Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologij� departamentas.
Duomenys pateikiami i� Vyriausiosios rinkim� komisijos duomen� bazi�.
Laukiame J�s� pastab� ir pasi�lym�.

English

Balsuojantiems u�sienyje


2003 m. baland�io 28 d. prasideda balsavimas diplomatin�se atstovyb�se ir konsulatuose.

Balsuoti Lietuvos Respublikos diplomatin�je atstovyb�je (konsulate) galima jos darbo valandomis tam skiriant ne ma�iau kaip 4 valandas per dien�. Jeigu pilietis pra�o, Lietuvos Respublikos diplomatin� atstovyb� (konsulatas) gali jam referendumo dokumentus nusi�sti ir juos priimti pa�tu.


Vyriausiosios rinkim� komisijos sprendimas
"D�l balsavimo organizavimo diplomatin�se atstovyb�se (konsulatuose)"

Vyriausiosios rinkim� komisijos sprendimas
"D�l diplomatini� atstovybi� (konsulat�) s�ra�o"

Vyriausiosios rinkim� komisijos sprendimas
"D�l Lietuvos Respublikos pilie�i�, balsuojan�i� referendume u�sienyje informavimo"


Lietuvos Respublikos pilie�i�, vykstan�i� � u�sien� per turizmo agent�ras ir norin�i� balsuoti u�sienyje, pra�ymo forma


Lietuvos diplomatini� atstovybi� ir konsulini� �staig� adresai


Jei turite klausim� d�l balsavimo u�sienyje, pra�ome ra�yti adresu
anrups@lrs.ltVyriausioji rinkim� komisija, Gedimino 53, Vilnius, Lietuva. Tel. 2396969
Komentarus d�l turinio si�skite adresu ZeVaig@lrs.lt,
d�l svetain�s - rinkweb@lrs.lt
LRS ITD�, 2002