English

Iniciatori� teis�s rengiant referendumo agitacij�


Pasi�lym� surengti referendum� pateik� 105
Seimo nari� grup�
.

�i grup� turi i�skirtines teises referendumo agitacijoje.


"Grup�s atstovams, Seimo nariams, Respublikos Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, ministrams, taip pat nustatyta tvarka �registruotoms politin�ms partijoms ir politin�ms organizacijoms (toliau - partijoms), visuomenin�ms organizacijoms, pilie�iams nuo referendumo agitacijos kampanijos prad�ios suteikiama teis� nekliudomai agituoti u� pasi�lym� paskelbti referendum�, referendumui pateikiamo sprendimo pri�mim�, taip pat prie� pasi�lym� paskelbti referendum� ir pateikiamo referendumui sprendimo pri�mim�."
-Referendumo �statymo 16 straipsnio 3 dalis. Valstyb�s, savivaldybi� institucijos, vie�osios �staigos referendumo �statyme n�ra nurodomos.


"1. Grup�s atstovams, Seimo nariams, Respublikos Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, ministrams, partijoms, visuomenin�ms organizacijoms ir pilie�iams suteikiama teis� nemokamai naudotis valstybin�mis visuomen�s informavimo priemon�mis. Referendumo agitacijai skirt� laid� rengimo taisykles patvirtina, konkre�i� Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laid� trukm� ir laik� nustato Vyriausioji rinkim� komisija, suderinusi su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovais. Ji taip pat paskirsto laid� laik� taip, kad neb�t� pa�eisti grup�s ir jos oponent� atstov� lygiateisi�kumo principai. Ir grupei, ir jos oponent� atstovams skiriama ne ma�iau kaip po 7 valandas visuomeninio (nacionalinio) radijo ir televizijos laiko tarpusavio debatams.
2. Radijo ir televizijos laid� dalyvius, palaikan�ius referendumo paskelbimo iniciatyv� ir jame si�lom� priimti sprendim�, si�lo grup� ir apie juos prane�a Vyriausiajai rinkim� komisijai. ..."
- Referendumo �statymo 17 straipsnio 1 ir 2 dalys.


Referendumo agitacijos finansavimo reikalavimai nustatyti Politini� kampanij� finansavimo �statyme. Pagal �io �statymo 2 straipsn� �i 105 Seimo nari� grup� yra referendumo iniciatoriai. �statymo 3 straipsnyje nustatyta:

"1. Politin�s kampanijos metu teis� rinkti ir gauti aukas bei dovanas turi tik partijos, kandidatai, pretendentai � kandidatus, referendum� iniciatoriai arba j� �galiotiniai politin�s kampanijos finansams tvarkyti. Pinigin�s aukos partijai turi b�ti kaupiamos partijos s�skaitoje, o kandidatams, pretendentams � kandidatus, referendum� iniciatoriams - tik specialiose banko s�skaitose, Didesnes kaip 1000 lit� aukas draud�iama kaupti ir laikyti grynaisiais pinigais.
2. Aukos ir dovanos politinei kampanijai registruojamos auk� lapuose."


�iame �statyme nustatyti ir kiti reikalavimai, kuri� svarbiausi - kokias draud�iama priimti aukas ir dovanas (anonimines, i� valstyb�s ir savivaldybi� �staig�, kit� valstybi� i�skyrus Lietuvos Respublikos pilie�ius ir t.t.), prievol� kaupti l��as specialiose s�skaitose, teikti finansavimo ataskaitas - i�ankstin� ataskait� likus 10 dien� iki balsavimo referendume dienos ir galutin� ataskait� per 25 nuo referendumo rezultat� paskelbimo. Pagal �� �statym� taip pat darytina i�vada, kad valstyb�s l��os nenaudojamos, valstyb�s institucijos referendumo agitacijoje nedalyvauja. Rinkim� �statymuose yra tiesioginis ir kategori�kas draudimas vykdyti rinkim� agitacij� naudojantis tarnybine pad�timi, referendumo �statyme tokio tiesioginio draudimo n�ra. Auk�tiesiems politikams suteikiama teis� dalyvauti referendumo agitacijoje. Bet �statyme nenurodyta, kad teis� � referendumo agitacij� turi valstyb�s ar savivaldybi� institucijos.


Vyriausioji rinkim� komisija, kuriai �statymo 17 straipsnio 5 dalyje yra pavesta spr�sti visus gin�us d�l referendumo agitacijos, rengia sprendimo projekt�, kuriame bus nurodyti skirtumai tarp referendumo informacijos ir referendumo agitacijos. Informacija, skirtingai kaip agitacija, turi b�ti visapusi�ka, informuojama turi b�ti ir apie galimas teigiamas ir apie galimas neigiamas sprendimo pri�mimo arba nepri�mimo pasekmes. Informacija gali (ir turi) b�ti skatinami rink�jai aktyviai dalyvauti referendume ir pareik�ti savo vali�, bet rink�jai neturi b�ti agituojami balsuoti prie� arba u� referendume svarstom� sprendim�. Valstyb�s institucijos atsakingos u� referendumo informacij� turi teikti informacin� (ekspert�) param� tiek referendume svarstomo klausimo pri�mimo �alininkams tiek oponentams.


Referendumo �statymas pagrindin� vaidmen� d�l referendumo agitacijos numato iniciatyvinei grupei. Paprastai operatyviniams klausimams spr�sti iniciatyvin�s grup�s i� savo nari� tarpo skirdavo koordinatori� (koordinatorius), kurie b�davo atskaitingi grupei, ir kuriems b�davo patikimi visi grupei priklausantys �galiojimai.Duomenys pateikiami i� Vyriausiosios rinkim� komisijos duomen� bazi�.
LRS ITD�, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologij� departamentas.
Komentarus d�l turinio si�skite adresu ZeVaig@lrs.lt, d�l svetain�s - rinkweb@lrs.lt