English

Referendumo agitacija


Referendumo �statymo 16 straipsnis
  1. Grup�s �registravimo Vyriausiojoje rinkim� komisijoje diena ar Seimo nari� grup�s si�lymo paskelbti referendum� pateikimo Seimui diena yra laikoma referendumo agitacijos kampanijos prad�ia.
  2. �sigaliojus Seimo nutarimui paskelbti referendum�, Vyriausioji rinkim� komisija visuomen�s informavimo priemon�se ir interneto tinklapyje skelbia referendumui teikiamo sprendimo tekst�.
  3. Grup�s atstovams, Seimo nariams, Respublikos Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, ministrams, taip pat nustatyta tvarka �registruotoms politin�ms partijoms ir politin�ms organizacijoms (toliau (_) partijoms), visuomenin�ms organizacijoms, pilie�iams nuo referendumo agitacijos kampanijos prad�ios suteikiama teis� nekliudomai agituoti u� pasi�lym� paskelbti referendum�, referendumui pateikiamo sprendimo pri�mim�, taip pat prie� pasi�lym� paskelbti referendum� ir pateikiamo referendumui sprendimo pri�mim�.
  4. Referendumo agitacijos forma ir b�dai negali prie�tarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir �statymams.
  5. Referendumo agitacija draud�iama likus ma�iau kaip 30 valand� iki balsavimo referendume prad�ios ir balsavimo dien�.


Referendumo �statymo 17 straipsnis
  1. Grup�s atstovams, Seimo nariams, Respublikos Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, ministrams, partijoms, visuomenin�ms organizacijoms ir pilie�iams suteikiama teis� nemokamai naudotis valstybin�mis visuomen�s informavimo priemon�mis. Referendumo agitacijai skirt� laid� rengimo taisykles patvirtina, konkre�i� Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laid� trukm� ir laik� nustato Vyriausioji rinkim� komisija, suderinusi su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovais. Ji taip pat paskirsto laid� laik� taip, kad neb�t� pa�eisti grup�s ir jos oponent� atstov� lygiateisi�kumo principai. Ir grupei, ir jos oponent� atstovams skiriama ne ma�iau kaip po 7 valandas visuomeninio (nacionalinio) radijo ir televizijos laiko tarpusavio debatams.
  2. Radijo ir televizijos laid� dalyvius, palaikan�ius referendumo paskelbimo iniciatyv� ir jame si�lom� priimti sprendim�, si�lo grup� ir apie juos prane�a Vyriausiajai rinkim� komisijai. Grup�s oponentai yra partij�, visuomenini� organizacij� atstovai ir kiti asmenys, kurie nepritaria referendumo paskelbimo iniciatyvai ir jame si�lomam priimti sprendimui. Jie apie savo pageidavim� dalyvauti debatuose prane�a Vyriausiajai rinkim� komisijai. Vyriausioji rinkim� komisija, laikydamasi �io straipsnio 3 dalyje nustatyto eili�kumo, sudaro asmen�, dalyvausian�i� radijo ir televizijos laidose rengiamuose debatuose, s�ra��.
  3. Nustatomas toks grupei oponuojan�i� asmen�, dalyvaujan�i� radijo ir televizijos rengiamuose debatuose, eili�kumas: Respublikos Prezidentas; Seimo nariai (j� eil� nustatoma tarpusavio susitarimu arba burtais); Ministras Pirmininkas; ministrai (j� eil� nustatoma tarpusavio susitarimu arba burtais); partij�, kuri� kandidatai buvo i�rinkti daugiamandat�je rinkim� apygardoje, atstovai (j� eil� nustatoma tarpusavio susitarimu arba burtais); partij�, kuri� kandidatai buvo i�rinkti tik vienmandat�je rinkim� apygardoje, atstovai (j� eil� nustatoma tarpusavio susitarimu arba burtais); partij�, kuri� kandidatai nebuvo i�rinkti arba nedalyvavo Seimo rinkimuose, atstovai (j� eil� nustatoma tarpusavio susitarimu arba burtais); visuomenini� organizacij� atstovai (j� eil� nustatoma tarpusavio susitarimu arba burtais); pilie�iai (j� eil� nustatoma burtais). Jeigu radijo ar televizijos rengiamuose debatuose dalyvauja asmenys, kurie tik palaiko referendumo paskelbim� ir jame si�lom� priimti sprendim� arba jiems tik oponuoja, jie diskutuoja su laidos ved�ju ar jo pakviestais laidos dalyviais.
  4. Agitacij� komercin�se visuomen�s informavimo priemon�se riboja tik rinkim� speciali� s�skait� dydis.
  5. Visus gin�us d�l referendumo agitacijos sprend�ia Vyriausioji rinkim� komisija, vadovaudamasi �iuo �statymu.Duomenys pateikiami i� Vyriausiosios rinkim� komisijos duomen� bazi�.
LRS ITD�, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologij� departamentas.
Komentarus d�l turinio si�skite adresu ZeVaig@lrs.lt, d�l svetain�s - rinkweb@lrs.lt