English

Referendumo iniciatoriai


 1. Vytenis Povilas Andriukaitis
 2. Ona Babonien�
 3. Gintautas Babravi�ius
 4. Zigmantas Bal�ytis
 5. Vydas Baravykas
 6. Mindaugas Bastys
 7. Antanas Baura
 8. Juozas Bernatonis
 9. Bronius Bradauskas
 10. Jonas Budrevi�ius
 11. Sigita Burbien�
 12. Algirdas Butkevi�ius
 13. Jonas �iulevi�ius
 14. Irena Degutien�
 15. Gintaras Did�iokas
 16. Vytautas Einoris
 17. Vasilij Fiodorov
 18. Petras Gra�ulis
 19. Valentinas Grei�i�nas
 20. Algirdas Gricius
 21. Algimantas Valentinas Indri�nas
 22. Gediminas Jakavonis
 23. Povilas Jaku�ionis
 24. Jonas Ju�as
 25. J�rat� Juozaitien�
 26. Jonas Jurkus
 27. �eslovas Jur��nas
 28. Vaclovas Karbauskis
 29. Edvardas Kare�ka
 30. Justinas Karosas
 31. Gediminas Kirkilas
 32. Audrius Kli�onis
 33. Gintautas Kniuk�ta
 34. Jonas Korenka
 35. K�stutis Kri��i�nas
 36. Stasys Kru�inauskas
 37. Andrius Kubilius
 38. Algirdas Kun�inas
 39. Dalia Kutrait� Giedraitien�
 40. K�stutis Kuzmickas
 41. Vytautas Kvietkauskas
 42. Saulius Lap�nas
 43. Vytautas Lap�nas
 44. Arminas Lydeka
 45. Jonas Lionginas
 46. Alfonsas Macaitis
 47. Zenonas Ma�ernius
 48. Virginijus Marti�auskas
 49. Eligijus Masiulis
 50. Juozas Matulevi�ius
 51. Vitas Matuzas
 52. Alvydas Medalinskas
 53. Nikolaj Medvedev
 54. Art�ras Melianas
 55. Gintautas Mikolaitis
 56. Dangut� Mikutien�
 57. Gabriel Jan Mincevi�
 58. Jan� Narvilien�
 59. Juozas Olekas
 60. Vladimiras Orechovas
 61. Juozas Palionis
 62. Art�ras Paulauskas
 63. Rolandas Pavilionis
 64. Aleksander Poplavski
 65. Vasilijus Popovas
 66. Mykolas Pronckus
 67. Kazimira Danut� Prunskien�
 68. Alfonsas Pulokas
 69. Giedr� Purvaneckien�
 70. Juozas Raistenskis
 71. Alvydas Ramanauskas
 72. Jurgis Razma
 73. Viktoras Rinkevi�ius
 74. Julius Sabatauskas
 75. Alvydas Sadeckas
 76. Aloyzas Sakalas
 77. Algimantas Salamakinas
 78. Algirdas Saudargas
 79. Vytautas Saulis
 80. Eimundas Savickas
 81. Romanas Algimantas Sedlickas
 82. Valerijus Simulik
 83. Rimantas Sinkevi�ius
 84. K�stutis Skamarakas
 85. Art�ras Skard�ius
 86. Vaclov Stankevi�
 87. Nijol� Steiblien�
 88. Gintaras Steponavi�ius
 89. Eduardas �ablinskas
 90. Irena �iaulien�
 91. Gintaras �ileikis
 92. Gintautas �ivickas
 93. Raimondas �ukys
 94. Dalia Tei�erskyt�
 95. Valdemar Toma�evski
 96. Viktor Uspaskich
 97. Jurgis Utovka
 98. Rimas Val�iukas
 99. Antanas Valys
 100. Art�ras Vazbys
 101. Domininkas Veli�ka
 102. Virmantas Velikonis
 103. Julius Veselka
 104. Vladas �alnerauskas
 105. Henrikas �ukauskas

Referendumo iniciatyvin�s grup�s koordinacin� taryba

Iniciatori� teis�s rengiant referendumo agitacij�Duomenys pateikiami i� Vyriausiosios rinkim� komisijos duomen� bazi�.
LRS ITD�, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologij� departamentas.
Komentarus d�l turinio si�skite adresu ZeVaig@lrs.lt, d�l svetain�s - rinkweb@lrs.lt