English

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laid�, skirt� referendumo d�l Lietuvos Respublikos naryst�s Europos S�jungoje agitacijai, rengimo taisykl�s


PATVIRTINTA

Vyriausiosios rinkim� komisijos

2003 m. kovo 10 d.
sprendimu Nr.39


SUDERINTA

Lietuvos nacionalinio radijo

ir televizijos generalinio direktoriaus

2003 m. kovo 7 d. �sakymu Nr. 32


BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Vykdant Lietuvos Respublikos referendumo �statymo 17 straipsn�, �ios Taisykl�s reguliuoja referendumo d�l Lietuvos Respublikos naryst�s Europos S�jungoje (toliau � referendumas) agitacijai skirt� Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laid� rengimo tvark�, trukm� ir laik�.
 2. Referendumo agitacijos kampanijos metu referendumo agitacija Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje vykdoma tik specialiosiose laidose.
 3. Referendumo agitacijos laikotarpiu Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija turi teis� rengti informacines ir reguliari�sias programos laidas, kuriose teikiama informacija apie referendumui pateiktas �statym� nuostatas ar svarbiausius Valstyb�s bei Tautos gyvenimo klausimus. Tokios laidos nepriskiriamos prie referendumo agitacijai skirt� speciali�j� laid�.
 4. Specialiosios laidos transliuojamos tiesiogiai, o j� �ra�as saugomas 6 (�e�is) m�nesius po referendumo dienos.
 5. Specialiosios laidos vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba. Jeigu specialiosiose laidose dalyvaujantys asmenys nori kalb�ti kita kalba, jie privalo savo l��omis ir panaudodami jiems skirt� laik� u�tikrinti vertim� � lietuvi� kalb�.
 6. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija neatsako u� specialiosiose laidose agituojan�i� asmen� paskelbtas �inias.


 7. AGITUOJAN�I� ASMEN� DALYVAVIMO SPECIALIOSIOSE LAIDOSE S�LYGOS IR TVARKA

 8. Radijo ir televizijos laid� dalyvius, palaikan�ius referendume si�lom� priimti sprendim�, si�lo referendum� inicijavusi Seimo nari� grup�; ji apie �iuos dalyvius prane�a Vyriausiajai rinkim� komisijai.
 9. Politikai, i�vardyti Referendumo �statymo 16 straipsnio 3 dalyje, partij�, visuomenini� organizacij� atstovai ir kiti asmenys, kurie nepritaria referendume si�lomam priimti sprendimui, apie savo pageidavim� dalyvauti debatuose Vyriausiajai rinkim� komisijai prane�a ra�tu (Gedimino pr. 53, 2002 Vilnius), faksu (Nr. 239 69 60), elektroniniu pa�tu (rinkim@lrs.lt) arba �od�iu (telefonu 239 69 02).
 10. Prane�ime apie dalyvavim� debatuose Vyriausiajai rinkim� komisijai nurodoma: vardas, pavard�, asmens kodas, paso numeris, i�silavinimas, adresas, telefono numeris, valstyb�s institucijose, �staigose arba partijoje, visuomenin�je organizacijoje einamos pareigos, partijos ar visuomenin�s organizacijos, kuriai asmuo atstovauja, pavadinimas. Jame taip pat turi b�ti prane�ama, ar prane�imo autorius nori dalyvauti radijo ar televizijos laidose. Prane�imas Vyriausiojoje rinkim� komisijoje turi b�ti gautas ne v�liau kaip prie� 5 dienas iki radijo arba televizijos laidos, kurioje parei�kime i�vardyti asmenys nori dalyvauti. Visi 8 punkte i�vardyti prane�imai yra Vyriausiosios rinkim� komisijos sekretoriato registruojami.
 11. Vyriausioji rinkim� komisija, laikydamasi Referendumo �statymo 17 straipsnio 3 dalyje nustatyto eili�kumo ir �io eili�kumo nustatymo tvarkos, taip pat �i� Taisykli� 7 ir 8 punktuose nustatytos tvarkos, sudaro asmen�, dalyvausian�i� radijo ir televizijos laidose rengiamuose debatuose, s�ra��.
 12. � dalyvaujan�i� radijo ir televizijos laidose rengiamuose debatuose asmen� s�ra�� �ra�omi asmenys, norintys agituoti u� referendumui pateikiamo sprendimo pri�mim�, ir asmenys, norintys agituoti prie� pateikiamo referendumui sprendimo pri�mim�, s�ra��. � �� s�ra�� asmuo �ra�omas tik vien� kart�, nepriklausomai ar jis nori agituoti u�, ar prie� pateikiamo referendumui klausimo pateikim�.
 13. Dalyvaujan�i� radijo ir televizijos laidose rengiamuose debatuose asmen� s�ra�as perduodamas Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, laikydamasis Vyriausiosios rinkim� komisijos patvirtinto eili�kumo, i� �io s�ra�o formuoja agitacijos d�l referendumo laidos dalyvius. U� atvykim� � radij� ar televizij� laidos dalyviui neapmokama.


 14. SPECIALI�J� LAID� TRUKM� IR LAIKAS

 15. Vadovaujantis Referendumo �statymo 17 straipsnio 1 dalimi, grupei, agituojan�iai u� referendumui pateikiamo sprendimo pri�mim�, ir jos oponentams, t. y. �i� Taisykli� 8 punkte nurodytiems asmenims, skiriama po 5 valandas televizijos laiko ir 9 valandas radijo laiko tarpusavio debatams.
 16. Kiekvienai referendumo agitacinei laidai (tiek radijuje, tiek televizijoje) skiriama po 1 valand� eterio laiko. � laidos trukm� �skai�iuojamas laidos ved�jo kalb�jimo laikas. �is laikas negali vir�yti 10 (de�imties) minu�i�.
 17. Specialiosios radijo laidos, skirtos referendumo agitacijai, transliuojamos 2003 m. kovo 31 d. � gegu��s 7 d. pirmadieniais nuo 11 iki 12 val. ir penktadieniais nuo 15 iki 16 val. (i�skyrus baland�io 21 d.) per Lietuvos radijo pirm�j� program�.
 18. Specialiosios televizijos laidos, skirtos referendumo agitacijai, transliuojamos 2003 m. kovo 31 d. � gegu��s 5 d. pirmadieniais nuo 21 iki 22 val. (i�skyrus baland�io 21 d.) per Lietuvos televizijos pirm�j� program�.


 19. DISKUSIJ� SPECIALIOSIOSE LAIDOSE TVARKA

 20. Ir � grup�s, agituojan�ios u� referendumui pateikiamo sprendimo pri�mim�, laid�, ir � asmen�, nepritarian�i� referendume si�lomam priimti sprendimui, laid� yra kvie�iami oponuojantys asmenys, kurie dalyvauja diskusijoje.
 21. Laidose dalyvaujantys asmenys tarpusavyje diskutuoja laidos ved�jo pasi�lyta tema, atsakin�ja � laidos ved�jo klausimus, taip pat � �ra�ytus ar telefonu tiesiogiai pateiktus klausimus.
 22. Jeigu radijo ar televizijos rengiamuose debatuose dalyvauja asmenys, kurie tik palaiko referendumui teikiamo sprendimo pri�mim� arba tik oponuoja, jie diskutuoja su laidos ved�ju ar jo pakviestais laidos dalyviais.
 23. Jeigu grup� arba jai oponuojantys asmenys pageidauja specialiojoje laidoje per jai skirt� laik� panaudoti vaizdo ar garso �ra��, �is �ra�as turi b�ti parengtas profesionalia technika ir pateikiamas BETACAM juostoje (vaizdo �ra�as)/CDR (garso �ra�as). �ra�o transliavimo laikas neturi vir�yti 5 min. Jis turi b�ti pristatytas radijui arba televizijai ne v�liau kaip likus 48 valandoms iki specialiosios laidos. Garso ir vaizdo �ra�as turi atitikti Lietuvos Respublikos valstybin�s kalbos reikalavimus. Pa�eidus �iuos reikalavimus, radijas ir televizija turi teis� �ra�o netransliuoti.
 24. Jeigu grup�s paskirti asmenys arba grupei oponuojantys asmenys neatvyksta � laid� ir nepateikia laidai vaizdo arba garso �ra�o, specialiosios laidos laikas nekompensuojamas ir neatiduodamas kitos pus�s agituojantiems asmenims. Laidos ved�jas apie tai prane�a klausytojams ar �i�rovams.


 25. PRANE�IMAS APIE TEIS� DALYVAUTI SPECIALIOSIOSE AGITACIN�SE LAIDOSE

 26. Apie politik�, i�vardyt� Referendumo �statymo 16 straipsnio 3 dalyje, partij�, visuomenini� organizacij� ir pilie�i� teis� nemokamai dalyvauti radijo ir televizijos laidose ir agituoti u� referendumui pateikiamo sprendimo pri�mim� arba prie� tokio sprendimo pri�mim�, laikantis Vyriausiosios rinkim� komisijos patvirtint� �i� laid� rengimo Taisykli�, prane�ama per Lietuvos nacionalin� radij� ir televizij�.Duomenys pateikiami i� Vyriausiosios rinkim� komisijos duomen� bazi�.
LRS ITD�, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologij� departamentas.
Komentarus d�l turinio si�skite adresu ZeVaig@lrs.lt, d�l svetain�s - rinkweb@lrs.lt