English

BalsavimasJeigu gavote rink�jo pa�ym�jim�, tai J�s esate �ra�ytas � pa�ym�jime nurodytos referendumo apylink�s rink�j� s�ra�� ir galite balsuoti.


Balsuoti galite atvyk� � referendumo apylink�s balsavimo patalpas
gegu��s 10 ar 11 dienomis nuo 6 val. ryto iki 22 val. vakaro
. Tur�kite
pas�
(asmens tapatyb�s kortel� ar kit� dokument�, i�duot� valstyb�s ar savivaldyb�s institucijos, su nuotrauka) ir
rink�jo pa�ym�jim�
(jeigu j� praradote, referendumo apylink�je pagal rink�j� s�ra�� Jums i�ra�ys nauj�).


Jeigu
negavote rink�jo
pa�ymejimo ir praleidote termin� pasitikslinti, ar esate �ra�ytas � apylink�s rink�j� s�ra��, galite ne v�liau kaip iki
gegu��s 11 d. 18 val.
kreiptis � tos vietos, kurioje gyvenate ar esate apsistoj�s, referendumo apylink�s komisij� d�l �ra�ymo � papildomus rink�j� s�ra�us. Tuomet balsuosite specialia tvarka: ra�ysite pra�ym�, reik�s prane�ti, kad nesate balsav�s pa�tu ar kitoje referendumo apylink�je. Tai bus tikrinama. Iki bus patikrinta, kad nesate balsav� kitur, J�s� balsas bus saugomas u�klijuotame voke.


Jeigu negalite referendumo dienomis balsuoti referendumo apylink�je -
balsuokite pa�tu: nuo baland�io 29 d. iki gegu��s 8 d. to miesto, rajono, � kurio miesto, rajono rink�j� s�ra�� esate �ra�yti, pa�tuose; iki gegu��s 7 d. - jeigu esate kito miesto, rajono rink�j� s�ra�e
. Balsuojant pa�tu, tur�ti rink�jo pa�ym�jim� ir asmens dokument� yra b�tina.


Jeigu d�l sveikatos b�kl�s (I grup�s invalidai ir II grup�s jud�jimo invalidai, laikinai nedarbingi asmenys, asmenys sukak�, 70 met�) negalite atvykti � referendumo apylink�, galite pasinaudoti teise balsuoti pa�tu namuose. D�l to Jums reikia pateikti
pra�ym�
apylink�s referendumo komisijai. Geriausia tok� pra�ym� u�pildyti, kai komisijos narys atne� Jums rink�jo pa�ym�jim�, iki baland�io 20 d. Invalidai ar j� glob�jai telefonu
1855
ar
referendumo komisijos telefonu
gali pra�yti, kad komisijos narys atvykt� priimti pra�ym� balsuoti pa�tu namuose.


Balsavimas pa�tu taip pat organizuojamas �kalinimo, socialin�s globos ir r�pybos �staigose, kariniuose daliniuose. Pas ten esan�ius rink�jus atvyksta pa�tininkas. Tod�l, jeigu Jums pateko kito asmens rink�jo pa�ym�jimas, pasir�pinkite j� perduoti savininkui, kad jis gal�t� balsuoti pa�tu ir jam nereik�t� specialiai r�pintis rink�jo pa�ym�jimu.Duomenys pateikiami i� Vyriausiosios rinkim� komisijos duomen� bazi�.
LRS ITD�, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologij� departamentas.
Komentarus d�l turinio si�skite adresu ZeVaig@lrs.lt, d�l svetain�s - rinkweb@lrs.lt