English

Referendumo dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje organizavimo ir vykdymo grafikasBalsavimas 2003 m. gegužės 10-11 dienomis. Laikas - nuo 6 iki 22 valandos.
Balsavimas paštu, laivuose, diplomatinėse atstovybėse ir konsulatuose pagal grafiką.


Įstatymo straipsnis
-/+
iki/po
referendumo dienos
Data Turinys
16 str.
1 d.
Seimo narių grupės pasiūlymo Seimui surengti referendumą diena 2003 01 27 Referendumo agitacijos kampanijos pradžia
    2003 01 27 Politinės kampanijos referendumo agitacijai išlaidos turi būti finansuojamos iš specialiosios sąskaitos, atidarytos pagal VRK išduotą pažymą
23 str.
4 d.
-100 dienų iki 2003 01 30 Balsavimo patalpos adresas keičiamas tik prireikus.
21 str.
4 d.
  prašoma pateikti iki 2003 03 05 Pateikiami pasiūlymai dėl atstovų į miestų, rajonų referendumo komisijas.
21 str.
1 d.
-60 dienų iki 2003 03 11 VRK sudaro miestų, rajonų referendumo komisijas.
24 str.
1 d.
-48 dienos iki 2003 03 23 Miesto, rajono referendumo komisija nustato kiekvienos apylinkės referendumo komisijos narių skaičių.
26 str.
5 d.
-45 dienos iki 2003 03 26 Miestų, rajonų referendumo komisijų pirmininkai ir nariai privalo duoti rašytinius pasižadėjimus.
24 str.
4 d.
-41 diena iki 2003 03 30 Partijos pateikia kandidatūrų į apylinkių referendumo komisijų narius sąrašą miesto, rajono referendumo komisijai.
24 str.
5 d.
-38 dienos iki 2003 04 02 Miestų, rajonų referendumo komisijos sudaro apylinkių referendumo komisijas
35 str.
-29 dienos iki 2003 04 11 VRK perduoda miestų, rajonų referendumo komisijoms miestų, rajonų rinkėjų sąrašus; VRK perduoda diplomatinėms atstovybėms ir konsulatams užsienyje gyvenančių rinkėjų sąrašus.
36 str.
1 d.
-26 dienos iki 2003 04 14 Miesto, rajono referendumo komisija sudaro referendumo apylinkės rinkėjų sąrašą pagal miesto, rajono rinkėjų sąrašą ir jame nurodytą piliečio gyvenamąją vietą ir perduoda apylinkės referendumo komisijai. Sudaromas piliečių, kurių gyvenamoji vieta nėra tiksliai žinoma, sąrašas.
37 str.
-25 dienos nuo 2003 04 15 Apylinkės referendumo komisija, diplomatinės atstovybės, konsulatai sudaro sąlygas susipažinti su rinkėjų sąrašu.
  -25 dienos nuo 2003 04 15 Pradedamas rinkėjo pažymėjimų įteikimas. Rinkėjų sąrašų tikslinimo pradžia. Pradedamas sudaryti sąrašas rinkėjų, kurie balsuos namuose paštu.
  - 25 dienos nuo 2003 04 15 Numatoma pradėti teikti trumpojo telefono 1855 paslaugą.
39 str.
2 d.
-20 dienų iki 2003 04 20 Baigiama įteikti rinkėjo pažymėjimus.
41 str.
2 d.
-15 dienų iki 2003 04 25 Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės (konsulatai) perduoda VRK sudarytus rinkėjų sąrašus ir duomenis apie jų patikslinimą.
58 str.
1 d.
-15 dienų iki 2003 04 25 Gydymo, socialinės rūpybos ir globos įstaigų vadovų teikimu sudaromas specialių pašto skyrių sąrašas. Pašto viršininko teikimu nustatomas šių skyrių darbo laikas.
47 str.
1 d.
  iki 2003 04 28 Pašto skyriams pristatomi referendumo biuleteniai ir vokai, kiti dokumentai.
55 str.
-12 dienų nuo 2003 04 28 Balsavimo diplomatinėse atstovybėse ir konsulatuose pradžia.
54 str.
1 d.
-11 dienų nuo 2003 04 29 Balsavimo paštu pradžia.
47 str.
2 d.
-10 dienų nuo 2003 04 30 Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse (konsulatuose) referendumo biuleteniai ir vokai balsavimui paštu, laivuose - biuletenių tekstas turi būti laisvai prieinami piliečiams.
54 str.
9 d.
-10 dienų iki 2003 04 30 Apylinkių komisijos baigia sudarinėti norinčiųjų balsuoti namuose sąrašus.
  -10 dienų iki 2003 04 30 Pateikiamos pradinės politinių kampanijų finansavimo ataskaitos
44 str.
1 d.
-7 dienos iki 2003 05 03 Pilietis arba partijos atstovas skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų gali pateikti apylinkės referendumo komisijai.
34 str.
5 d.
-7 dienos iki 2003 05 03 VRK tvirtina galutinius rinkėjų sąrašus.
56 str.
-5 dienos nuo 2003 05 05 Balsavimo laivuose pradžia.
54 str.
9 d.
-3 dienos iki 2003 05 06 Paskutinė diena pateikti prašymus balsuoti namuose paštu.
54 str.
1 d.
-2 dienos iki 2003 05 07 Paskutinė diena balsuoti paštu, jei rinkėjas nėra įrašytas į to rajono ar miesto rinkėjų sąrašus.
54 str.
8 d.
-2 dienos iki 2003 05 07 Balsavimo namuose paštu pabaiga.
54 str.
1 d.
-1 diena iki 2003 05 08 Balsavimo paštu pabaiga.
16 str.
5 d.
-30 val. nuo 2003 05 09 1:00 Referendumo agitacija draudžiama likus 30 valandų iki balsavimo referendume pradžios ir iki balsavimo pabaigos.
48 str.
1 d.
-12 val. Iki 2003 05 09 19:00 Referendumo apylinkės balsavimo patalpa turi būti visiškai parengta referendumui ir perduota saugoti policijai.
43 str.
0 iki 2003 05 11 18:00 Apylinkės referendumo komisija gali pilietį įrašyti į papildomą rinkėjų sąrašą pagal jo pasą ir leisti balsuoti VRK nustatyta tvarka. Referendumo komisija turi garantuoti, kad būtų išvengta, jog rinkėjo balsas būtų įskaičiuotas kelis kartus.
50 str.
0 2003 05 10 06:00 Balsavimo pirmąją dieną pradžia.
50 str.
0 2003 05 10 22:00 Balsavimo pirmąją dieną pabaiga.
    nuo 2003 05 10 22:00 iki 2003 05 11 06:00 Balsavimo patalpą, dokumentus, biuletenius saugo policija, referendumo komisija, referendumo stebėtojai.
    2003 05 11 06:00 Balsavimo antrąją dieną pradžia.
 
  2003 05 11 22:00 Balsavimo antrąją dieną pabaiga.
61 str.
3 d.
  iki 2003 05 11 20:00 Paštas pristato vokus su rinkėjų balsais apylinkių referendumo komisijoms
67 str.
1 d.
+1 diena iki 2003 05 12 4:00 Apylinkių komisijos pristato referendumo dokumentus apygardos komisijoms.
69 str.
3 d.
+ 24 val.   Balsų skaičiavimo protokolas gali būti apskųstas VRK per 24 val. nuo jo surašymo.
70 str.
+ 48 val.   Miestų, rajonų referendumo komisijos perduoda VRK referendumo dokumentus per 48 val. nuo referendumo pabaigos.
73 str.
1 d.
+4 dienos iki 2003 05 15 Galutinius referendumo rezultatus ne vėliau kaip per 4 dienas po balsavimo referendume dienos oficialiai "Valstybės žiniose" skelbia VRK.
73 str.
2 d.
+5 dienos iki 2003 05 16 VRK ne vėliau kaip kitą dieną po galutinių referendumo rezultatų oficialaus paskelbimo dienos perduoda Respublikos Prezidentui referendumu priimto sprendimo tekstą.
74 str.
1 d.
+6 dienos iki 2003 05 17 Grupė, partija ir jų atstovai prie VRK VRK sprendimą dėl galutinių rezultatų ne vėliau kaip per 2 dienas nuo šių rezultatų oficialaus paskelbimo dienos turi teisę apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
  +20 dienų iki 2003 05 31 Uždaromos specialiosios referendumo sąskaitos
  +25 dienos iki 2003 06 05 Pateikiamos galutinės politinės kampanijos finansavimo ataskaitos
75 str.
1 d.
+4 mėn. iki 2003 09 11 VRK perduoda referendumo dokumentus saugoti valstybės archyvui.
75 str.
2 d.
+5 metai iki 2008 05 11 VRK saugo dalyvavusių referendume piliečių sąrašus.Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
LRS ITD©, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt, dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt