English

K� daryti, jei pakeit�te gyvenam�j� viet� po i�ankstini� rink�j� s�ra�� sudarymo?Pagal Lietuvos Respublikos referendumo �statymo 34 straipsnio 1 dal�, � Lietuvos Respublikos rink�j� s�ra�� �ra�omi visi rinkim� teis� turintys pilie�iai pagal pilietyb� patvirtinan�io dokumento (paso arba asmens tapatyb�s kortel�s) duomenis ir Lietuvos Respublikos gyventoj� registr�.

Pagal to paties �statymo 35 straipsn�, i�ankstiniai s�ra�ai miest�, rajon� komisijoms perduodami ne v�liau kaip likus 29 dienoms iki balsavimo referendume dienos, tai yra iki
2003 m. baland�io 11 d.


Jei J�s pakeit�te ir �statym� nustatyta tvarka deklaravote gyvenam�j� viet� po i�ankstini� rink�j� s�ra�� sudarymo, J�s turite apsispr�sti, ar balsuojate referendumo apylink�je, kurios rink�j� s�ra�e esate �ra�ytas, ar r�pinsit�s b�ti �ra�ytas � rink�j� s�ra�� tos referendumo apylink�s, kurios teritorijoje gyvenate arba esate apsistoj�s:
  1. jeigu nenorite, kad referendumo apylink�, � kuri� esate �ra�ytas, b�t� pakeista, telefonu 1855 pra�ykite rink�jo pa�ym�jimo duomenis persi�sti � to miesto, rajono referendumo komisij�, i� kurios Jums patogu pasiimti rink�jo pa�ym�jim�. Tur�kite pas�. Komisijoje gav� rink�jo pa�ym�jim�, t� pa�i� ar kit� dien� balsuokite pa�tu;
  2. jeigu norite b�ti perra�ytas, kreipkit�s � referendumo apylink� ir u�pildykite rink�jo pra�ym� �ra�yti � �ios apylink�s rink�j� s�ra��. Jus i�brauks i� kitos referendumo apylink�s rink�j� s�ra�o ir �ra�ys � pageidaujam�. Jums i�ra�ys ir �teiks rink�jo pa�ym�jim�. Tai gali u�trukti 2-3 dienas. Paskutin� pra�ymo �ra�yti � apylink�s rink�j� s�ra�� diena - baland�io 28 diena.
Jeigu praleidote termin� pasitikslinti, ar esate �ra�ytas � apylink�s rink�j� s�ra��, galite ne v�liau kaip iki
gegu��s 11 d. 18 val.
kreiptis � tos vietos, kurioje gyvenate ar esate apsistoj�s, referendumo apylink�s komisij� d�l �ra�ymo � papildomus rink�j� s�ra�us. Tuomet balsuosite specialia tvarka: ra�ysite pra�ym�, reik�s prane�ti, kad nesate balsav�s pa�tu ar kitoje referendumo apylink�je. Tai bus tikrinama. Iki bus patikrinta, kad nesate balsav� kitur, J�s� balsas bus saugomas u�klijuotame voke.Duomenys pateikiami i� Vyriausiosios rinkim� komisijos duomen� bazi�.
LRS ITD�, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologij� departamentas.
Komentarus d�l turinio si�skite adresu ZeVaig@lrs.lt, d�l svetain�s - rinkweb@lrs.lt