RINKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS

LIETUVOS RESPBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS
SEKRETORIATO RINKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Komisija) sekretoriato Rinkimų organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai nustato Skyriaus veiklos teisinius pagrindus, uždavinius, funkcijas, teises, atsakomybę ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius yra savarankiškas Komisijos sekretoriato struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus, atskaitingas Komisijos pirmininkui.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Komisijos reglamentu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Skyriaus uždaviniai yra:

4.1. organizuoti Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų, Europos Parlamento rinkimų ir referendumų tokias procedūras kaip: rinkimų (referendumo) komisijų sudarymas, jų darbo organizavimas, kandidatų, partijų pareiškinių dokumentų pateikimas, kandidatų, partijų registravimas, rinkimų numerių kandidatų sąrašams suteikimas, atstovų rinkimams, stebėtojų, visuomeninių rinkimų komitetų registravimas, išankstinio balsavimo (balsavimo iš anksto, specialiuose balsavimo punktuose, namuose, kariniuose vienetuose) organizavimas, balsavimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir laivuose organizavimas, balsavimo patalpų parengimas;

4.2. Komisijos pirmininko pavedimu organizuoti Komisijos posėdžius, rengti ir skelbti jų darbotvarkes ir užtikrinti medžiagos posėdžiui pateikimą;

4.3. užtikrinti Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos, referendumo iniciatyvų registravimo procedūras;

4.4. spręsti klausimus dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo ir mandatų suteikimo;

4.5. užtikrinti Komisijos bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių institucijomis, organizuojančiomis rinkimus ir referendumus;

4.6. užtikrinti personalo veiklą, Komisijos dokumentų administravimą ir valdymą.

5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia sprendimų projektus dėl apygardų (savivaldybių) rinkimų (referendumo) komisijų sudarymo, jų sudėčių keitimo; kandidatų, partijų registravimo; rinkimų numerių kandidatų sąrašams suteikimo; išankstinio balsavimo, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, laivuose organizavimo; dokumentų formų, naudojamų rinkimuose (referendumuose) tvirtinimo; balsavimo patalpų parengimo; pakartotinio balsavimo vienmandatėse rinkimų apygardose nustatymo; Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutraukimo ir įgaliojimų naujiems pripažinimo; vietos porinkiminiuose Seimo, Europos Parlamento, savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąrašuose pripažinimo; svečių ir delegacijų priėmimo sąmatų tvirtinimo; galutinių rinkimų (rezultatų) tvirtinimo; Lietuvos Respublikos piliečių įstatymo ir referendumo iniciatyvų registravimo;

5.2. organizuoja visuomeninių rinkimų komitetų registravimą;

5.3. registruoja rinkimų stebėtojus, atstovus, išduoda jiems pažymėjimus;

5.4. organizuoja kandidatų plakatų, kandidatų ir kandidatų sąrašų rinkimų programų spausdinimą;

5.5. išduoda pažymėjimus kandidatams, išrinktiems Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų nariams, Respublikos Prezidentui;

5.6. rengia ir skelbia Komisijos posėdžių darbotvarkes, medžiagą, vykdo sprendimų registrą;

5.7. skelbia Komisijos sprendimus, Skyriaus parengtą informaciją Komisijos interneto svetainėje;

5.8. įgyvendina Komisijos bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, su kitų valstybių institucijomis, organizuojančiomis rinkimus ir referendumus; organizuoja svečių, delegacijų priėmimus, Komisijos narių ir sekretoriato valstybės tarnautojų komandiruotes;

5.9. užtikrina Komisijos dokumentų administravimą;

5.10. užtikrina Komisijos materialinį aprūpinimą, apygardų (savivaldybių) rinkimų (referendumo) komisijas aprūpina rinkimų dokumentais, antspaudais ir kita rinkimų medžiaga;

5.11. tvarko valstybės tarnautojų registrą (VATARAS);

5.12. formuoja ir veda Komisijos valstybės tarnautojų asmens bylas;

5.13. rengia priimtų Komisijos darbuotojų darbo sutartis;

5.14. rengia Komisijos pirmininko įsakymus veiklos, personalo, komandiruočių ir atostogų klausimais, juos registruoja;

5.15. prireikus, koordinuoja Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos veiklą;

5.16. organizuoja konkursus laisvoms valstybės tarnautojų pareigybėms užimti;

5.17. pildo Komisijos valstybės tarnautojų, narių ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

5.18. teisės aktų nustatyta tvarka perduoda Lietuvos valstybės archyvui saugoti rinkimų (referendumo) dokumentus;

5.19. atlieka kitas teisės aktais pavestas funkcijas ir Komisijos pirmininko pavedimus.

 

III SKYRIUS
STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Skyriaus struktūrą nustato ir pareigybių sąrašą tvirtina Komisijos pirmininkas.

7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas. Jei Skyriaus vedėjas išvykęs, serga, atostogauja ar dėl kitų priežasčių negali eiti pareigų, jo funkcijos Komisijos pirmininko įsakymu gali būti pavedamos vykdyti paskirtam Skyriaus valstybės tarnautojui.

8. Skyriaus valstybės tarnautojai priimami ir atleidžiami iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis – Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytais pagrindais.

9. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, bendradarbiauja su kitais Komisijos skyriais.

10. Skyriaus valstybės tarnautojai dirba vadovaudamiesi pareigybių aprašymais, o darbuotojai – darbo sutartimis.

 

IV SKYRIUS
TEISĖS

11. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

11.1. gauti iš visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti;

11.2. gauti Komisijos sprendimus, Komisijos pirmininko įsakymus, reikalingus Skyriaus funkcijoms ir užduotims vykdyti;

11.3. gauti iš kitų Komisijos sekretoriato struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

11.4. Komisijos pirmininko pavedimu kontroliuoti, kaip rinkimų (referendumo) komisijos vykdo Komisijos pavedimus rinkimų (referendumo) organizavimo ir vykdymo klausimais;

11.5. gauti iš politinių partijų informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms ir pavestoms užduotims vykdyti.

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Skyriaus nuostatai keičiami Komisijos pirmininko įsakymu.

13. Už funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.