Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos reglamentas

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. Sp-11 (2021 m. sausio 8 d. sprendimo Sp-60 redakcija) su 2022 gegužės 5 d. Sp-38 pakeitimais

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS

REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimo, Komisijos pirmininko pavaduotojų ir Komisijos sekretoriaus rinkimo, posėdžių šaukimo ir procedūrų juose tvarką, prašymų bei skundų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo, komandiruočių įforminimo, Komisijos pirmininko pavaduotojų ir Komisijos narių darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymu, rinkimų, Referendumo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Respublikos Prezidento dekretais, Reglamentu ir kitais teisės aktais.

3. Komisijos veikla grindžiama teisėtumo, nepriklausomumo, kolegialumo, viešumo ir nešališkumo principais.

II SKYRIUS

KOMISIJOS STRUKTŪRA

 

4. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas, du Komisijos pirmininko pavaduotojai, kurių vienas yra Komisijos sekretorius, ir Komisijos nariai.

5. Komisiją aptarnauja Komisijos sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas). Sekretoriato darbo tvarką nustato Sekretoriato nuostatai.

6. Sekretoriatas turi užtikrinti Komisijos nariams nuolatinį informacijos teikimą el. paštu apie planuojamus Komisijos renginius, susitikimus, pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus, gautus kvietimus į užsienyje vykstančius renginius ar stebėti rinkimų, planuojamas komandiruotes, administracinėse ar civilinėse bylose, kurių šalis yra Komisija, priimtus sprendimus / nutartis, administracinių nusižengimų teisenos procese surašytus administracinių nusižengimų protokolus, taip pat turi pateikti žiniasklaidos pranešimų apie Komisijos veiklą stebėsenos rezultatus. Privalo būti sudaryta techninė galimybė visus bendruoju Komisijos elektroniniu paštu rinkim@vrk.lt gaunamus laiškus sinchroniškai persiųsti į Komisijos narių tarnybinio elektroninio pašto dėžutes.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS PIRMININKAS, KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJAI, KOMISIJOS SEKRETORIUS IR NARIAI

 

7. Komisijos pirmininkas:

7.1. organizuoja Komisijos darbą;

7.2. atstovauja Komisijai valstybės institucijose, teismuose ir tarptautinėse organizacijose;

7.3. vadovauja rengiant Komisijai svarstyti teikiamus klausimus;

7.4. šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

7.5. Komisijos narių sutikimu komandiruoja juos atstovauti Komisijai ar atlikti kitas užduotis užsienyje ir Lietuvoje;

7.6. teikia Komisijai tvirtinti jos išlaidų sąmatą, rinkimų, referendumų išlaidų sąmatas, Sekretoriato struktūrą ir etatus;

7.7. vadovauja Sekretoriato darbui, įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Sekretoriato darbuotojus, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;

7.8. prireikus papildomai priima į darbą asmenis konkrečioms ūkinėms ar techninėms funkcijoms atlikti arba kitiems pagalbiniams darbams, kurių apmokėjimo išlaidos yra numatytos Komisijos patvirtintose išlaidų sąmatose;

7.9. saugo Komisijos antspaudą ir atsako už jo naudojimą;

7.10. po kiekvienų rinkimų, praėjus ne daugiau kaip 120 dienų nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos, Seimui teikia Komisijos veiklos ataskaitą;

7.11. suteikia kasmetines atostogas Komisijos pirmininko pavaduotojams, dirbantiems vien Komisijoje;

7.12. vykdo kitus įstatymų suteiktus įgaliojimus.

8. Komisijos pirmininkas, spręsdamas Sekretoriato darbo ir personalo valdymo klausimus, leidžia įsakymus.

9. Komisijos pirmininkas turi du pavaduotojus, vienas iš jų renkamas Komisijos sekretoriumi. Komisijos pirmininko pavaduotojus ir iš jų – Komisijos sekretorių renka ir iš šių pareigų atšaukia Komisija savo posėdyje visų posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma.

10. Kandidatus į Komisijos pirmininko pavaduotojus teikia Komisijos pirmininkas. Tas pats asmuo kandidatu gali būti siūlomas ne daugiau kaip du kartus per vieną kadenciją. Komisijos pirmininko pavaduotojai renkami iš Komisijos narių, kuriuos į Komisiją pasiūlė Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos teisininkų draugija arba Lietuvos Respublikos teisingumo ministras. Teisę inicijuoti Komisijos pirmininko pavaduotojo atšaukimą iš pareigų turi Komisijos pirmininkas ir bet kuris Komisijos narys.

11. Tais atvejais, kai yra sudaryta ir prisiekusi naujos sudėties Komisija, Komisijos pirmininko pavaduotojų rinkimai turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po naujos sudėties Komisijos pirmininko ir Komisijos narių priesaikos dienos. Komisijos pirmininko pavaduotojui atsistatydinus ar kitu pagrindu nutrūkus jo įgaliojimams, kito Komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimai turi įvykti per vieną mėnesį po Komisijos pirmininko pavaduotojo atsistatydinimo ar jo įgaliojimų nutrūkimo dienos. Komisija, jos pirmininko teikimu ir Komisijos pirmininko pavaduotojų sutikimu, nustato, ar Komisijos pirmininko pavaduotojai pagal pareigas dirba vien Komisijoje.

12. Kai Komisijos pirmininko nėra arba kai jis negali eiti savo pareigų, Komisijos pirmininką pavaduoja Komisijos paskirtas vienas iš Komisijos pirmininko pavaduotojų.

13. Jeigu nei Komisijos pirmininkas, nei Komisijos pirmininko pavaduotojai negali eiti Komisijos pirmininko pareigų, šias pareigas eina Komisijos narys, kurį paskiria Komisija iš Respublikos Prezidento, Lietuvos teisininkų draugijos arba teisingumo ministro į Komisiją pasiūlytų narių.

14. Jeigu Komisijos sekretorius negali eiti pareigų ar jis eina Komisijos pirmininko pareigas, jį laikinai pavaduoja kitas Komisijos pirmininko pavaduotojas arba Komisijos paskirtas Komisijos narys.

15. Kai Komisijos pirmininko pavaduotojas arba kitas Komisijos narys pavaduoja Komisijos pirmininką, jam mokamas Komisijos pirmininko darbo užmokestis.

16. Komisija arba jos pirmininkas gali pavesti Komisijos pirmininko pavaduotojams kuruoti atskiras Komisijos veiklos sritis. Komisijos pirmininko pavaduotojas, kuris yra ir Komisijos sekretorius, pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, atlieka kitas Komisijos ar jos pirmininko pavestas pareigas.

17. Komisijos narių teisinį statusą apibrėžia įstatymai ir kiti teisės aktai.

18. Komisijos darbo vidaus organizaciniai klausimai gali būti svarstomi Komisijos pasitarimuose. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti pasitarimuose, savo nuomonę jame svarstomais klausimais gali pateikti elektroniniu paštu.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDAROMOS DARBO GRUPĖS

 

19. Prireikus Komisija posėdžio metu gali sudaryti darbo grupes įvairiems klausimams nagrinėti ir sprendimų projektams rengti.

20. Darbo grupės sudaromos iš Komisijos narių, jų sutikimu, ir Sekretoriato darbuotojų. Kandidatus į darbo grupes siūlo Komisijos nariai. Darbo grupę sudaro nelyginis narių skaičius. Darbo grupės darbui vadovauja ir jį organizuoja Komisijos posėdžio metu paskirtas Komisijos narys. Kai darbo grupės nariai neturi specialiųjų žinių, kurios reikalingos klausimui išnagrinėti, darbo grupė turi teisę kreiptis į atitinkamų specialių žinių turinčius specialistus ir (ar) ekspertus nuomonės. Iškilus klausimams dėl atlygintinos paslaugos teikimo, darbo grupė turi kreiptis į Komisiją dėl sprendimo atlyginti už pakviestų specialistų ir (ar) ekspertų dalyvavimą darbo grupės veikloje ar nuomonės (išvados, analizės) raštu pateikimą priėmimo.

21. Kol darbo grupė nepateikia išvados ar pažymos Komisijos posėdžiui, darbo grupės nariai viešai komentuoja tik darbo grupės tyrimo ir diskusijų eigą, bet ne diskusijų turinį.

22. Darbo grupė sudaroma protokoliniu Komisijos sprendimu. Darbo grupių darbą pagal poreikį aptarnauja Sekretoriatas. Informacija apie sudarytas darbo grupes skelbiama Komisijos interneto svetainėje.

V SKYRIUS

KOMISIJOS POSĖDIS

 

23. Komisija savo kompetencijai priklausančius klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai posėdžiuose.

24. Komisijos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra, laikinai Komisijos pirmininką pavaduojantis asmuo, paskirtas Reglamento 12, 13 punktuose nustatyta tvarka. Komisijos posėdžiai taip pat privalo būti sušaukti, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių.

25. Komisijos posėdžiai paprastai rengiami Komisijos pirmininko paskirtu laiku. Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžiai gali būti organizuojami šiais būdais: komisijos posėdžių salėje, nuotoliniu būdu, mišriuoju būdu, kai dalis posėdyje dalyvaujančių komisijos narių yra salėje, o kiti posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu. Planuojamo Komisijos posėdžio laiką ir būdą Komisijos pirmininkas derina su Komisijos nariais elektroniniu paštu. Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo ir Reglamento nuostatos, susijusios su procedūromis, taikomomis įprastam Komisijos posėdžiui (tai yra posėdžių salėje), Komisijos posėdį organizuojant nuotoliniu ar mišriuoju būdu, suprantamos ir taikomos mutatis mutandis atsižvelgiant į Komisijos posėdžio organizavimo nuotoliniu ar mišriuoju būdu specifiką.

26. Kai nėra galimybės apsvarstyti posėdyje visų darbotvarkės klausimų, dėl kurių būtina nedelsiant priimti Komisijos sprendimus, gali būti paskelbta Komisijos posėdžio pertrauka. Šiuo atveju neapsvarstytų darbotvarkės klausimų svarstymas Komisijos posėdyje tęsiamas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pertraukos Komisijos posėdyje paskelbimo.

27. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 3/5 Komisijos narių.

28. Jeigu Komisijos narys posėdyje dalyvauti negali, jis apie tai informuoja Komisijos pirmininką ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki posėdžio pradžios.

29. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti Komisijos posėdyje, savo nuomonę svarstomais klausimais gali pateikti raštu iki posėdžio pradžios. Raštu pateikta nuomonė turi būti garsiai paskelbta posėdyje.

30. Komisijos posėdžio darbotvarkė sudaroma ir svarstoma Reglamento VI skyriuje nustatyta tvarka.

31. Komisijos posėdyje svarstomi tik tie darbotvarkėje numatyti klausimai, dėl kurių Reglamento nustatyta tvarka yra pateikti galimi Komisijos sprendimų projektai, išskyrus Reglamento 36 punkte nustatytus atvejus.

32. Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Komisijos nariai posėdžio metu turi teisę pasiūlyti įtraukti į posėdžio darbotvarkę ir naujų klausimų. Dėl naujų klausimų įtraukimo į posėdžio darbotvarkę Komisija sprendžia balsuodama.

33. Komisijos posėdžiai ir balsavimas yra vieši, tiesiogiai transliuojami internetu. Visuomenei apie Komisijos posėdį paskelbiama pastate, kuriame yra jos būstinė, įrengtoje skelbimų lentoje bei Komisijos interneto svetainėje, o kai Komisijos posėdis organizuojamas nuotoliniu ar mišriuoju būdu, – tik Komisijos interneto svetainėje. Komisijos nariams apie Komisijos posėdį elektroninių ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu arba telefonu) pranešama asmeniškai ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios.

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ, POSĖDŽIO DALYVIAI

 

33. Komisijos posėdžiai ir balsavimas yra vieši, tiesiogiai transliuojami internetu. Visuomenei apie Komisijos posėdį paskelbiama pastate, kuriame yra jos būstinė, įrengtoje skelbimų lentoje bei Komisijos interneto svetainėje. Komisijos nariams elektroniniu paštu pranešama asmeniškai ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios.

34. Komisijos posėdžio darbotvarkės projektą parengia pirmininkas pagal Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko pavaduotojų, Komisijos narių ir Sekretoriato darbuotojų pasiūlytus klausimus. Pasiūlyti klausimai į darbotvarkės projektą turi būti įtraukti ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios, kai kartu pateikiama klausimo svarstymui reikalinga medžiaga ir sprendimo projektas. Komisijos posėdžio darbotvarkę protokoliniu sprendimu tvirtina Komisija.

35. Darbotvarkėje nurodoma kiekvieno svarstomo klausimo pavadinimas, pranešėjas (pranešėjai).

36. Kiekvienu svarstomu darbotvarkės klausimu turi būti pateiktas sprendimo projektas, išskyrus einamuosius klausimus. Prie projekto pridedama visa medžiaga, pagal kurią buvo parengtas sprendimo projektas, lietuvių kalba. Projektai turi būti suredaguoti kalbos ir teisės požiūriu, pavizuoti juos parengusių asmenų.

37. Visi numatomi svarstyti sprendimų projektai ir medžiaga, pagal kurią buvo parengti sprendimų projektai, ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios įkeliami į Komisijos elektroninę dokumentų valdymo sistemą ir Komisijos nariams siunčiami susipažinti elektroniniu paštu. Įstatymų nustatytais atvejais, kai Komisijos sprendimas turi būti priimtas neatidėliotinai, Komisijos nariai Komisijos posėdyje balsuoja, ar svarstyti sprendimų projektus, kurie Komisijos nariams nebuvo pateikti šiame punkte nustatyta tvarka.

371. Komisijos posėdį organizuojant nuotoliniu ar mišriuoju būdu, Komisijos nariai jame dalyvauja ir sprendimai svarstomais klausimais priimami nuotoliniu ar mišriuoju būdu realiuoju laiku Nacionalinio kibernetinio saugumo centro įvertintomis ir saugiomis pripažintomis telekonferencijų platformomis. Nuotolinio ar mišriojo Komisijos posėdžio metu Komisijos narys, nesantis posėdžių salėje, turi naudoti vaizdo transliavimą (turi būti nuolat įjungta telekonferencijos platformos vaizdo kamera). Kilus abejonėms dėl nuotoliniu ar mišriuoju būdu organizuojamame Komisijos posėdyje dalyvaujančio Komisijos nario tapatybės, posėdžio pirmininko prašymu jis privalo parodyti tarnybinį pažymėjimą.

38. Sprendimo projektą apsvarsčius posėdyje, Komisijos pavedimu jį rengęs Komisijos narys ar darbo grupės vadovas, ar Sekretoriato darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi suredaguoti projektą, atsižvelgdamas į posėdyje priimtas pataisas ir pateikti jį pasirašyti Komisijos pirmininkui. Galutinai suredaguotą sprendimą Komisijos pirmininkas privalo pasirašyti per vieną darbo dieną.

39. Komisijos posėdžius Komisijos posėdžių salėje gali stebėti partijų, kandidatų į Seimo narius, kandidatų į Respublikos Prezidentus, kandidatų į savivaldybių tarybų narius, kandidatų į Europos Parlamento narius, Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvinės grupės referendumui surengti ar Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvinės grupės atstovai ir stebėtojai, pateikę nustatytos formos pažymėjimus, taip pat visuomenės informavimo priemonių atstovai, pateikę tarnybinius ar darbo pažymėjimus.

40. Kandidatas į Seimo narius, kandidatas į Europos Parlamento narius, kandidatas į Respublikos Prezidentus, kandidatas į savivaldybės tarybos narius (toliau – kandidatas), kandidatų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys gali dalyvauti tame Komisijos posėdyje, kuriame svarstomi su jais susiję klausimai, tiesiogiai su jais susijusios aplinkybės arba kuriame dalyvauti minėtus asmenis pakvietė Komisijos pirmininkas. Vykstant nuotoliniu ar mišriuoju būdu organizuojamam Komisijos posėdžiui, kandidatams ir jų atstovams, kitiems suinteresuotiems asmenims, taip pat į posėdį pakviestiems asmenims užtikrinama galimybė elektroninių ryšių priemonėmis prisijungti prie nuotoliniu ar mišriuoju būdu saugiomis telekonferencijų platformomis vykstančio Komisijos posėdžio.

41. Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti Sekretoriato darbuotojai.

 

VII SKYRIUS

SVARSTYMO EIGA

 

42. Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas ar Komisijos narys turi nusišalinti nuo darbotvarkės klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo, jeigu dalyvavimas jame kelia interesų konfliktą. Nusišalinti būtina ir esant kitų priežasčių, galinčių turėti įtakos darbotvarkės klausimo nagrinėjimo nešališkumui. Nusišalinant nuo darbotvarkės klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo, Komisijai būtina aiškiai deklaruoti nusišalinimo pagrindą. Jeigu Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas ar Komisijos narys nepagrįstai nusišalina nuo darbotvarkės klausimo svarstymo ir priėmimo, Komisija, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, turi teisę balsavimu nepriimti pareikšto nusišalinimo. 

Jeigu apie galimą Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko pavaduotojo ar Komisijos nario interesų konfliktą praneša kiti asmenys, o jis pats nenusišalina nuo darbotvarkės klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo, Komisija turi teisę balsavimu nušalinti Komisijos pirmininką, Komisijos pirmininko pavaduotoją ar Komisijos narį nuo darbotvarkės klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo.

Duomenys apie Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko pavaduotojo ar Komisijos nario nusišalinimą ar nušalinimą turi būti įrašyti į Komisijos posėdžio protokolą.

43. Komisijos posėdyje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus, pirmiausia pristatomas svarstomas klausimas, išklausomi klausimo rezultatais suinteresuoti asmenys. Komisijos nariai turi teisę užduoti klausimų pranešėjui (pranešėjams) ir suinteresuotiems asmenims. Baigiant klausimo nagrinėjimą, Komisijos nariai turi teisę pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu, o, leidus posėdžio pirmininkui, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.

44. Pristatydamas svarstomą klausimą, pranešėjas tik išdėsto klausimo ir siūlomo sprendimo esmę.

45. Darbotvarkės klausimai svarstomi lietuvių kalba. Posėdžio dalyviai, pasisakantys ne lietuvių kalba, patys turi užtikrinti kvalifikuotą vertimą į lietuvių kalbą.

 

VIII SKYRIUS

TVARKOS UŽTIKRINIMAS KOMISIJOS POSĖDŽIO METU

 

46. Komisijos posėdžių salėje esantys asmenys iš savo vietų gali įrašinėti ar užrašinėti posėdį, fotografuoti ar filmuoti. Jeigu dėl fotografavimo ar filmavimo reikia vaikščioti po posėdžių salę ar naudoti specialią apšvietimo techniką, taip pat tiesiogiai transliuoti posėdžius per radiją ar televiziją, tam turi būti suteiktas Komisijos pirmininko leidimas.

47. Jeigu yra pagrindas manyti, kad Komisijos posėdžio metu gali kilti grėsmė posėdžio dalyvių saugumui, Komisijos pirmininkas gali kreiptis į policiją, kad ši tikrintų įeinančių į posėdžių salę asmenų dokumentus, daiktus ar atliktų asmens (asmenų) apžiūrą.

48. Komisija, priėmusi protokolinį sprendimą, posėdžio metu gali pašalinti iš posėdžių salės asmenis, kliudančius jai dirbti.

 

IX SKYRIUS

PROTOKOLAS, VAIZDO IR GARSO ĮRAŠAS

 

49. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami, taip pat daromas jų garso ir vaizdo įrašas. Už Komisijos posėdžių protokolų rengimą, garso ir vaizdo įrašų saugojimą atsakingas Sekretoriatas.

50. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeriai ir pavadinimai, klausimus pristatę pranešėjai bei kiti Komisijos posėdyje pasisakę asmenys, pateikiama trumpa kalbų santrauka ir priimtas sprendimas. Protokole nurodomi balsavimo rezultatai, įrašoma Komisijos narių atskiroji nuomonė, taip pat kitų posėdžio dalyvių, kalbėjusių posėdžio pirmininko leidimu, nuomonė.

51. Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai, taip pat kiti svarstomu klausimu kalbėję suinteresuoti asmenys posėdžio metu turi teisę prašyti, kad į posėdžio protokolą būtų įrašytos aplinkybės, kurias jie laiko svarbiomis svarstomu klausimu.

52. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžių garso ir vaizdo įrašai ir Komisijos posėdžių protokolai per 5 darbo dienas nuo posėdžio dienos skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

 

 

X SKYRIUS

KOMISIJOS SPRENDIMAI

 

53. Įgyvendindama savo įgaliojimus, Komisija leidžia aktus – sprendimus. Juos pasirašo Komisijos pirmininkas. 

54. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Kai balsai pasidalija po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos narys, kurį į šią Komisiją pasiūlė politinė partija (koalicija), nedalyvauja Komisijai rengiant, svarstant ir priimant sprendimus dėl šios politinės partijos (koalicijos) rinkimuose keliamo kandidato registravimo, atsisakymo kandidatą registruoti, kandidato registravimo panaikinimo, šios politinės partijos (koalicijos) jungtinio kandidatų sąrašo paskelbimo atšaukimo, dėl šiurkštaus įstatymų pažeidimo, galinčio turėti įtakos valstybės biudžeto asignavimų skyrimui šiai politinei partijai.

55. Spręsdami dėl kandidatų į Respublikos Prezidentus, Seimo, Europos Parlamento ar savivaldybių tarybų narius registravimo, taip pat dėl rinkimų ar referendumo galutinių rezultatų nustatymo, Komisijos nariai balsuoja „už" arba „prieš" pateiktą sprendimo projektą; susilaikyti neleidžiama.

56. Komisijos posėdžiuose balsuojama pakeliant rankas. Vykdant balsavimą nuotoliniu ar mišriuoju būdu organizuojamame Komisijos posėdyje, kiekvienas Komisijos posėdyje (klausimo svarstyme) dalyvaujantis Komisijos narys, nesantis posėdžių salėje, posėdžio pirmininkui paskelbus jo vardą ir pavardę, žodžiu nurodo, kaip balsuoja („už", „prieš", „susilaikau"). Balsus „už", „prieš" ir „susilaikė" suskaičiuoja ir balsavimo rezultatus, nurodydamas skaičius, paskelbia posėdžio pirmininkas. Jeigu, atsiklausus Komisijos narių, nėra nė vieno Komisijos nario, prieštaraujančio sprendimo priėmimui, posėdžio pirmininkas paskelbia: „Priimta bendru sutarimu".

 

XI SKYRIUS

SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS, PASIRAŠYMAS, SKELBIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

 

57. Komisijos priimtus sprendimus pasirašo Komisijos pirmininkas arba jį pavaduojantis asmuo.

58. Komisijos sprendimai įforminami jų priėmimo data. Sprendimui suteikiamas eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki metų pabaigos.

59. Atskirais atvejais Komisija gali savo priimtų sprendimų neforminti, o įrašyti juos į posėdžio protokolą. Protokolinių sprendimų išrašai siunčiami suinteresuotiems asmenims jų prašymu arba Komisijos sprendimu.

60. Komisijos sprendimai skelbiami įstatymų nustatyta tvarka ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo jų pasirašymo. Per 3 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio dienos Sekretoriate gautos rašytinės Komisijos narių atskirosios nuomonės dėl tame posėdyje svarstytų klausimų ne vėliau kaip per vieną darbo dieną paskelbiamos kartu su Komisijos sprendimu, dėl kurio jos yra pateiktos.

61. Komisijos sprendimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, jeigu juose nenustatyta kita jų įsigaliojimo data.

62. Komisijos kompetencijai priklausantys priimti sprendimai yra privalomi visoms rinkimų ir referendumo komisijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, taip pat kitoms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms. Juos pakeisti arba panaikinti gali tik pati Komisija arba teismas.

63. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

64. Komisijos veiklos viešinimu visuomenės informavimo priemonėse rūpinasi Komisijos pirmininkas ir Sekretoriatas. Komisijos sprendimus visuomenės informavimo priemonėms komentuoja Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Komisijos nariai.

 

XIII SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

65. Asmenų ir institucijų prašymai, pranešimai ir skundai, adresuoti Komisijai, Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojui ar Komisijos nariui, nagrinėjami vadovaujantis rinkimų, Referendumo, Vyriausiosios rinkimų komisijos, Viešojo administravimo įstatymais ir kitais teisės aktais.

66. Komisija jos kompetencijai priskirtą skundą išnagrinėja ir sprendimą priima per 3 mėnesius nuo skundo Komisijoje gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

67. Dėl skunde nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio Komisijos sprendimu skundo išnagrinėjimo terminas gali būti pratęsiamas iki 6 mėnesių. Apie skundo nagrinėjimo termino pratęsimą pareiškėjas per 5 darbo dienas informuojamas raštu.

68. Visi Komisijoje gaunami prašymai, pranešimai ir skundai bei kiti dokumentai registruojami Sekretoriate ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo jų gavimo dienos įkeliami į Komisijos elektroninę dokumentų valdymo sistemą.

69. Jeigu Komisija neįgaliota spręsti prašyme, pranešime ar skunde išdėstytų klausimų, Sekretoriatas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo, pranešimo ar skundo gavimo perduoda prašymą, pranešimą ar skundą kompetentingai institucijai (pasilikdamas prašymo, pranešimo ar skundo kopiją) ir apie tai raštu praneša pareiškėjui, paaiškindamas persiuntimo priežastis.

70. Asmenų skundai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Komisiją), raštu ar elektroniniu būdu. Žodiniai skundai priimami tik tokie, kuriuos galima išspręsti iš karto, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Komisijos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti skundą raštu.

71. Anoniminiai skundai, pateikti tiek žodžiu, tiek raštu, nagrinėjami tuo atveju, jeigu iš pateiktos informacijos galima daryti prielaidą, kad galimai buvo padaryti teisės aktų pažeidimai, kuriuos nagrinėti priklauso Komisijai pagal jos kompetenciją, o nenagrinėjant anoniminio skundo būtų pažeistos esminės rinkimų teisės.

72. Komisijos narys, gavęs anoniminį skundą žodžiu, pateikia atitinkamą informaciją rašytiniame pranešime, kuris registruojamas Komisijos elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje. Sprendimą nagrinėti ar atsisakyti nagrinėti anoniminį skundą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po tokio pranešimo užregistravimo Komisijos elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje priima Komisija, nariams išreiškus nuomonę elektroniniu paštu arba Komisijos posėdyje.

73. Asmenų ir institucijų prašymus dėl informacijos pateikimo, gavimo ir pan., nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu ar teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimu, Komisijos pirmininko pavedimu nagrinėja ir atsakymus pateikia Sekretoriatas. Parengti atsakymai įkeliami į Komisijos elektroninę dokumentų valdymo sistemą ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo jų parengimo.

74. Asmenų ir institucijų skundai, kuriuose nurodoma informacija apie galimą teisės aktų pažeidimą, jeigu tokių skundų nagrinėjimas nėra reglamentuotas specialiose rinkimų įstatymų normose, nagrinėjami Reglamente nustatyta tvarka. Komisija taip pat gali pradėti tyrimą visuomenės informavimo priemonėse skelbtos informacijos pagrindu. Tokiu atveju Komisija, ar pradėti tyrimą sprendžia Komisijos posėdyje.

75. Dėl tolesnio visų gautų skundų nagrinėjimo pobūdžio Komisija sprendžia posėdžio metu, Komisijos pirmininkui pristatant iki posėdžio Komisijos elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje registruotus skundus, nurodant skundo teikėjus ir trumpai pristatant skundo esmę. Tais atvejais, kai skundai turi būti nagrinėjami nedelsiant, Komisijos pirmininkas paveda Komisijos nariui, jo sutikimu, arba Sekretoriato darbuotojui atlikti preliminarų skunde pateiktos informacijos vertinimą. Išanalizavęs gautą informaciją, įgaliotas asmuo Komisijos elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje pateikia atliktą vertinimą. Jeigu po to siūloma tęsti tyrimą, vertinimas pristatomas Komisijos posėdyje ir dėl tyrimo pratęsimo Komisija sprendžia balsuodama.

76. Tirdami skundą, įgaliotas Komisijos narys arba Sekretoriato darbuotojas, arba darbo grupės nariai teikia užklausas susijusiems ar kompetentingiems atitinkamais klausimais asmenims ir institucijoms dėl papildomos informacijos bei paaiškinimų pateikimo, kuriose nurodo terminus atsakymams pateikti. Pateiktos Komisijos užklausos ir gauti atsakymai per vieną darbo dieną įkeliami į Komisijos elektroninę dokumentų valdymo sistemą. 

77. Komisijos nario prašymu tyrimą atliekantis Komisijos narys arba Sekretoriato darbuotojas, arba darbo grupės vadovas turi pateikti trumpą informaciją apie tyrimo eigą visiems Komisijos nariams Komisijos posėdžio metu.

78. Baigęs tyrimą, įgaliotas Komisijos narys arba Sekretoriato darbuotojas, arba darbo grupės vadovas į Komisijos elektroninę dokumentų valdymo sistemą įkelia išvadą ar pažymą ir parengia Komisijos sprendimo projektą. Išvada ar pažyma ir Komisijos sprendimo projektas iki Komisijos posėdžio viešai neskelbiami. Komisijos sprendimo projektas įtraukiamas į artimiausio Komisijos posėdžio darbotvarkę. Išvada ar pažyma ir Komisijos sprendimo projektas viešai skelbiami kartu su Komisijos posėdžio darbotvarke Komisijos interneto svetainėje.

79. Informacija apie Komisijoje gautus skundus, trumpai nurodant skundo esmę, skundo pateikimo datą, pareiškėją (juridinio asmens pavadinimą, viešo fizinio asmens vardą, pavardę, ne viešo fizinio asmens vardo, pavardės inicialus), skundo nagrinėjimo statusą ir dėl skundo priimto Komisijos sprendimo esmę, skelbiama Komisijos interneto svetainėje.

 

XIV SKYRIUS

KOMISIJOS PIRMININKO, KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJŲ BEI KOMISIJOS NARIŲ DARBO APMOKĖJIMAS, ATOSTOGOS, KOMANDIRUOTĖS

 

80. Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojams ir Komisijos nariams taikomos Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.

81. Komisijos pirmininko pavaduotojui (pavaduotojams) ir nariams, pagal pareigas dirbantiems ne tik Komisijoje, pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui, jų valandinį atlygį dauginant iš Komisijos pirmininko pavaduotojo ar Komisijos nario dirbtų valandų skaičiaus, patvirtinto darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Komisijos pirmininko pavaduotojo ar Komisijos nario valandinis atlygis apskaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

82. Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Komisijos nariai savo darbo laiką pažymi darbo laiko apskaitos žiniaraštyje (1 priedas), nurodydami mėnesio dieną ir darbo trukmę (valandomis). Užpildytus ir pasirašytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius ne vėliau kaip paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Komisijos nariai perduoda įgaliotam Sekretoriato darbuotojui, kuris šiuos žiniaraščius perduoda tvirtinti Komisijos pirmininkui.

83. Komisijos nariams apmokama už pasirengimą Komisijos, Komisijos darbo grupių, kitų institucijų, kuriose atstovaujami Komisijos interesai, posėdžiams ar pasitarimams ir darbą jų metu, už Komisijos sprendimų ir kitų dokumentų projektų parengimą ir redagavimą, teisės aktų projektų rengimą ir vertinimą, Komisijos interesų atstovavimą kituose oficialiuose susitikimuose, konferencijose, seminaruose, Komisijos interesų atstovavimą teismuose, už rinkimų apygardų kuravimą, politinės kampanijos dalyvių konsultavimą ir už kitų Komisijos, jos pirmininko ar Komisijos pirmininko pavaduotojų darbų pagal Komisijos funkcijas atlikimą.

84. Komisijos pirmininko pavaduotojui (pavaduotojams), dirbantiems ne tik Komisijoje, ir Komisijos nariams, esantiems tarnybinėje komandiruotėje, darbo laikas skaičiuojamas po 8 valandas per parą. Komisijos nariui, vykdančiam pareigas ne Komisijos būstinėje, jo prašymu turi būti suteikiama transporto priemonė.

85. Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas, Komisijos narys ir (ar) Sekretoriato darbuotojas, grįžę iš komandiruotės, per 3 darbo dienas privalo Sekretoriatui pateikti dokumentus, pagrindžiančius komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas, ir per 10 darbo dienų el. būdu pateikti Komisijai komandiruotės rašytinę ataskaitą (2 priedas).

86. Komisijos pirmininkas savo atostogas iš anksto derina su Komisija, kuri šiuo klausimu priima sprendimą; balsuojant dėl šio klausimo Komisijos pirmininkas nedalyvauja.

87. Komisijos pirmininkas nedelsdamas informuoja Komisijos narius apie poreikį (Komisijoje gautus oficialius kvietimus ir pan.) vykti į komandiruotes Lietuvoje arba užsienyje. Komisijos nariams pritarus dėl vykimo į komandiruotę tikslingumui (išskyrus atvejus, kai turi būti vykstama į komandiruotę priimti savivaldybės tarybos nario priesaiką) ir į komandiruotę deleguojamo (deleguojamų) vykti Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko pavaduotojo (pavaduotojų), Komisijos nario (narių) ir (ar) Sekretoriato darbuotojo (darbuotojų), sprendimai dėl jų komandiruočių įforminami:

87.1. Komisijos sprendimu – kai į komandiruotę užsienyje deleguojamas vykti Komisijos pirmininkas;

87.2. Komisijos pirmininko įsakymu – kai į komandiruotę Lietuvoje arba užsienyje deleguojamas vykti Komisijos pirmininko pavaduotojas, Komisijos narys ar Sekretoriato darbuotojas arba kai į komandiruotę Lietuvoje deleguojamas vykti Komisijos pirmininkas.

Reglamento 87.2 papunktyje nurodyti sprendimai gali būti įforminami ir tada, jeigu šiame punkte nurodytą pritarimą elektroniniu paštu išreiškė daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Komisijos nariai nedalyvauja balsuojant dėl savo komandiruočių.

88. Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojui, Komisijos nariui ar deleguotam Sekretoriato darbuotojui, pastariesiems, Komisijos pirmininko įsakymu, vykstantiems į renginį Lietuvoje (pavyzdžiui, stebėti vykstančių rinkimų, dalyvauti rinkėjų balsų perskaičiavime, dalyvauti rinkimų komisijų narių mokymuose ir pan.), kurio vieta nuo Komisijos būstinės yra nutolusi daugiau kaip 250 kilometrų, jo prašymu, vietovėje, kurioje vyksta renginys, privalo būti užtikrinama nakvynės vieta prieš renginį ar po renginio.

89. Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojams ir Komisijos nariams kiekvienų metų pabaigoje už darbą po darbo valandų, darbą poilsio ir švenčių dienomis išmokama ne didesnė kaip Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytos jų pareiginės algos dydžio vienkartinė priemoka. Ji mokama neviršijant Komisijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Jeigu šių lėšų nepakanka, taip pat jeigu Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas ar Komisijos narys neišdirbo visų metų, priemoka apskaičiuojama proporcingai turimoms darbo užmokesčio lėšoms arba tais metais dirbtam laikui. Konkretų priemokos Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir kiekvienam Komisijos nariui dydį nustato Komisija.

90. Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojams ir Komisijos nariams, kurie iš pareigų Komisijoje atleidžiami Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 ir 7 punktuose nustatytais pagrindais, išmokama 2 mėnesių jų pareiginės algos dydžio išeitinė išmoka.

 

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

91. Komisijos pirmininko pavaduotojams ir Komisijos nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su visais į Komisijos elektroninę dokumentų valdymo sistemą įkeltais dokumentais.

92. Reglamentas gali būti keičiamas Komisijos sprendimu kiekvieno Komisijos nario siūlymu. Klausimas dėl Reglamento pakeitimo į Komisijos posėdžio darbotvarkę įtraukiamas ne vėliau kaip praėjus 10 dienų po siūlomo Reglamento pakeitimo projekto pateikimo visiems Komisijos nariams elektroniniu paštu.

___________________________

Priedai:

2022 gegužės 5 d. Sp-38 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos reglamento patvirtinimo" pakeitimo

Sp-11 reglamento 1 priedas

Sp-11 reglamento 2 priedas