English

Referendume svarstomam sprendimui pritaria


    Valstie�i� ir Naujosios demokratijos partij� s�junga
    Lietuvos partija "Socialdemokratija - 2000"


Referendumo iniciatoriaiDuomenys pateikiami i� Vyriausiosios rinkim� komisijos duomen� bazi�.
LRS ITD�, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologij� departamentas.
Komentarus d�l turinio si�skite adresu ZeVaig@lrs.lt, d�l svetain�s - rinkweb@lrs.lt