Sandra PROKOFIJOVIENĖ

POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – teisė. 

4. Specialiosios veiklos sritys – stebėsena ir analizė, priežiūra ir kontrolė. 

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolė; Politinės reklamos stebėsena; Teisės aktų projektų rengimas. 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą. 

7. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą. 

8. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą. 

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

10. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo. 

11. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą. 

12. Dalyvauja organizuojant politinės kampanijos stebėseną ir ją vykdo, priima ir  registruoja politinės reklamos stebėsenos dokumentus. 

13. Analizuoja, vertina ir apibendrina iš skirtingų šaltinių gautus stebėsenos ir politinių kampanijų finansavimo duomenis, teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai išvadas. 

14. Nagrinėja auditorių ataskaitas dėl pastebėtų faktų ir rengia suvestines. 

15. Teikia pasiūlymus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos Informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posistemės tobulinimo. 

16. Pagal kompetenciją rengia skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų techninių aprašymų projektus. 

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

18. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai: 

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

18.1.1. studijų kryptis – teisė; 

arba: 

18.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

18.3. darbo patirties sritis – teisė arba viešasis administravimas; 

18.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai. 

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

19.1. Vertės visuomenei kūrimas – 4; 

19.2. Organizuotumas – 4; 

19.3. Patikimumas ir atsakingumas – 4; 

19.4. Analizė ir pagrindimas – 5; 

19.5. Komunikacija – 4. 

20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

20.1. informacijos valdymas – 4. 

21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

21.1. teisės išmanymas – 4; 

21.2. dokumentų valdymas – 4.