POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SEKRETORIATO
POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS
VEIKLOS NUOSTATAI

 

SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra savarankiškas Sekretoriato struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymu ir reglamentu, Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolė įstatymu, Politinių partijų įstatymu, rinkimų ir referendumo įstatymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

3. Pagrindinis Skyriaus uždavinys – įstatymų nustatyta tvarka ir formomis kontroliuoti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą, vykdyti politinių kampanijų stebėseną.

4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka vykdo politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę;

4.2. rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų projektus dėl Vyriausiajai rinkimų komisijai teikiamų dokumentų formų, suderintų su Įstatyme nurodytomis institucijomis, ir jų priedų tvirtinimo, taip pat jų užpildymo bei pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai tvarkos;

4.3. pagal Kompiuterinių technologijų ir Rinkimų organizavimo skyrių pateiktus duomenis rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų projektus dėl valstybės biudžeto asignavimų politinėms partijoms, didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo;

4.4. rengia kitus Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų projektus politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės srityje;.

4.5. organizuoja ir vykdo politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių patikrinimą;

4.6. priima mažareikšmių daiktų deklaracijas ir rengia sprendimų dėl mažareikšmių daiktų deklaravimo projektus;

4.7. vykdo politinės kampanijos stebėseną. Analizuoja, vertina ir apibendrina stebėsenos rezultatus, teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai išvadas;

4.8. kontroliuoja, kaip naudojami aukų lapai;

4.9. kontroliuoja su politine kampanija susijusių skolos įsipareigojimų padengimą;

4.10. registruoja politinės kampanijos dalyvius, rengia sprendimų projektų dėl atsisakymo registruoti politinės kampanijos dalyviu ar politinės kampanijos dalyvio statuso panaikinimo;

4.11. administruoja politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo duomenų bazės vartotojus, konsultuoja bazės naudojimo (duomenų įvedimo, perdavimo) klausimais;

4.12. Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje skelbia Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolė įstatyme, Politinių partijų įstatyme numatytą informaciją;

4.13.  teikia metodinę medžiagą politinių kampanijų iždininkams, politinės reklamos stebėsenos grupėms, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų atstovams, auditoriams, už politinių partijų apskaitą atsakingiems asmenims;

4.14.  priima įstatymuose numatytus Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikiamus dokumentus;

4.15.  pagal kompetenciją nagrinėja prašymus ir paklausimus bei rengia atsakymus;

4.16.  pagal savo kompetenciją vykdo Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavedimus;

4.17.  atlieka kitas įstatymuose nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS
STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

5. Skyriaus struktūrą nustato ir pareigybių sąrašą tvirtina Vyriausiosios rinkimų komisijos primininkas.

6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Jei Skyriaus vedėjas išvykęs, serga, atostogauja ar dėl kitų priežasčių negali eiti pareigų, jo funkcijos Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įsakymu gali būti pavedamos vykdyti paskirtam Skyriaus darbuotojui.

7. Skyriaus vedėją, kitus tarnautojus ir darbuotojus į pareigas skiria ir atleidžia iš pareigų Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas.

8. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, bendradarbiauja su kitais Vyriausiosios rinkimų komisijos padaliniais.

9. Skyriaus darbuotojai dirba vadovaudamiesi Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko patvirtintais pareigybių aprašymais.

 

IV SKYRIUS
TEISĖS

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

10.1. gauti iš visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, rinkimų ir referendumo komisijų duomenis ir dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti;

10.2. reikalauti iš įstatymuose nustatytų asmenų pateikti politinių kampanijų metu gautų lėšų, aukų ir dovanų bei jų panaudojimo ataskaitas ir jas skelbti kartu su mokesčių inspekcijos išvadomis;

10.3. nustatyta tvarka gauti Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įsakymus, reikalingą Skyriaus funkcijoms ir vadovų pavestoms užduotims vykdyti;

10.4. gauti iš kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

10.5.naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių informacija;

10.6. teikti Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui Skyriaus kompetencijai priskirtais ir Sekretoriato veiklos tobulinimo klausimais;

10.7. nustatyta tvarka iš politinių partijų gauti informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms ir vadovų pavestoms užduotims vykdyti.

 

SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Skyriaus nuostatus keičia Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas.