Rimantė IVAŠKOVAITĖ

POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

 1. Pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos stebėseną ir finansavimo kontrolę, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų politinės reklamos skleidimo reikalavimų laikymosi kontrolę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimais.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolės funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį politinių kampanijų finansavimo kontrolės arba rinkimų ar referendumų organizavimo srityje;
  3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais rinkimų organizavimą bei vykdymą, politinių partijų veiklą ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolę, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;
  4. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti, analizuoti informaciją bei rengti kvalifikuotas išvadas, teikti pasiūlymus, analitiškai įvertinti bei apibendrinti problemas ir parinkti jų sprendimų būdus;
  5. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
  6. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
  7. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
  8. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
  1. vykdo politinių kampanijų finansavimo, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų politinės reklamos skleidimo reikalavimų laikymosi kontrolę ir teikia išvadas Vyriausiajai rinkimų komisijai;
  2. kontroliuoja su politine kampanija susijusių įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų šaltinius;
  3. Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje skelbia įstatyme numatytus politinės kampanijos finansavimo ir su politine reklama susijusius dokumentus;
  4. analizuoja, vertina ir apibendrina stebėsenos, politinių kampanijų finansavimo duomenis, teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai išvadas;
  5. rengia dokumentus perdavimui auditoriams, priima auditorių grąžinamus dokumentus;
  6. nagrinėja auditorių ataskaitas dėl pastebėtų faktų ir rengia suvestines;
  7. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę medžiagą viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams, kitiems suinteresuotiems asmenims dėl politinės reklamos;
  8. rengia skyriaus gaunamus dokumentus laikinam saugojimui;
  9. teikia pasiūlymus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos Informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posistemės tobulinimo, administruoja sistemos vartotojus;
  10. rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų projektus politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės srityje, dėl politinės reklamos įkainių pakeitimo;
  11. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus ir paklausimus ir rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos atsakymus;
  12. dalyvauja Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarytose darbo grupėse;
  13.  įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais gauna iš valstybės institucijų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą tinkamai atlikti pavestas funkcijas;
  14. bendradarbiauja su kitų valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojais, kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos struktūrinių padalinių darbuotojais;
  15. vykdo kitus su Vyriausiosios rinkimų komisijos, skyriaus funkcijomis susijusius pirmininko, skyriaus vedėjo pavedimus;
  16. atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
  17. įgyvendina Vyriausiosios rinkimų komisijos priemones bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis, palaikant ryšius su kitų valstybių institucijomis, organizuojančiomis rinkimus ar kontroliuojančios politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.