Šarūnas GURINSKAS

Kompiuterinių TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kompiuterinių technologijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.  

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga užtikrinti Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos (toliau – VRKIS) saugą, siekiant VKRIS kaupiamų duomenų prieinamumo, konfidencialumo, integralumo, patikimumo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimais ir kitais teisės aktais.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros ir specialiosios veiklos srities – VRKIS saugos įgaliotinio – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais rinkimų ir referendumų organizavimą ir vykdymą, politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolę, asmens duomenų apsaugą;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, fizinių mokslų studijų srityje (matematikos, informatikos, statistikos, informacijos sistemų, programų sistemų, fizikos krypties) arba technologijos mokslų studijų srityje (elektros ir elektronikos inžinerijos, informatikos inžinerijos krypties);

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

4.4. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.5. išmanyti informacinių sistemų kūrimo ir informacinių technologijų diegimo projektų valdymo metodus ir turėti dalyvavimo tokiuose projektuose patirties;

4.6. išmanyti Windows šeimos operacinių sistemų administravimo principus, kitas šiuolaikines informacines technologijas, įskaitant kompiuterių aparatinę įrangą, sistemų programinę įrangą, taikomųjų programų programinę įrangą ir konfigūracijas;

4.7. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.8. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti problemų sprendimo būdus;

4.9. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją vertina VRKIS paruošimą rinkimų ir referendumų organizavimui ir vykdymui, politinių partijų ir politinių kampanijų duomenų tvarkymui; nustačius trūkumus, teikia konkrečius pasiūlymus dėl jų šalinimo;

5.2. vykdo VRKIS saugos politiką bei rengia teisės aktų projektus, įgyvendinančius VRKIS saugos politiką;

5.3. kontroliuoja VRKIS saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose numatytų priemonių bei reikalavimų taikymą, kuriant, palaikant ir plėtojant VRKIS;

5.4. organizuoja VRKIS naudotojų mokymus informacijos saugos klausimais;

5.5. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų ir referendumų, piliečių iniciatyvų organizavimo veikloje;

5.6. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir derina prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sąlygas ir technines specifikacijas ir teikia Skyriaus vedėjui;

5.7. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl informacinių technologijų diegimo, kompiuterinės, programinės, organizacinės technikos panaudojimo VRK darbe;

5.8. dalyvauja rengiant VRK informacinių technologijų investicinius projektus;

5.9. vedėjo pavedimu, pagal Skyriaus kompetenciją, rengia VRK sprendimų projektų, metodikų, raštų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus;

5.10. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą VRK valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kompiuterių bei kompiuterinių programų naudojimo klausimais;

5.11. kaupia savo funkcijoms vykdyti reikalingus duomenis, dalyvauja formuluojant siūlymus ir užduotis programinei įrangai kurti ir tobulinti, kaupia dokumentus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu, juos sistemina ir saugoja pagal VRK pirmininko patvirtintą dokumentacijos planą;

5.12. studijuoja ir analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus VRK aktualiais klausimais;

5.13. suderinus su Skyriaus vedėju, dalyvauja konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose informacinių technologijų klausimais;

5.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

5.15. atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.