Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

  

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymo 1997 m. lapkričio 11 d. Nr. VIII-506 10 straipsniu, skelbia Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos politinės kampanijos finansavimo galutinių ataskaitų tikrinimo išvadas.

Partijų, politinių organizacijų politinės kampanijos finansavimo pagrindinių duomenų suvestinė paskelbta 2000 m. balandžio 29 d. "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai" Nr. 18.
 

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Z. Vaigauskas

  


  

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
FINANSŲ MINISTERIJOS
 
PAŽYMA
VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ INSPEKCIJA
  
 2000 06 10 Nr.04-00-41-13
Dėl Lietuvos Respublikos politinių kampanijų
finansavimo kontrolės įstatymo vykdymo
Vilnius

 

Vykdydami Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pavedimą tikrinti Nr. 04-00-41-13 ir vadovaudamiesi 1997 11 11 Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymu, Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Audito skyriaus (I) grupės vadovas V. Jakštonis, Audito skyriaus (II) vyriausioji valstybinė mokesčių inspektorė V. Malinauskienė, Audito skyriaus (III) vyriausioji valstybinė mokesčių inspektorė V. Vinslovienė, Audito skyriaus ( IV ) vyriausioji valstybinė mokesčių inspektorė A. Kairevičienė ir Vilniaus skyriaus Audito poskyrio vyresnioji valstybinė mokesčių inspektorė D. Umbrasaitė patikrino politinių partijų, dalyvavusių Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų 2000 03 19 rinkimuose, politinės kampanijos metu gautų aukų ir kitų lėšų bei dovanų ir jų naudojimo, politinės kampanijos metu, galutinę ataskaitą.

Patikrinimas pradėtas 2000 05 15 ir baigtas 2000 06 10.

Patikrinimo metu nustatyta:

1. Politinių kampanijų finansavimo galutines ataskaitas nustatytu laiku pateikė visos Savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusios partijos:

Tautos pažangos partija,
Respublikonų partija,
Lietuvos liaudies partija,
Lietuvos laisvės lyga,
Lietuvos teisingumo partija,
Tėvynės liaudies partija,
Lietuvos socialistų partija,
Lietuvos rusų sąjunga,
Lietuvos ūkio partija,
Lietuvos nacionalinės partijos ir „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga,
Lietuvos piliečių aljansas,
Krikščionių demokratų sąjunga,
Lietuvos lenkų rinkimų akcija,
Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000”,
Lietuvos krikščionių demokratų partija,
Lietuvos demokratinė darbo partija,
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga,
Lietuvos valstiečių partija,
Naujoji sąjunga (socialliberalai),
Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai),
Naujoji demokratija / Moterų partija,
Lietuvos liberalų sąjunga,
Lietuvos laisvės sąjunga,
Lietuvių tautininkų sąjunga,
Lietuvos nacionaldemokratų partija,
Lietuvos demokratų partija,
Lietuvos centro sąjunga,
Lietuvos socialdemokratų partija.

2. Patikrinimo metu nustatyti 1997 11 11 Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymo (toliau “Įstatymo”) pažeidimai:

TĖVYNĖS LIAUDIES PARTIJA

Vilniaus skyriaus finansavimo ataskaitoje nebuvo parodyta juridinių asmenų suteikta 3850 Lt parama, kurią reikėjo įtraukti į grafą “agitacijos gaminiai ir piniginę vertę turinti kitokia parama”:

konkurso “Balsuok ir važiuok” nugalėtojui suteiktas kelialapis į Paryžių – 650 Lt;
pervežimo autobusu paslaugos agitacinei kampanijai vykdyti – 3200 Lt.

LIETUVOS RUSŲ SĄJUNGA

Pažeidžiant Vyriausios rinkimų komisijos 1997 11 19 sprendimu Nr. 291 “Dėl aukų lapų, politinių kampanijų finansavimo ataskaitų ir apskaitos žiniaraščių” patvirtintą aukų lapų naudojimo tvarką, 59,66 proc. aukotojų - fizinių asmenų paaukojusių 8 964 Lt - užpildė juridinių asmenų aukų lapus, o juridinio asmens - UAB “Jūrų laivybos registras” paaukotos 1000 Lt lėšos užregistruotos fizinių asmenų aukų lape.

LIETUVOS ŪKIO PARTIJA

Tikrinant Ignalinos skyriaus finansavimo ataskaitą nustatyta, kad, pažeidžiant Įstatymo 4 str. 2 p., iš juridinio asmens (asmuo identifikuotas) gautai 217 Lt aukai neužpildytas aukų lapas.

Tikrinant Vilniaus skyriaus finansavimo ataskaitą, nustatyta, kad, pažeidžiant Įstatymo 6 str., gauti 300 Lt aukų nebuvo įnešti į specialiąją rinkimų sąskaitą ir neįtraukti į suvestinę finansavimo ataskaitą. Pažeidžiant įstatymo 4 str. 2 p., neužpildytas aukų lapas 500 Lt, kurią rinkiminei kampanijai paaukojo fizinis asmuo (asmuo identifikuotas). Ūkio partija finansavimo ataskaitoje deklaravo gautus 2000 Lt kaip agitacijos gaminius bei piniginę vertę turinčią kitokią paramą, tačiau į suvestinę finansavimo ataskaitą ši suma nebuvo įtraukta (aukų lapas AK Nr. 0003396).

LIETUVIŲ NACIONALINĖS PARTIJOS IR “JAUNOSIOS LIETUVOS” SĄJUNGA

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje Lietuvos nacionalinės partijos ir “Jaunosios Lietuvos” sąjunga deklaravo gavusi agitacijos gaminių (rinkiminių laikraščių) už 942 Lt. Tačiau į politinės kampanijos finansavimo pagrindinių duomenų suvestinę ši suma neįtraukta.

Pažeidžiant įstatymo 8 str. 3 p., prie politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikti ne visas išlaidas pateisinantys dokumentai. Nepateiktos sąskaitos faktūros ar kiti juridinę galią turintys dokumentai prie Vilniaus skyriaus ataskaitos – 60 Lt sumai, Kauno skyriaus ataskaitos – 1510 Lt sumai.

LIETUVOS PARTIJA “SOCIALDEMOKRATIJA 2000”

Finansinėje ataskaitoje į surinktų aukų ir kitų lėšų sumą įtraukta agitacijos gaminių už 21195 Lt, kurie gauti kaip parama. Šia suma padidintos specialios sąskaitos, atidarytos rinkiminės kampanijos laikotarpiui, įplaukos ir išlaidos. Be to, į išlaidas įtraukti 926 Lt – nepanaudotas specialios sąskaitos likutis, kuris pervestas į partijos sąskaitą.

LIETUVOS DEMOKRATINĖ DARBO PARTIJA

Įstatymo 2 str. 11 p. ir Vyriausiosios rinkimų komisijos 1997 11 09 sprendimo Nr. 291 16 p. buvo nustatyti privalomieji aukų lapo rekvizitai. Patikrinus fizinių asmenų aukotojų sąrašus nustatyta, kad 12 asmenų, paaukojusių 25430 Lt, nenurodė asmens kodų. Neidentifikuotų aukotojų nenustatyta.

Tikrinant lėšų panaudojimą nustatyta, kad į išlaidas įtraukta 2137,54 Lt, kurie buvo grąžinti į partijos sąskaitą (Jonavos ir Panevėžio skyriuose), o ne išleisti rinkimų kampanijai.

Į partijos sąskaitą grąžintas nepanaudotų lėšų likutis sumažintas 200 Lt. Rietavo skyrius grąžino 1360,08 Lt tačiau finansinėje ataskaitoje nepanaudotų lėšų likutį parodė tik 1160,08 Lt.

LIETUVOS VALSTIEČIŲ PARTIJA

Partijos skyriai 7 158,70 Lt aukų iš specialiųjų sąskaitų pervedė į centrinės būstinės specialiąją sąskaitą, todėl pajamos ir išlaidos į politinės kampanijos finansavimo pagrindinių duomenų suvestinę, pateiktą Vyriausiajai rinkimų komisijai, apskaitytos du kartus.

Įstatymo 3 str. 2 p. numatyta, kad aukos registruojamos aukų lapuose, tačiau visos bankų mokestiniais pavedimais gautos aukos - 42 200 Lt į aukų lapus nebuvo įrašytos.

Pažeidžiant Įstatymo 8 str. 3p., prie Molėtų rajono skyriaus politinės kampanijos finansavimo ataskaitos nepateikti dokumentai, pateisinantys 230,10 Lt išlaidų.

NAUJOJI SĄJUNGA (SOCIALLIBERALAI)

Pažeidžiant įstatymo 3 str. 1 p., kuris draudžia didesnes kaip 1000 Lt aukas kaupti ir laikyti grynaisiais pinigais, Naujosios Sąjungos centrinė būstinė ir Raseinių rajono skyrius priėmė į kasą ir laikė 12696 Lt piniginių aukų.

Rinkimams pasibaigus, Naujosios Sąjungos (socialliberalų) Kauno m. skyrius įvairioms įstaigoms ir organizacijoms už suteiktas paslaugas bei pateiktas prekes liko skolinga 5 258,98 Lt.

Pažeidžiant įstatymo 8 str. 3 p., Jurbarko rajono skyrius prie politinės kampanijos finansavimo ataskaitos nepateikė dokumentų, pateisinančių 600 Lt išlaidų.

TĖVYNĖS SĄJUNGA (LIETUVOS KONSERVATORIAI)

Marijampolės skyriuje 1830 Lt išlaidų nepateikti pateisinantys dokumentai. Rietavo skyriuje buvo padidintos išlaidos 2000 Lt, įtraukiant į išlaidas likutį, kuris buvo grąžintas į partijos sąskaitą.

Pasibaigus rinkiminei kampanijai, liko neapmokėta sąskaitų už 9994,46 Lt. Partijos politinės kampanijos finansavimo suvestinėje ši suma nenurodyta. Minėta suma nurodyta partijos politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pastaboje.

LIETUVOS LIBERALŲ SĄJUNGA

2000 04 14, pasibaigus rinkiminei kampanijai, Lietuvos liberalų sąjungos centrinės būstinės rinkimų agitacijos skolos įmonėms už jų suteiktas paslaugas bei atliktus darbus sudarė 100 404,91 Lt., iš jų:

UAB ,,Unicom Baltic” – 10 549,77 Lt;
UAB ,,Lukrecijos reklama” – 36 712,40 Lt;
UAB ,,Lietuvos rytas” – 8 932,27 Lt;
UAB ,,Per Media” – 50 210,47 Lt.

Partijos politinės kampanijos finansavimo suvestinėje ši suma nenurodyta.

LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGA

Pažeidžiant Įstatymo 4 str. 2 p., neužpildyti aukų lapai aukoms, gautoms iš Lietuvos Respublikos gyventojų: Kalvarijų skyriuje – 835,76 Lt, Marijampolės skyriuje – 542 Lt ir Biržų rajono skyriuje aukoms, gautoms iš įmonės – 350 Lt, taip pat Naujosios Akmenės rajono skyriuje – 100 Lt už gautus agitacijos gaminius.

Pažeidžiant įstatymo 8 str. 3 p., prie politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikti ne visi pajamas ir išlaidas pateisinantys dokumentai. Pirktoms prekėms, gautoms paslaugoms pateisinti sąskaitos faktūros ar kiti juridinę galią turintys dokumentai nepateikti prie Marijampolės skyriaus – 2124 Lt, Šilalės rajono skyriaus – 126,60 Lt ataskaitų.

LIETUVOS DEMOKRATŲ PARTIJA

Pažeidžiant Įstatymo 4 str. 3p., Lietuvos demokratų partija visoms gautoms aukoms ir kitoms lėšoms aukų lapų nepildė.

LIETUVOS CENTRO SĄJUNGA

Pažeidžiant įstatymo 5 str. 3 p., Lietuvos centro sąjungos Kaišiadorių skyrius iš Bendros Rusijos ir Lietuvos įmonės “Sibsta” (kodas P-2552163, registruotos adresu: Poiliovskio m., Neftejugansko raj., Tiumenės srit., Rusijos Federacija) pagal aukų lapą serija AK Nr. 0002501, 2000 02 24 priėmė 5000 Lt auką.

Kitų partijų ataskaitose pažeidimų nenustatyta.

3. Fizinių asmenų (aukotojų) realumas buvo patikrintas naudojantis Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašu. Neegzistuojančių, fiktyvių, neveikiančių ar pajamų nedeklaruojančių įmonių tarp juridinių asmenų (aukotojų) nenustatyta. Tarp aukotojų nenustatyta įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų valdo valstybė ar savivaldybė.
 

 Audito skyriaus (I) viršininkas D. Zabulionis