English

Rezultat� nustatymasPrivalomojo referendumo rezultatai nustatomi pagal Referendumo �statymo 7 straipsn�, kurio 1 dalis nurodo, kad privalomasis referendumas laikomas �vykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau kaip pus� pilie�i�, turin�i� rinkim� teis� ir �ra�yt� � rink�j� s�ra�us.


To paties straipsnio 5 dalis nurodo, kad sprendimas d�l Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautin�se organizacijose, jeigu �is dalyvavimas yra susij�s su Lietuvos valstyb�s organ� kompetencijos daliniu perdavimu tarptautini� organizacij� institucijoms ar j� jurisdikcijai, yra laikomas priimtu, jeigu tam pritar� daugiau kaip pus� referendume dalyvavusi� pilie�i�.


Referendumo �statymo 71 straipsnio 1 dalis
    Vyriausioji rinkim� komisija prad�ti nustatyti referendumo rezultatus gali tik po to, kai gauna vis� miest� ir rajon� referendumo komisij� bals� skai�iavimo protokolus, taip pat kitus �io �statymo 70 straipsnyje nurodytus dokumentus ir i�nagrin�ja visus skundus d�l miest�, rajon� referendumo komisij� bals� skai�iavimo protokol�.
Referendumo �statymo 73 straipsnis
  1. Galutinius referendumo rezultatus ne v�liau kaip per 4 dienas po balsavimo referendume dienos oficialiai �Valstyb�s �iniose� skelbia Vyriausioji rinkim� komisija.
  2. Vyriausioji rinkim� komisija ne v�liau kaip kit� dien� po galutini� referendumo rezultat� oficialaus paskelbimo dienos perduoda Respublikos Prezidentui referendumu priimto sprendimo tekst�.


Duomenys pateikiami i� Vyriausiosios rinkim� komisijos duomen� bazi�.
LRS ITD�, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologij� departamentas.
Komentarus d�l turinio si�skite adresu ZeVaig@lrs.lt, d�l svetain�s - rinkweb@lrs.lt