English

Kur balsuoti? - atsakymai telefonu 1855Gerbiamus rink�jus kvie�iame pasinaudoti Vyriausiosios rinkim� komisijos trumpuoju telefono numeriu 1855. Informacin� linija veiks nuo baland�io 17 d. iki gegu��s 11 d. Informacija nemokama. Kainuoja sujungimo mokestis - 0,14 ct, ir vietini� pokalbi� tarifu apskai�iuota pokalbio minut�s kaina - darbo laiku nuo 7 iki 20 val. - 12 ct, poilsio ir �ven�i� dienomis - 8 ct, nakt� - 3 ct.


Telefonu 1855 galite su�inoti:

 • Kurioje referendumo apylink�je Jums yra i�ra�ytas rink�jo pa�ym�jimas?
 • Kurioje referendumo apylink�je galite balsuoti?
 • Kur ir kada balsuoti, jeigu referendumo dienomis neb�site savo referendumo apylink�je?
 • Kaip susisiekti su miesto, rajono arba apylink�s referendumo komisija?

  Telefonu 1855 galite papra�yti paslaugos:
  Jeigu pageidaujate balsuoti pa�tu ir neturite rink�jo pa�ym�jimo - galite papra�yti J�s� rink�jo pa�ym�jimo duomenis atsi�sti � to miesto, rajono referendumo komisij�, i� kurios Jums patogu pasiimti rink�jo pa�ym�jim�. Tur�dami rink�jo pa�ym�jim� gal�site balsuoti pa�tu nuo baland�io 29 d. iki gegu��s 8 d. to miesto, rajono pa�tuose, � kurio miesto, rajono rink�j� s�ra�e esate �ra�yti; iki gegu��s 7 d. - jeigu esate kito miesto, rajono rink�j� s�ra�e.

  Nusiskundim� registracija:
  Telefonu 1855 galite prane�ti, kad gyvendamas deklaruotu adresu negavote rink�jo pa�ym�jimo. Galite prane�ti ir apie kitus referendumo �statymo pa�eidimus.

  Naudojimosi paslauga s�lygos:
  Nor�dami gauti tiksli� informacij� apie J�s� �ra�ym� � rink�j� s�ra��, b�site papra�yti pasakyti savo asmens kod�, vard�, pavard�. Su�inosite referendumo apylink�, savo rink�jo pa�ym�jimo numer� ir kt.

  Projekto vykdytojai:
  Trumpuoju telefono numeriu 1855 atsiliepia ir informacij� perduoda UAB "Lintel" informacijos ir paslaug� centras.


  Duomenys pateikiami i� Vyriausiosios rinkim� komisijos duomen� bazi�.
  LRS ITD�, 2003 Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologij� departamentas.
  Komentarus d�l turinio si�skite adresu ZeVaig@lrs.lt, d�l svetain�s - rinkweb@lrs.lt