Ramūnas RAMANAUSKAS

TEISĖS IR TYRIMŲ SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. teisė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė.

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Teisės aktų projektų rengimas ir vertinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Pažymų, išvadų ir kitų dokumentų rengimas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.

8. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

10. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

13. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

14. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

15. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

16. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

18. Kontroliuoja, kaip yra vykdomi Vyriausiosios rinkimų komisijos priimti sprendimai, rengia procesinius dokumentus dėl administracinio teisės nusižengimo..

19. Dalyvauja rengiant Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos ir strateginius dokumentus, ataskaitas, mokymų ir korupcijos prevencijos programas ir dalyvauja juos įgyvendinant.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

20.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.4. darbo patirties sritis – teisės srityje;

20.5. darbo patirtis srityje – 2 metai;

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

21.2. organizuotumas - 4 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

21.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

21.5. komunikacija - 4 lygis.

22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. informacijos valdymas - 4 lygis.

23. Profesinė kompetencija:

23.1. dokumentų valdymas - 4 lygis.