KANDIDATAS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS

KAZYS BOBELIS


Gimė 1923 m. kovo 4 d. Kaune Lietuvos savanorio karininko, dviejų Vyčio Kryžių kavalieriaus Jurgio Bobelio šeimoje. Baigė Kauno J.Jablonskio pradinę mokyklą ir „Aušros“ berniukų gimnaziją. 1941 m. dalyvavo tautos sukilime prieš bolševikus. Studijavo mediciną Kauno Vytauto Didžiojo, Graco, Tiubingeno universitetuose ir 1946 m. gavo medicinos gydytojo diplomą. 1948 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją. 1949 m. atvyko į JAV, gyveno Čikagoje. Studijavo ir specializavosi Johno Hopkinso, Bostono ir Filadelfijos universitetuose bei ligoninėse. 1962-1972 m. - Čikagos medicinos mokyklos ir Čikagos Loyolos universiteto klinikinės chirurgijos asocijuotas profesorius. 1978-1991 m. vertėsi privačia medicinos praktika Floridoje.


Nuo 1992 m. gyvena Lietuvoje. 1992-2002 m. - Seimo narys, išrinktas vienmandatėje Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 29. Seime dirbo Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetuose, 1992-1996 m. - Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, nuo 2000 m. - NATO reikalų komisijos narys. 1995 m. Otavoje išrinktas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Parlamentinės Asamblėjos viceprezidentu, 1996 m. Stokholme buvo perrinktas trejų metų kadencijai. Šiuo metu yra Lietuvos Seimo delegacijos ESBO Parlamentinėje Asamblėjoje vadovas. Kazys Bobelis nuo 1975 m. dalyvavo visose ESBO surengtose konferencijose.


Nuo studijų laikų priklauso krikščionių demokratų judėjimui. Nuo 1991 m. buvo Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos valdybos pirmininkas. 2001 m. gegužės 12 d. susijungus Lietuvos krikščionių demokratų sąjungai ir Lietuvos krikščionių demokratų partijai - Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos pirmininkas.


Nuo 1949 m. - Katalikų mokslo akademijos narys. JAV atkūrė Lietuvos ateitininkų organizaciją ir 1949-1952 m. vadovavo Čikagos ateitininkams. 1962-1976 m. - JAV Lietuvių bendruomenės tarybos narys, 1969-1979 m. - Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas.


1979-1992 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininkas. Vadovavo VLIK’o organizuotoms demonstracijoms, piketams įvairiuose JAV ir pasaulio miestuose. Atstovavo VLIK’ui Pasaulio antikomunistinės lygos konferencijose Liuksemburge, Taivane, San Diege (JAV). 1983 m. VLIK’o iniciatyva Europos Parlamente buvo priimta pirmoji rezoliucija, smerkianti nelegalią Lietuvos okupaciją ir aneksiją. Joje K.Bobelis kalbėjo ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Estijos vardu, nes tuo metu tų šalių atstovų Europos Parlamente dar nebuvo.


1976 m. apdovanotas Šaulių sąjungos Žvaigždės ordinu. 1984 m. Popiežiaus Jono Pauliaus II apdovanotas Šv. Grigaliaus Didžiuoju ordinu „Už religijos ir tautos laisvės kovą Lietuvoje“, 1986 m. - JAV Kongreso Ellis Island medaliu, kaip labiausiai nusipelnęs Amerikos lietuvis. 1993 m., minint VLIK’o veiklos 50-ies metų jubiliejų, apdovanotas Vyčio Kryžiaus II laipsnio ordinu.


Žmona Dalia - Providenso Browno universiteto (JAV) sociologijos specialybės absolventė, dabar - namų šeimininkė. Žmonos senelis Jonas Vileišis buvo Vasario 16-osios akto signataras bei ilgametis Kauno miesto burmistras.


Turi 5 vaikus: Aldoną, Aleną, Rūtą, Algį ir Joną. Visi vaikai yra baigę aukštuosius mokslus, sukūrę šeimas. Šeimoje yra 18 vaikaičių.