tos pačios. Vyriausioji rinkimų komisija atskiroje rinkimų, referendumo teritorijoje sudaro vieną miesto, rajono, apygardos rinkimų arba referendumo komisiją ir nustato jos funkcijas organizuojant ir vykdant rinkimus arba referendumą.

Vyriausiosios rinkimų komisijos
sudėtis
patvirtinta 2002 m. rugsėjo 26 d. LR Seimo nutarimu
Nr. IX-1103
.Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
LRS ITD©, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt, dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt