KANDIDATAS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS

VALDAS ADAMKUSGimė 1926 m. lapkričio 3 d. Kaune tarnautojų šeimoje. Tėvas - nepriklausomybės kovų savanoris, vienas pirmųjų Lietuvos karo aviacijos mokyklos vadovų, vėliau - Kauno geležinkelio stoties policijos viršininkas. Motina dirbo Susisiekimo ministerijoje.


V.Adamkus mokėsi Kauno J.Jablonskio pradžios mokykloje, „Aušros“ gimnazijoje.


Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje: įstojo į Lietuvos laisvės kovotojų sąjungą, kartu su keliais klasės draugais leido šapirografu dauginamą laikraštį „Jaunime, budėk!“, platino VLIK’o leidinius „Laisvės kovotojas“ ir „Nepriklausoma Lietuva“.


1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją, bet greitai grįžo atgal į Tėvynę ir įstojo į kuriamus lietuviškus karinius dalinius. Buvo paskirtas į bataliono štabą vertėju. Daug šio dalinio karių žuvo 1944 m. spalio mėn. ties Seda per sovietų kariuomenės ataką. Su likusiais gyvais kovotojais V.Adamkus traukėsi Kretingos link ir iš ten prekiniu traukiniu ištrūko į Vokietiją.


Vokietijoje baigė lietuvių gimnaziją. Čia susipažino su būsimąja žmona Alma Nutautaite. Baigęs gimnaziją, įstojo į Miuncheno universiteto Gamtos fakultetą.


V.Adamkus buvo karo pabėgėlių stovyklose gyvenusių lietuvių sporto varžybų organizatorius, pats aktyviai sportavo, dalyvavo 1948 metais Vokietijoje surengtoje Pavergtųjų tautų olimpiadoje ir ten lengvosios atletikos rungtyse laimėjo du aukso bei du sidabro medalius.


Karo pabėgėlius globojusi Pasaulinė jaunųjų krikščionių sąjunga paskyrė V.Adamkų savo atstovu vienoje tranzitinėje stovykloje, kur būdavo telkiami į JAV, Kanadą, Australiją emigruojantys asmenys.


1949 metais V.Adamkus atvyko į JAV. Iš pradžių Čikagoje dirbo darbininku automobilių dalių gamykloje, vėliau - braižytoju inžinerijos firmoje. Kartu studijavo Ilinojaus technologijos institute, jį baigė 1960 metais ir įgijo statybų inžinieriaus specialybę.


1951 m. Valdas Adamkus vedė Almą Nutautaitę.


Aštuntojo dešimtmečio pradžioje V.Adamkus buvo pakviestas dirbti į kuriamą JAV federalinės valdžios instituciją - ministerijos teises turinčią Aplinkos apsaugos agentūrą. Iš pradžių jis vadovavo Aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, vėliau buvo paskirtas JAV Aplinkos apsaugos agentūros penktojo regiono (Vidurio Vakarų) administratoriaus pavaduotoju.


1981 metais tapo Aplinkos apsaugos agentūros Vidurio Vakarų regiono administratoriumi, nors nepriklausė jokiai partijai (į šias pareigas paprastai būdavo skiriami valdančiajai partijai atstovaujantys politikai). Šešiolika metų vadovavo daugiau kaip tūkstantį darbuotojų turinčiai įstaigai. Valdas Adamkus buvo vienintelis iš dešimties regioninių aplinkos apsaugos administratorių, kuriam po kiekvienų JAV prezidento rinkimų pasikeitusi federalinė šalies valdžia vis pasiūlydavo toliau eiti savo pareigas.


1992-1993 metais V.Adamkus buvo kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas.


1996 metais aktyviai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų kampanijoje telkdamas nuosaikiąsias vidurio politines jėgas.


1998 metais buvo išrinktas Respublikos Prezidentu. Šias pareigas pradėjo eiti 1998 m. vasario 26 d. Per penkerius kadencijos metus Prezidentas Valdas Adamkus ypatingą dėmesį skyrė strateginiams Lietuvos užsienio politikos tikslams - narystei NATO ir Europos Sąjungoje.


1988 metais V.Adamkui suteiktas Tarptautinis gamtosaugos apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus tarptautinėje aplinkos apsaugos veikloje. Jis apdovanotas JAV aplinkos apsaugos agentūros Aukso medaliu bei JAV Prezidento apdovanojimu už pasižymėjimą tarnyboje.


Valdas Adamkus yra Vilniaus universiteto (1989 m.); Indianos valstijos Šv. Juozapo koledžo (JAV, 1991 m.); Šiaurės Vakarų universiteto (JAV, 1994 m.); Kauno technologijos universiteto (1998 m.); Amerikos katalikiškojo universiteto (JAV, 1998 m.); Lietuvos žemės ūkio universiteto (1999 m.); Ilinojaus technologijos instituto (1999 m.); Čikagos De Paulo universiteto (JAV, 2001 m.); Lietuvos teisės universiteto (2001 m.); Vytauto Didžiojo universiteto (2002 m.) garbės daktaras; Astanos universiteto (Kazachstanas, 2000 m.) garbės profesorius.