Šarūnas GURINSKAS

KOMPIUTERINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra. 

4. Specialioji veiklos sritis – elektroninės informacijos sauga. 

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos įgyvendinimas. 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą. 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais. 

9. Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, techninės įrangos priežiūrą ir administravimą. 

10. Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir sutrikimų šalinimą.  

11. Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą. 

12. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą. 

13. Organizuoja informacinės sistemos naudotojų mokymus elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) klausimais. 

14. Atlieka informacinių sistemų paruošimo rinkimų ir referendumų organizavimui ir vykdymui saugos atitikties ir rizikos vertinimus, koordinuoja nustatytų trūkumų šalinimą. 

15. Koordinuoja įstaigos posėdžių ir organizuojamų mokymų filmavimo ir transliavimo internete darbus. 

16. Pagal kompetenciją rengia skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų techninių aprašymų projektus. 

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai: 

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

18.1.1. studijų krypčių grupė – informatikos mokslai arba; 

18.1.2. studijų krypčių grupė – matematikos mokslai arba; 

18.1.3. studijų krypčių grupė – technologijos mokslai. 

arba: 

18.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

18.3. darbo patirties sritis – elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos įgyvendinimas; 

18.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai; 

19. Kibernetinio saugumo pagrindų išmanymas; 

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 

20.1. kalba – anglų; 

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1. 

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

21.1. Vertės visuomenei kūrimas – 4; 

21.2. Organizuotumas – 4; 

21.3. Patikimumas ir atsakingumas – 4; 

21.4. Analizė ir pagrindimas – 5; 

21.5. Komunikacija – 4. 

22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

22.1. informacijos valdymas – 4. 

23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

23.1. informacinių technologijų valdymas – 4.