English

Nepritariantys referendume svarstomam sprendimui

(u�siregistrav� dalyvauti agitacijos laidose)Seimo nariai
  Stanislovas Bu�kevi�ius
  Egidijus Klumbys
  Julius Veselka

Partijos
  Tautos pa�angos partija
  Respublikon� partija

Pilie�iai
  Algis Avi�ienis, Vilnius
  Laurynas Kas�i�nas, Vilnius
  Ar�nas Po�arskas, Vilnius
  Edvardas Kri��i�nas, Vilnius
  Giedrius �arkanas, Vilnius
  Jonas Nerimantas Snarskis, Kaunas
  Algirdas Endriukaitis, Vilnius
  Antanas Baskas, Vilnius
  Kazimieras Petraitis, Kaunas
  Algimantas Anupras Ol�auskas, Plung�s rajonas
  Angel� Ambrazien�, Radvili�kis
  Julius Panka, Vilnius
  Marius Kundrotas, K�dainiai
  Pranci�kus Alfredas �liu�as, Kai�iadari� rajonas
  Rolandas Paulauskas, Vilnius
  Algis Povilas Kasperavi�ius, Vilnius
  K�stutis Bru�ikas, Kauno raj.
  K�stutis Deveikis, Panev��io rajonas
  Romualdas Rep�ys, Anyk��i� rajonasDuomenys pateikiami i� Vyriausiosios rinkim� komisijos duomen� bazi�.
LRS ITD�, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologij� departamentas.
Komentarus d�l turinio si�skite adresu ZeVaig@lrs.lt, d�l svetain�s - rinkweb@lrs.lt