Silvija BŪDVYTYTĖ

KOMPIUTERINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra. 

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

4. Bendrosios veiklos specializacija: 

4.1. įstaigos informacinės sistemos administravimas, priežiūra ir vystymas; 

4.2. įstaigos informacinės sistemos naudotojų administravimas.   

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą. 

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais. 

8. Koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą. 

9. Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą  ir sutrikimų šalinimą.  

10. Koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.  

11. Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą. 

12. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą. 

13. Atlieka informacinių sistemų paruošimo rinkimų ir referendumų organizavimui ir vykdymui funkcinį vertinimą, koordinuoja nustatytų trūkumų šalinimą. 

14. Pagal kompetenciją rengia skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų techninių aprašymų projektus. 

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai: 

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

16.1.1. studijų krypčių grupė – informatikos mokslai arba; 

16.1.2. studijų krypčių grupė – matematikos mokslai; 

arba: 

16.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

16.3. darbo patirties sritis – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra; 

16.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai. 

17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 

17.1. kalba – anglų; 

17.2. kalbos mokėjimo lygis – B2. 

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

18.1. Vertės visuomenei kūrimas – 4; 

18.2. Organizuotumas – 4; 

18.3. Patikimumas ir atsakingumas – 4; 

18.4. Analizė ir pagrindimas – 5; 

18.5. Komunikacija – 4. 

19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

19.1. informacijos valdymas – 4. 

20. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

20.1. informacinių technologijų valdymas – 4.