English

Referendumo stebėtojai


Referendumo įstatymo 49 straipsnis
  1. Grupės, partijos turi teisę skirti referendumo stebėtojus. Referendumo stebėtojas yra asmuo, turintis Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos pažymėjimą. Jis turi teisę stebėti referendumą miesto, rajono arba apylinkės, kuri nurodyta jo pažymėjime, teritorijoje. Stebėtojo pažymėjimą išduoda:
    1. Vyriausioji rinkimų komisija - stebėti referendumą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir šalies diplomatinėse atstovybėse (konsulatuose) arba tik konkrečiuose miestuose ir rajonuose užsienio reikalų ministro, Respublikos Prezidento patarėjo teikimu, užsienio valstybėms arba tarptautinėms institucijoms atstovaujančių asmenų prašymu, taip pat ir savo nuožiūra;
    2. miesto, rajono referendumo komisija - stebėti referendumą šio miesto, rajono vienoje arba keliose referendumo apylinkėse vyresniems kaip 18 metų piliečiams grupės teikimu arba partijos vietos skyriaus prašymu, kuriame turi būti nurodyta asmens pavardė, vardas, asmens kodas, referendumo apylinkės (apylinkių) pavadinimas.
  2. Stebėtojo pažymėjimus referendumo komisijos vardu išduoda jos pirmininkas arba kitas komisijos narys komisijos pirmininko pavedimu. Negalima atsisakyti išduoti stebėtojo pažymėjimą arba vilkinti jo išdavimą, jeigu asmuo, kuriam jis turėtų būti išduotas, atitinka šio Įstatymo reikalavimus. Apie visus atsisakymus išduoti stebėtojo pažymėjimą turi būti pranešta artimiausiame komisijos posėdyje ir atitinkamam atstovui referendumui.
  3. Referendumo stebėtojas turi teisę reikalauti, kad referendumo komisijos pirmininkas ir nariai, taip pat balsavimo patalpoje esantys asmenys laikytųsi šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų. Referendumo komisijos turi pasirūpinti, kad referendumo stebėtojui referendumo apylinkės balsavimo patalpose būtų sudarytos tinkamos sąlygos stebėti, kaip laikomasi šio Įstatymo. Jeigu stebėtojas pats pažeidžia šį arba kitus įstatymus, jo stebėtojo pažymėjimas gali būti anuliuotas miesto, rajono referendumo komisijos pirmininko sprendimu. Apie sprendimą turi būti nedelsiant pranešta referendumo komisijos nariams, Vyriausiajai rinkimų komisijai ir atitinkamam atstovui referendumui.Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
LRS ITD©, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt, dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt