Referendumo "Dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo" klausimas

Ar Jūs pritariate, kad būtų priimtas šis įstatymas:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2019 m.                 d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 „12 straipsnis

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais.

Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas."

 2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas"