Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos reglamentas

Suvestinė redakcija nuo 2023-11-12

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS VEIKLOS

REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Komisija) veiklos organizavimo, Komisijos pirmininko pavaduotojų ir Komisijos sekretoriaus skyrimo, posėdžių šaukimo ir procedūrų juose tvarką, prašymų, pranešimų bei skundų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo, komandiruočių įforminimo, Komisijos pirmininko pavaduotojų ir Komisijos narių darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksu, Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniu įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Respublikos Prezidento dekretais, Reglamentu ir kitais teisės aktais.

3. Komisijos veikla turi būti skaidri ir grindžiama teisėtumo, nepriklausomumo, kolegialumo, viešumo ir nešališkumo principais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS STRUKTŪRA

 

4. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas, du Komisijos pirmininko pavaduotojai, kurių vienas yra Komisijos sekretorius, ir Komisijos nariai.

5. Komisijos veiklą aptarnauja Komisijos sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas). Sekretoriato darbo tvarką nustato Sekretoriato nuostatai.

6. Sekretoriatas užtikrina Komisijos nariams nuolatinį informacijos teikimą (elektorinių ryšių priemonėmis) apie planuojamus Komisijos renginius, susitikimus, pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus, gautus kvietimus į užsienyje vykstančius renginius ar stebėti rinkimų, planuojamas komandiruotes, administracinėse ar civilinėse bylose, kurių šalis yra Komisija, priimtus sprendimus (nutartis, nutarimus), administracinių nusižengimų teisenos procese surašytus administracinių nusižengimų protokolus, taip pat politinių kampanijų finansavimo ir politinės reklamos stebėsenos duomenis. Sekretoriatas turi sudaryti techninę galimybę visus bendruoju Komisijos elektroniniu paštu rinkim@vrk.lt gaunamus laiškus sinchroniškai persiųsti į Komisijos narių tarnybinio elektroninio pašto dėžutes.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS PIRMININKAS, KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJAI, KOMISIJOS SEKRETORIUS IR NARIAI

 

7. Komisijos pirmininkas:

7.1. organizuoja Komisijos veiklą ir už tai atsako;

7.2. teikia Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojų kandidatūras;

7.3. atstovauja Komisijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, teismuose, užsienio valstybių institucijose, įstaigose ir tarptautinėse organizacijose;

7.4. šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

7.5. Komisijos narių sutikimu siunčia juos į tarnybines komandiruotes, suteikia kasmetines atostogas Komisijos pirmininko pavaduotojams, dirbantiems vien Komisijoje;

7.6. teikia Komisijai tvirtinti jos išlaidų sąmatą, rinkimų, referendumų išlaidų sąmatas;

7.7. vadovauja Sekretoriato darbui, tvirtina Sekretoriato struktūrą, pareigybių sąrašus ir aprašymus, įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Sekretoriato darbuotojus;

7.8. prireikus papildomai pagal darbo sutartis priima į darbą asmenis konkrečioms funkcijoms arba kitiems pagalbiniams darbams, kurių apmokėjimo išlaidos yra numatytos Komisijos patvirtintose išlaidų sąmatose, atlikti;

7.9. saugo Komisijos antspaudą ir atsako už jo naudojimą;

7.10. po kiekvienų eilinių rinkimų, praėjus ne daugiau kaip 120 dienų nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos, Seimui teikia Komisijos veiklos ataskaitą;

7.11. Komisijos interneto svetainėje skelbia posėdžių darbotvarkę ir datą;

7.12. su apygardos, savivaldybės rinkimų komisijos pirmininku pasirašo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį;

7.13. vykdo kitas Rinkimų kodekso ir kitų įstatymų nustatytas funkcijas.

8. Komisijos pirmininkas, spręsdamas Sekretoriato darbo ir personalo valdymo klausimus, leidžia įsakymus, o Rinkimų kodekso nustatytais atvejais – sprendimus arba įgalioja tokius sprendimus priimti Komisijos narį. Tokie sprendimai skelbiami Komisijos nustatyta tvarka ir skundžiami Rinkimų kodekso nustatyta tvarka.

9. Komisijos pirmininkas turi du pavaduotojus, vienas iš jų skiriamas Komisijos sekretoriumi. Komisijos pirmininko pavaduotojus ir iš jų – Komisijos sekretorių skiria ir iš šių pareigų atšaukia Komisija savo posėdyje visų posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma.

10. Komisijos pirmininko pavaduotojai skiriami iš Komisijos narių, kuriuos į Komisiją pasiūlė Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos teisininkų draugija arba Lietuvos Respublikos teisingumo ministras. Teisę inicijuoti Komisijos pirmininko pavaduotojo atšaukimą iš pareigų turi Komisijos pirmininkas ir bet kuris Komisijos narys.

11. Tais atvejais, kai yra sudaryta ir prisiekusi naujos sudėties Komisija, Komisijos pirmininko pavaduotojų skyrimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po naujos sudėties Komisijos pirmininko ir Komisijos narių priesaikos davimo dienos. Komisijos pirmininko pavaduotojui atsistatydinus ar kitu pagrindu nutrūkus jo įgaliojimams, kito Komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimas turi įvykti per vieną mėnesį po Komisijos pirmininko pavaduotojo atsistatydinimo ar jo įgaliojimų nutrūkimo dienos. Komisija, jos pirmininko teikimu, gali priimti sprendimą, kad Komisijos pirmininko pavaduotojai pagal pareigas dirba vien Komisijoje.

12. Kai Komisijos pirmininkas nėra paskirtas arba laikinai (dėl tarnybinės komandiruotės, atostogų, laikinojo nedarbingumo, nusišalinimo ir kt.) negali eiti pareigų, jo pareigas laikinai eina Komisijos pirmininko pavaduotojas (jeigu pirmininkas nėra paskirtas) arba Komisijos pirmininko paskirtas vienas iš Komisijos pirmininko pavaduotojų.

13. Jeigu nėra paskirtas nei Komisijos pirmininkas, nei jo pavaduotojai arba nė vienas iš jų negali laikinai eiti Komisijos pirmininko pareigų (dėl tarnybinės komandiruotės, atostogų, laikinojo nedarbingumo, nusišalinimo ir kt.), šias pareigas laikinai eina Komisijos narys, kurį paskiria Komisija iš teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų draugijos į Komisiją pasiūlytų narių.

14. Jeigu Komisijos sekretorius laikinai negali eiti pareigų ar jis laikinai eina Komisijos pirmininko pareigas, jį laikinai pavaduoja Komisijos paskirtas Komisijos narys.

15. Kai Komisijos pirmininko pavaduotojas arba kitas Komisijos narys laikinai eina Komisijos pirmininko pareigas, jam mokamas Komisijos pirmininko pareigybei nustatytas darbo užmokestis.

16. Komisijos sekretorius pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, rūpinasi dokumentų valdymu, taip pat atlieka kitas Komisijos ar jos pirmininko pavestas pareigas.

17. Komisijos veiklos vidaus organizaciniai klausimai gali būti svarstomi Komisijos pasitarimuose. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti pasitarimuose, savo nuomonę jame svarstomais klausimais gali pateikti elektroniniu paštu.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDAROMOS DARBO GRUPĖS

 

18. Prireikus Komisija posėdžio metu gali sudaryti darbo grupes įvairiems klausimams nagrinėti ir Komisijos sprendimų projektams rengti.

19. Darbo grupės sudaromos iš Komisijos narių, jų sutikimu, ir Sekretoriato darbuotojų. Kandidatus į darbo grupes siūlo Komisijos nariai. Darbo grupę sudaro nelyginis narių skaičius. Darbo grupės darbui vadovauja ir jį organizuoja Komisijos posėdžio metu paskirtas Komisijos narys. Kai darbo grupės nariai neturi specialių žinių, kurios reikalingos klausimui išnagrinėti, darbo grupė turi teisę kreiptis į atitinkamų specialių žinių turinčius specialistus ir (ar) ekspertus dėl nuomonės (išvados, analizės) pateikimo raštu. Iškilus klausimams dėl atlygintinos paslaugos teikimo, darbo grupė turi kreiptis į Komisiją dėl sprendimo atlyginti už pakviestų specialistų ir (ar) ekspertų dalyvavimą darbo grupės veikloje ar nuomonės (išvados, analizės) pateikimą raštu priėmimo.

20. Prašymui, pranešimui ar skundui nagrinėti sudaryta darbo grupė turi teisę teikti paklausimus susijusiems asmenims ar atitinkamais klausimais kompetentingiems asmenims ir institucijoms dėl informacijos, dokumentų bei paaiškinimų pateikimo, nurodydama terminus atsakymams pateikti. Darbo grupės pateikti paklausimai ir gauti atsakymai per vieną darbo dieną registruojami elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje (toliau – eDVS). 

21. Kol darbo grupė nepateikia išvados ar pažymos Komisijos posėdžiui, darbo grupės nariai viešai gali komentuoti darbo grupės tyrimo ir diskusijų eigą, bet ne turinį.

22. Darbo grupė sudaroma protokoliniu Komisijos sprendimu. Darbo grupių darbą pagal poreikį aptarnauja Sekretoriatas. Informacija apie sudarytas darbo grupes skelbiama Komisijos interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS POSĖDŽIAI

 

23. Komisija savo kompetencijai priklausančius klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai posėdžiuose.

24. Komisijos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra, – laikinai Komisijos pirmininko pareigas einantis Komisijos pirmininko pavaduotojas, paskirtas Reglamento 12 punkte nustatyta tvarka, arba Komisijos narys, paskirtas Reglamento 13 punkte nustatyta tvarka. Komisijos posėdžiai privalo būti sušaukti, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių.

25. Komisijos posėdžiai paprastai rengiami Komisijos posėdžių salėje Komisijos pirmininko paskirtu laiku. Planuojamo Komisijos posėdžio laiką Komisijos pirmininkas derina su Komisijos nariais elektroninių ryšių priemonėmis.

26. Komisijos posėdžiai pagal poreikį Komisijos pirmininko, o kai jo nėra, – Komisijos pirmininko pavaduotojo, laikinai einančio Komisijos pirmininko pareigas, sprendimu gali būti organizuojami nuotoliniu arba mišriuoju būdu.

27. Komisijos posėdžiai gali būti organizuojami mišriuoju būdu, kai dalis posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių yra posėdžių salėje, o kita dalis posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu, jeigu dėl objektyvių priežasčių Komisijos pirmininkas ir (ar) Komisijos narys Komisijos pirmininko nustatytu laiku negali atvykti į posėdžių salę.

28. Rinkimų kodekso ir Reglamento nuostatos, susijusios su procedūromis, taikomomis įprastam Komisijos posėdžiui, Komisijos posėdį organizuojant nuotoliniu arba mišriuoju būdu, suprantamos ir taikomos mutatis mutandis atsižvelgiant į Komisijos posėdžio organizavimo nuotoliniu arba mišriuoju būdu ypatumus.

29. Kai nėra galimybės apsvarstyti Komisijos posėdyje visų darbotvarkės klausimų, dėl kurių būtina nedelsiant priimti Komisijos sprendimus, gali būti paskelbta Komisijos posėdžio pertrauka. Šiuo atveju neapsvarstytų darbotvarkės klausimų svarstymas Komisijos posėdyje tęsiamas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pertraukos Komisijos posėdyje paskelbimo.

30. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 3/5 Komisijos narių.

31. Jeigu Komisijos narys posėdyje dalyvauti negali, jis paprastai apie tai informuoja Komisijos pirmininką ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki posėdžio pradžios.

32. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti Komisijos posėdyje, savo nuomonę svarstomais klausimais gali pateikti raštu (elektroniniu paštu) iki posėdžio pradžios. Raštu pateikta nuomonė turi būti garsiai paskelbta posėdyje.

33. Komisijos posėdžio darbotvarkė sudaroma ir svarstoma Reglamento VI skyriuje nustatyta tvarka.

34. Komisijos posėdyje svarstomi tik tie darbotvarkėje numatyti klausimai, dėl kurių Reglamento nustatyta tvarka yra pateikti galimi Komisijos sprendimų projektai, išskyrus Reglamento 39 punkte nustatytus atvejus.

35. Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Komisijos nariai posėdžio metu turi teisę pasiūlyti įtraukti į posėdžio darbotvarkę ir naujų klausimų. Dėl naujų klausimų įtraukimo į posėdžio darbotvarkę Komisija sprendžia balsuodama.

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS, POSĖDŽIŲ DALYVIAI

 

36. Komisijos posėdžiai ir balsavimas yra vieši, tiesiogiai transliuojami internetu. Komisijos posėdžio darbotvarkė, kartu su sprendimų projektais, data ir posėdžio organizavimo būdas skelbiami Komisijos interneto svetainėje. Jeigu Komisijos sprendimų projektai parengti pagal išvadas ar pažymas ir (ar) Komisijos sprendimų projektai turi priedų, kartu skelbiami ir nurodyti dokumentai. Komisijos nariams apie Komisijos posėdį elektroninių ryšių priemonėmis pranešama asmeniškai ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios.

37. Komisijos pirmininkas rengia Komisijos posėdžio darbotvarkę pagal Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko pavaduotojų, Komisijos narių ir Sekretoriato darbuotojų pasiūlytus svarstyti klausimus. Pasiūlyti svarstyti klausimai į darbotvarkės projektą turi būti įtraukti ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios, kai kartu pateikiama klausimo svarstymui reikalinga medžiaga ir Komisijos sprendimo projektas. Komisijos pirmininko parengtą posėdžio darbotvarkę protokoliniu sprendimu tvirtina Komisija.

38. Posėdžio darbotvarkėje nurodoma kiekvieno svarstomo klausimo pavadinimas, pranešėjas (-ai).

39. Kiekvienu svarstomu darbotvarkės klausimu Komisijai turi būti pateiktas Komisijos sprendimo projektas, išskyrus einamuosius klausimus. Prie Komisijos sprendimo projekto pridedama visa medžiaga (lietuvių kalba), pagal kurią buvo parengtas Komisijos sprendimo projektas. Komisijos sprendimo projektas turi būti suredaguotas.

40. Visi numatomi svarstyti Komisijos sprendimų projektai, eDVS registruotos išvados ar pažymos, pagal kurias buvo parengti Komisijos sprendimų projektai, ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios Komisijos nariams susipažinti siunčiami elektroniniu paštu.

40.1. Komisijos sprendimų projektai, išvados ar pažymos, pagal kurias buvo parengti Komisijos sprendimų projektai, ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios siunčiami visiems suinteresuotiems asmenims, kuriems Komisijos sprendimai sukelia teisines pasekmes (toliau – suinteresuoti asmenys), kartu informuojant apie galimybę dalyvauti Komisijos posėdyje arba pateikti savo poziciją raštu.

40.2. Įstatymų nustatytais atvejais, kai Komisijos sprendimas turi būti priimtas neatidėliotinai, Komisijos nariai Komisijos posėdyje balsuoja, ar svarstyti Komisijos sprendimo projektą, kuris Komisijos nariams ir suinteresuotiems asmenims nebuvo pateiktas šio Reglamento 40 punkte nustatyta tvarka.

41. Komisijos posėdį organizuojant nuotoliniu arba mišriuoju būdu, Komisijos nariai jame dalyvauja ir sprendimai svarstomais klausimais priimami realiuoju laiku Nacionalinio kibernetinio saugumo centro įvertintomis ir saugiomis pripažintomis telekonferencijų platformomis. Nuotoliniu arba mišriuoju būdu organizuojamo Komisijos posėdžio metu Komisijos narys turi naudoti vaizdo transliavimą (turi būti nuolat įjungta telekonferencijos platformos vaizdo kamera). Kai dėl techninių priežasčių nėra galimybių įjungti telekonferencijos platformos vaizdo kameros, Komisijos narys savo balsavimą išreiškia balsu. Komisijos nario tapatybė patvirtinama Komisijai priimtinais būdais.

42. Komisijos sprendimo projektą apsvarsčius Komisijos posėdyje, Komisijos pavedimu jį rengęs Komisijos narys ar darbo grupės vadovas, ar Sekretoriato darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, išskyrus Rinkimų kodekse numatytus trumpesnius terminus, turi suredaguoti Komisijos sprendimo projektą, atsižvelgdamas į posėdyje priimtas pataisas, ir pateikti jį pasirašyti Komisijos pirmininkui. Suredaguotą Komisijos sprendimą Komisijos pirmininkas privalo pasirašyti per vieną darbo dieną.

43. Komisijos posėdžius Komisijos posėdžių salėje gali stebėti atstovai rinkimams ir rinkimų stebėtojai, pateikę nustatytos formos pažymėjimus arba juos tam įgaliojusių politinių organizacijų įgaliojimus, visuomenės informavimo priemonių atstovai, pateikę tarnybinius ar darbo pažymėjimus. Kiekvienas kandidatas, politinė organizacija ar jų atstovai, Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvinės grupės referendumui surengti ar Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvinės grupės atstovai, taip pat kiti suinteresuoti asmenys turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje, jeigu jame sprendžiama dėl jų veiklos ar dėl tiesiogiai su jais susijusių aplinkybių arba jeigu juos dalyvauti posėdyje pakvietė Komisijos pirmininkas.

44. Vykstant nuotoliniu arba mišriuoju būdu organizuojamam Komisijos posėdžiui, Reglamento 43 punkte nurodytiems asmenims sudaroma galimybė elektroninių ryšių priemonėmis prisijungti prie nuotoliniu arba mišriuoju būdu organizuojamo Komisijos posėdžio. Prisijungę prie Komisijos posėdžio elektroninių ryšių priemonėmis, šie asmenys turi naudoti vaizdo transliavimą (jiems kalbant turi būti nuolat įjungta telekonferencijos platformos vaizdo kamera), prieš  pasisakydami turi prisistatyti. Kilus abejonių dėl asmens tapatybės, Komisija imasi priemonių asmens tapatybei nustatyti.

45. Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti Sekretoriato darbuotojai.

 

VII SKYRIUS

KLAUSIMŲ SVARSTYMAS KOMISIJOS POSĖDŽIUOSE

 

46. Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas ar Komisijos narys turi nusišalinti nuo darbotvarkės klausimo svarstymo ir (ar) sprendimo priėmimo, jeigu dalyvavimas jame kelia viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Nusišalinti būtina ir esant kitų priežasčių, galinčių turėti įtakos klausimo nagrinėjimo ir (ar) sprendimo priėmimo nešališkumui. Nusišalinant nuo darbotvarkės klausimo svarstymo ir (ar) sprendimo priėmimo, Komisijai būtina aiškiai deklaruoti nusišalinimo pagrindą. Duomenys apie Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko pavaduotojo ar Komisijos nario nusišalinimą ar nušalinimą turi būti įrašyti į Komisijos posėdžio protokolą.

47. Jeigu Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas ar Komisijos narys nepagrįstai nusišalina nuo darbotvarkės klausimo svarstymo ir (ar) sprendimo priėmimo, Komisija, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, turi teisę balsavimu nepritarti pareikštam nusišalinimui.

48. Jeigu apie galimą Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko pavaduotojo ar Komisijos nario interesų konfliktą praneša kiti asmenys, o jis pats nenusišalina nuo darbotvarkės klausimo svarstymo ir (ar) sprendimo priėmimo, Komisija turi teisę balsavimu nušalinti Komisijos pirmininką, Komisijos pirmininko pavaduotoją ar Komisijos narį nuo atitinkamo darbotvarkės klausimo svarstymo ir (ar) sprendimo priėmimo.

49. Komisijos posėdyje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus, pirmiausia pristatomas svarstomas klausimas, išklausomi klausimo rezultatais suinteresuoti asmenys. Komisijos nariai turi teisę užduoti klausimų pranešėjui (-ams) ir suinteresuotiems asmenims. Baigiant klausimo nagrinėjimą, Komisijos nariai turi teisę pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu, o, leidus posėdžio pirmininkui, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.

50. Pristatydamas (-mi) svarstomą klausimą, pranešėjas (-ai) išdėsto klausimo ir siūlomo sprendimo esmę ir atsako į Komisijos narių ir į Komisijos kitų posėdžio dalyvių klausimus.

50.1. Priimamu sprendimu suinteresuoti asmenys ir kiti posėdžio dalyviai pasisako svarstomu klausimu, pateikia sutikimo ar nesutikimo su siūlomo sprendimo projektu argumentus, atsako į jiems pateikiamus klausimus, taip pat gali pateikti papildomus dokumentus.

50.2. Komisijos posėdžio pirmininkas, siekdamas užtikrinti klausimo svarstymo konstruktyvumą, gali riboti suinteresuotų asmenų ir kitų posėdžio dalyvių pasisakymų trukmę, nustato jų eiliškumą. Komisijos posėdžio pirmininkas gali įspėti suinteresuotą asmenį ar kitą posėdžio dalyvį ir nutraukti jo pasisakymą, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės.

51. Darbotvarkės klausimai svarstomi lietuvių kalba. Posėdžio dalyviai, norintys pasisakyti ne lietuvių kalba, turi apie tai informuoti Komisijos posėdžio pirmininką ir privalo patys užtikrinti kvalifikuotą vertimą į lietuvių kalbą.

 

VIII SKYRIUS

TVARKOS UŽTIKRINIMAS KOMISIJOS POSĖDŽIŲ METU

 

52. Komisijos posėdžių salėje esantys asmenys iš savo vietų gali įrašinėti, stenografuoti ar užrašinėti posėdį, jį fotografuoti ar filmuoti, daryti jo vaizdo įrašus. Fotografuoti ar filmuoti posėdį, daryti jo vaizdo įrašus, kai dėl to reikia vaikščioti po patalpą ar naudoti specialią apšvietimo techniką, taip pat tiesiogiai transliuoti posėdį per radiją, televiziją ar internetu galima tik leidus Komisijos posėdžio pirmininkui.

53. Jeigu yra pagrindas manyti, kad Komisijos posėdžio metu gali kilti grėsmė posėdžio dalyvių saugumui, Komisijos posėdžio pirmininkas gali kreiptis į policiją.

54. Asmenis, kurie posėdžio metu trukdo Komisijai dirbti, protokoliniu sprendimu Komisija gali pašalinti iš posėdžių salės arba atjungti jų prisijungimo prie nuotoliniu ar mišriuoju būdu organizuojamo posėdžio prieigą.

 

IX SKYRIUS

KOMISIJOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI, VAIZDO IR GARSO ĮRAŠAI

 

55. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami, taip pat daromas jų garso ir vaizdo įrašas. Už Komisijos posėdžių protokolų rengimą, garso ir vaizdo įrašų saugojimą atsakingas Sekretoriatas.

56. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeriai ir pavadinimai, posėdžio organizavimo būdas, klausimus pristatę pranešėjai bei kiti Komisijos posėdyje pasisakę asmenys, pateikiama trumpa jų kalbų santrauka ir priimtas Komisijos sprendimas. Protokole taip pat nurodomi vardiniai Komisijos narių balsavimo rezultatai arba nurodoma, kad sprendimas priimtas bendru sutarimu.

57. Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai, taip pat kiti svarstomu klausimu kalbėję suinteresuoti asmenys posėdžio metu turi teisę prašyti, kad į posėdžio protokolą būtų įrašytos aplinkybės, kurias jie laiko svarbiomis svarstomu klausimu.

58. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas ir Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžio garso ir vaizdo įrašas, Komisijos posėdžio protokolas per 5 darbo dienas nuo posėdžio dienos skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

 

X SKYRIUS

KOMISIJOS SPRENDIMAI

 

59. Įgyvendindama savo įgaliojimus, Komisija leidžia teisės aktus – sprendimus. Juos pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas. 

60. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Kai balsai pasidalija po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos narys, kurį į šią Komisiją pasiūlė politinė partija (partijų koalicija), nedalyvauja Komisijai rengiant, svarstant ir priimant sprendimus dėl atsisakymo registruoti šiai partijai (šių partijų koalicijai) priklausantį kandidatą, dėl tokio kandidato registravimo panaikinimo, taip pat dėl šiurkštaus įstatymų pažeidimo, galinčio turėti įtakos skiriant partijai valstybės biudžeto asignavimus.

61. Priimant sprendimą dėl kandidatų registravimo, taip pat dėl rinkimų ar referendumo galutinių rezultatų nustatymo, Komisijos nariai balsuoja „už" arba „prieš" pateiktą Komisijos sprendimo projektą, susilaikyti neleidžiama.

62. Komisijos posėdžiuose balsuojama pakeliant rankas. Vykdant balsavimą nuotoliniu ar mišriuoju būdu organizuojamame Komisijos posėdyje, Komisijos posėdyje (klausimo svarstyme) nuotoliniu būdu dalyvaujantis Komisijos narys, Komisijos posėdžio pirmininkui paskelbus jo vardą ir pavardę, žodžiu nurodo, kaip balsuoja („už", „prieš", „susilaikau"). Balsus „už", „prieš" ir „susilaikė" suskaičiuoja ir balsavimo rezultatus, nurodydamas skaičius, paskelbia Komisijos posėdžio pirmininkas. Jeigu, atsiklausus Komisijos narių, nėra nė vieno Komisijos nario, prieštaraujančio sprendimo priėmimui, Komisijos posėdžio pirmininkas paskelbia: „Priimta bendru sutarimu".

621. Jeigu posėdyje pateiktam Komisijos sprendimo projektui nepritariama, rengiamas naujas Komisijos sprendimo projektas arba sprendžiama dėl tolesnės tyrimo eigos.

63. Su Komisijos sprendimu nesutinkantys Komisijos nariai turi teisę raštu pareikšti atskirąją nuomonę. Atskiroji nuomonė pridedama prie Komisijos posėdžio protokolo ir yra neatsiejama jo dalis.  

 

XI SKYRIUS

KOMISIJOS SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS, PASIRAŠYMAS, SKELBIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

 

64. Komisijos priimtus sprendimus pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas.

65. Komisijos sprendimai įforminami jų priėmimo data. Sprendimui suteikiamas eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo kalendorinių metų pradžios iki metų pabaigos.

66. Komisija gali savo priimtų sprendimų neįforminti, o įrašyti juos į Komisijos posėdžio protokolą kaip protokolinius sprendimus. Protokolo išrašai gali būti siunčiami suinteresuotiems asmenims jų prašymu arba Komisijos sprendimu.

67. Komisijos sprendimai skelbiami ne vėliau kaip per vieną darbo dieną juos pasirašius. Sprendimai dėl kandidatų, jų sąrašų registravimo arba registravimo panaikinimo, galutinės kandidatų eilės kandidatų sąrašuose nustatymo, rinkimų ar referendumo galutinių rezultatų nustatymo, rinkimų ar referendumo rezultatų pripažinimo negaliojančiais, rinkimų ar referendumo pripažinimo neįvykusiais, pakartotinių rinkimų paskelbimo, mandato netekimo, įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui, mandato į atsiradusią laisvą vietą pripažinimo, rinkimų ar referendumo rengimo ir vykdymo aprašų (taisyklių, rekomendacijų) patvirtinimo oficialiai skelbiami Teisės aktų registre. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio dienos Sekretoriate gauta rašytinė posėdyje dalyvavusio Komisijos nario (-ių) atskiroji nuomonė dėl tame posėdyje svarstyto klausimo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną paskelbiama kartu su Komisijos sprendimu, dėl kurio ji yra pateikta. Sprendimai dėl politinės kampanijos dalyvio registravimo ar registravimo panaikinimo yra skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

68. Komisijos sprendimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, jeigu juose nenustatyta kita jų įsigaliojimo data.

69. Komisijos sprendimai yra privalomi visų lygių rinkimų ir referendumo komisijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, taip pat kitoms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir rinkimų ar referendumo politinės kampanijos dalyviams. Juos pakeisti arba panaikinti gali tik pati Komisija arba teismas. Komisijos sprendimai, kuriais rinkimų ar referendumo politinės kampanijos dalyviai ir politinės organizacijos įpareigojami pervesti lėšas į valstybės biudžetą pagal Rinkimų kodeksą ir kitus įstatymus, laikytini vykdomaisiais dokumentais pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą.

70. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Rinkimų kodekso nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

71. Komisijos veiklos viešinimą ir informacijos sklaidą užtikrina Komisijos pirmininkas ir atsakingi Sekretoriato darbuotojai.

72. Komisijos sprendimus visuomenės informavimo priemonėms gali komentuoti Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojai, Komisijos nariai, o Komisijos pirmininko pavedimu ir Sekretoriato darbuotojai.

 

XIII SKYRIUS

PRAŠYMŲ, PRANEŠIMŲ, SKUNDŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

73. Skundai, prašymai ar pranešimai (toliau kartu – skundai) bei kiti dokumentai, adresuoti Komisijai (Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojui ar Komisijos nariui), priimami, registruojami ir nagrinėjami vadovaujantis Rinkimų kodeksu, Referendumo konstituciniu įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais.

74. Komisijoje gaunamus skundus ir kitus dokumentus Sekretoriatas registruoja eDVS ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų gavimo dienos.

75. Jeigu Komisija neįgaliota spręsti skunde ar kitame dokumente išdėstytų klausimų, Sekretoriatas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio skundo ar kito dokumento gavimo dienos persiunčia jį kompetentingai institucijai ir apie tai raštu praneša skundą ar kitą dokumentą pateikusiam asmeniui.

76. Skundai gali būti teikiami ir priimami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Komisiją), raštu ar elektroniniu būdu. Žodiniai skundai priimami tik tokie, kuriuos galima išspręsti iš karto, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Komisijos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti skundą raštu.

77. Skundai, kurie Komisijai pateikti praleidus Rinkimų kodekso 183 straipsnio 1 dalyje numatytus skundų padavimo terminus, nenagrinėjami.

78. Anoniminiai skundai gali būti nenagrinėjami.

79. Prašymus dėl informacijos pateikimo, gavimo ir panašiai, nesusijusius su galimu konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, rinkimus ar referendumą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu, Komisijos pirmininko pavedimu teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja ir atsakymus pateikia Sekretoriatas. Parengti atsakymai registruojami eDVS ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų parengimo dienos.

80. Skundus, susijusius su galimu konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu ar su rinkimus ar referendumą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu, Komisijos posėdžio pirmininkas ar Sekretoriato darbuotojas pristato Komisijos posėdyje, nurodydamas skundo esmę ir galimą pažeidimą. Tokiuose skunduose pateiktai informacijai patikrinti gali būti atliktas preliminarus informacijos vertinimas, kurio metu renkama informacija, reikalinga tolesniam skundo nagrinėjimui. Tokį vertinimą Komisijos pirmininko pavedimu atlieka Komisijos narys, jam sutikus, arba Sekretoriato darbuotojai. Preliminarus vertinimas svarstomas artimiausiame Komisijos posėdyje. Komisija, susipažinusi su preliminariame vertinime pateikta informacija, posėdžio metu nusprendžia pradėti ar nepradėti skundo nagrinėjimą (toliau – tyrimas). Nusprendus tyrimą pradėti, jį pavedama atlikti Komisijos nariui (-iams), jo (jų) sutikimu, ar Sekretoriato darbuotojui (-ams), arba  Reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka sudarytai darbo grupei.

81. Tyrimo atlikimo metu Komisijos nario (-ių) prašymu tyrimą atliekantis Komisijos narys arba Sekretoriato darbuotojas, arba darbo grupės vadovas turi pateikti trumpą informaciją apie tyrimo eigą.

82. Atlikus tyrimą, Komisijos narys (-iai) ar darbo grupė parengia išvadą, o Sekretoriato darbuotojas (-ai) – pažymą. Kartu su išvada ar pažyma parengiamas ir Komisijos sprendimo projektas.

821. Užregistravus išvadą, pažymą arba paskelbus Komisijos sprendimo projektą, kai išvada ar pažyma nerengiama, suinteresuotas (-i) asmuo (-ys), pateikęs (-ę) prašymą raštu ir suderinęs (-ę) su Komisija datą (laiką), kada gali atvykti į Komisiją, turi teisę susipažinti su atlikto tyrimo dokumentais ir su nuasmeninta (be asmens duomenų) informacija. Pateikiamoje informacijoje negali būti matomi skundo autoriaus (fizinio asmens) ir kitų neviešų, rinkimų ar referendumo procese nedalyvaujančių fizinių asmenų duomenys, taip pat viešai neskelbtini viešų asmenų duomenys.

83. Informacija apie Komisijoje gautus skundus, trumpai nurodant skundo esmę, skundo pateikimo datą, nuasmenintus pareiškėjo duomenis, skundo nagrinėjimo statusą ir dėl skundo priimto Komisijos sprendimo esmę, skelbiama Komisijos interneto svetainėje.

 

XIV SKYRIUS

KOMISIJOS PIRMININKO, KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJŲ BEI KOMISIJOS NARIŲ DARBO APMOKĖJIMAS, ATOSTOGOS, KOMANDIRUOTĖS

 

84. Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojams ir Komisijos nariams taikomos Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.

85. Komisijos pirmininko pavaduotojui (-ams) ir Komisijos nariams, pagal pareigas dirbantiems ne tik Komisijoje, pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui, jų valandinį atlygį dauginant iš Komisijos pirmininko pavaduotojo (-ų) ar Komisijos nario dirbtų valandų skaičiaus, patvirtinto darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Komisijos pirmininko pavaduotojo (-ų) ar Komisijos nario valandinis atlygis apskaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

86. Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Komisijos nariai savo darbo laiką pažymi darbo laiko apskaitos žiniaraštyje (1 priedas), nurodydami mėnesio dieną ir darbo trukmę (valandomis). Užpildytus ir pasirašytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius ne vėliau kaip paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Komisijos nariai perduoda įgaliotam Sekretoriato darbuotojui, kuris šiuos žiniaraščius perduoda tvirtinti Komisijos pirmininkui.

87. Komisijos nariams apmokama už pasirengimą Komisijos, Komisijos darbo grupių, kitų institucijų, kuriose atstovaujami Komisijos interesai, posėdžiams ar pasitarimams ir darbą jų metu, už Komisijos sprendimų ir kitų dokumentų projektų parengimą ir redagavimą, teisės aktų projektų rengimą ir vertinimą, atstovavimą Komisijos interesams kituose oficialiuose susitikimuose, konferencijose, seminaruose, Komisijos interesų atstovavimą teismuose, už rinkimų apygardų kuravimą, politinės kampanijos dalyvių konsultavimą ir už kitų Komisijos, jos pirmininko ar Komisijos pirmininko pavaduotojų darbų pagal Komisijos funkcijas atlikimą.

88. Komisijos pirmininko pavaduotojui (-ams), dirbantiems ne tik Komisijoje, ir Komisijos nariams, esantiems tarnybinėje komandiruotėje, darbo laikas skaičiuojamas po 8 valandas per parą. Komisijos nariui, vykdančiam pareigas ne Komisijos būstinėje, jo prašymu turi būti suteikiama tarnybinio transporto priemonė. 

89. Komisijos pirmininkas savo atostogas iš anksto derina su Komisija, kuri šiuo klausimu priima sprendimą; balsuojant dėl šio klausimo Komisijos pirmininkas nedalyvauja.

90. Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas Sekretoriato darbuotojas nedelsdami informuoja Komisijos narius apie poreikį (Komisijoje gautus oficialius kvietimus ir pan.) vykti į komandiruotes Lietuvoje arba užsienyje. Dėl vykimo į komandiruotę tikslingumo (išskyrus atvejus, kai turi būti vykstama į komandiruotę priimti savivaldybės tarybos nario priesaiką) elektroninių ryšių priemonėmis turi pritarti ne mažiau kaip pusė visų Komisijos narių. 

91. Sprendimai dėl vykti į komandiruotę deleguojamo (-ų) Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko pavaduotojo (-ų), Komisijos nario (-ių) ir (ar) Sekretoriato darbuotojo (-ų), komandiruočių įforminami taip:

91.1. Komisijos sprendimu – kai vykti į komandiruotę užsienyje deleguojamas Komisijos pirmininkas;

91.2. Komisijos pirmininko įsakymu – kai vykti į komandiruotę Lietuvoje arba užsienyje deleguojami Komisijos pirmininko pavaduotojas, Komisijos narys ar Sekretoriato darbuotojas arba kai vykti į komandiruotę Lietuvoje deleguojamas Komisijos pirmininkas.

92. Komisijos pirmininkas nedalyvauja klausimo dėl savo komandiruočių svarstymo procedūrose.

93. Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas, Komisijos narys ir (ar) Sekretoriato darbuotojas, grįžę iš komandiruotės, per 3 darbo dienas privalo Sekretoriatui pateikti dokumentus, pagrindžiančius komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas, ir per 10 darbo dienų elektroniniu paštu pateikti Komisijai komandiruotės rašytinę ataskaitą (2 priedas).

94. Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojui, Komisijos nariui ar Sekretoriato darbuotojui, Komisijos pirmininko įsakymu, vykstantiems į renginį Lietuvoje (pavyzdžiui, stebėti vykstančių rinkimų, dalyvauti rinkėjų balsų perskaičiavime, dalyvauti rinkimų komisijų narių mokymuose ir pan.), kurio vieta nuo Komisijos būstinės yra nutolusi daugiau kaip 250 kilometrų, jo prašymu, vietovėje, kurioje vyksta renginys, privalo būti užtikrinama nakvynės vieta prieš renginį ar po renginio.

95. Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojams ir Komisijos nariams kiekvienų metų pabaigoje už darbą po darbo valandų, darbą poilsio ir švenčių dienomis išmokama ne didesnė kaip Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytos jų pareiginės algos dydžio vienkartinė priemoka. Ji mokama neviršijant Komisijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Jeigu šių lėšų nepakanka, taip pat jeigu Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas ar Komisijos narys nėra išdirbęs visų metų, priemoka apskaičiuojama proporcingai turimoms darbo užmokesčio lėšoms arba tais metais dirbtam laikui. Priemokos Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir kiekvienam Komisijos nariui dydį nustato Komisija.

96. Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojams ir Komisijos nariams, iš pareigų atleidžiamiems Rinkimų kodekso 37 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nustatytais pagrindais, išmokama 2 mėnesių jų pareiginės algos dydžio išeitinė išmoka. Ši išmoka nemokama, jeigu Komisijos pirmininkas ar Komisijos narys paskiriamas į iš naujo sudaromą Komisiją Rinkimų kodekso nustatyta tvarka.

 

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

97. Komisijos pirmininko pavaduotojams ir Komisijos nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su visais eDVS registruotais dokumentais.

98. Reglamentas gali būti keičiamas Komisijos sprendimu kiekvieno Komisijos nario siūlymu. Klausimas dėl Reglamento pakeitimo į Komisijos posėdžio darbotvarkę įtraukiamas ne vėliau kaip praėjus 10 darbo dienų po siūlomo Reglamento pakeitimo projekto pateikimo visiems Komisijos nariams elektroniniu paštu.

___________________________

Priedai:

Sp-11 reglamento 1 priedas 

Sp-11 reglamento 2 priedas