English

Apylinkių referendumo komisijų sudarymas, įgaliojimai


Referendumo įstatymo 24 straipsnis
 1. Ne vėliau kaip likus 48 dienoms iki balsavimo referendume dienos miesto, rajono referendumo komisija nustato kiekvienos apylinkės referendumo komisijos narių skaičių. Jis turi būti kartotinis partijų (jų koalicijų), turinčių teisę siūlyti kandidatūras į apylinkių referendumo komisijas, skaičiui.
 2. Po vienodą skaičių kandidatūrų į apylinkės referendumo komisiją turi teisę siūlyti:
  1. kiekviena partija ar partijų koalicija, per paskutinius Seimo rinkimus gavusi Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Jeigu partija Seimo narių mandatų gavo būdama koalicijoje, tai kandidatūras ji gali siūlyti kartu su koalicijoje dalyvavusiomis partijomis;
  2. partija ar jų koalicija, per paskutinius savivaldybės, kurios teritorijoje yra rinkimų apylinkė, tarybos rinkimus gavusi šios tarybos narių mandatų pagal iškeltų kandidatų sąrašą (jungtinį sąrašą). Jeigu partija tarybos narių mandatų gavo būdama koalicijoje, kandidatūras ji gali siūlyti kartu su koalicijoje dalyvavusiomis partijomis.
 3. Jeigu partija gali siūlyti kandidatūras ir pagal Seimo, ir pagal savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus, tai ji kandidatūras siūlo tik pagal vienų iš šių rinkimų rezultatus pasirinktinai. Jeigu viena iš partijų, dalyvavusių rinkimų koalicijoje, kandidatūrų nepasiūlo arba atsisako jas siūlyti, arba pasirenka siūlyti pagal kitų rinkimų, kai buvo sudaryta koalicija, rezultatus, kitos šioje koalicijoje dalyvavusios partijos kandidatūras turi teisę siūlyti jai nedalyvaujant.
 4. Partija kandidatūrų į apylinkių referendumo komisijų narius sąrašą miesto, rajono referendumo komisijai pateikia ne vėliau kaip likus 41 dienai iki balsavimo referendume dienos.
 5. Apylinkių referendumo komisijas referendumo laikotarpiui sudaro miestų, rajonų referendumo komisijos ne vėliau kaip likus 38 dienoms iki balsavimo referendume dienos. Jeigu partijos siūloma kandidatūra atitinka šio Įstatymo reikalavimus, miesto, rajono referendumo komisija negali jos atmesti.
 6. Jeigu kandidatūrų nebuvo pasiūlyta arba pasiūlytos kandidatūros neatitinka šio Įstatymo reikalavimų, arba jos buvo pasiūlytos po nustatyto termino, arba komisijoje atsirado laisva vieta ir nauja kandidatūra nėra siūloma, miestų, rajonų referendumo komisijos gali sumažinti anksčiau nustatytą referendumo apylinkės komisijos narių skaičių arba kreiptis į merą, kad šis pasiūlytų į apylinkės referendumo komisiją trūkstamas kandidatūras. Mero siūlomos kandidatūros negali būti partijų nariais ar jais tapti iki referendumo komisijos nario įgaliojimų pabaigos. Jeigu ne mažiau kaip 3 miesto, rajono referendumo komisijos nariai miesto, rajono referendumo komisijos posėdyje, kuriame skiriamas mero pasiūlytas apylinkės referendumo komisijos narys, prieštarauja mero siūlomo kandidato paskyrimui apylinkės referendumo komisijos nariu, šis kandidatas negali būti skiriamas komisijos nariu. Apylinkės referendumo komisijoje turi būti mažiausiai 5 nariai.
 7. Apylinkių referendumo komisijų pirmininkus iš komisijos narių skiria miestų, rajonų referendumo komisijos.
 8. Apylinkės referendumo komisija savo pirmame posėdyje išsirenka komisijos pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.
Iki 2003 m. kovo 23 d. miestų, rajonų referendumo komisijos turi nustatyti kiekvienos apylinkės referendumo komisijos narių skaičių. Apylinkių referendumo komisijos turi būti sudarytos iki 2003 m. balandžio 2 d.


Referendumo įstatymo 25 straipsnis
  Apylinkės referendumo komisija:
  1. iš miesto, rajono referendumo komisijos gauna apylinkės rinkėjų sąrašus, sudaro sąlygas su jais susipažinti piliečiams, grupės atstovams, partijų atstovams, įteikia ar kitaip perduoda piliečiams rinkėjų pažymėjimus, praneša miesto, rajono referendumo komisijai apie apylinkės rinkėjų sąraše aptiktus netikslumus;
  2. nagrinėja skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų;
  3. Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka prižiūri, kaip referendumo apylinkės teritorijoje vyksta balsavimas paštu, ar yra sudarytos sąlygos balsuoti paštu visose referendumo apylinkės teritorijoje esančiose gydymo, socialinės rūpybos ir globos įstaigose, kariniuose daliniuose ir bausmės atlikimo vietose;
  4. kartu su savivaldybės administracijos atstovu pasirūpina, kad pagal šio Įstatymo reikalavimus laiku būtų parengtos balsavimo patalpos, slapto balsavimo kabinos ir balsadėžės;
  5. balsavimo referendume dieną organizuoja balsavimą referendumo apylinkėje;
  6. suskaičiuoja balsus, surašo apylinkės balsų skaičiavimo protokolą;
  7. svarsto savo apylinkės piliečių ir referendumo stebėtojų skundus dėl referendumo rengimo, balsavimo organizavimo, balsų skaičiavimo, balsų skaičiavimo protokolų surašymo ir priima sprendimus;
  8. vykdo kitus šio Įstatymo nustatytus įgaliojimus.Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
LRS ITD©, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt, dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt