Politinės reklamos įkainių ir salygų pateikimas VRK

2020-01-09

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad:

 • politinės kampanijos laikotarpiu iki rinkimų ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus VRK ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo;
 • viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų pateiktus politinės reklamos įkainius ir sąlygas VRK nedelsdama paskelbia savo interneto svetainėje;
 • paskelbti politinės kampanijos laikotarpiu taikytini politinės reklamos įkainiai ir sąlygos negali būti teikiami, keičiami prasidėjus politinei kampanijai;
 • ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos gali būti pakeisti (taip pat pašalinti) VRK nustatyta tvarka;
 • politinės kampanijos laikotarpiu pateikti politinės reklamos įkainiai ir sąlygos taikomi:
  1. tik politinėms kampanijoms, prasidedančioms ne anksčiau kaip kitą dieną po politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo, visais atvejais;
  2. vykstančiai politinei kampanijai, jeigu politinės reklamos įkainiai ir sąlygos buvo pateikti ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo ir viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas nebuvo pateikęs politinės reklamos įkainių ir sąlygų iki politinės kampanijos pradžios. Tokiu atveju viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas gali skleisti politinę reklamą ne anksčiau kaip kitą dieną nuo politinės reklamos įkainių ir sąlygų paskelbimo VRK interneto svetainėje.

Kaip teikiami politinės reklamos įkainiai?

VRK suteikia programinę įrangą viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo politinės reklamos įkainiams pateikti. Įkainiai teikiami naudojantis VRK informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posisteme (toliau - Finansavimo posistemė).

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo, numatančio politinės kampanijos laikotarpiu skleisti politinę reklamą, atstovas užpildo prašymą dėl viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovo registravimo VRK informacinės sistemos vartotoju (DOC). Užpildytas ir pasirašytas prašymas siunčiamas el. paštu adresu ikainiai@vrk.lt .

Gavus prašymą, viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovui suteikiama galimybė jungtis prie Finansavimo posistemės. Prie Finansavimo posistemės viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas, kaip fizinis asmuo, jungiasi per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą, skirtą tapatybei nustatyti, tai yra per Elektroninius valdžios vartus. Pirmą kartą jungdamasis prie Finansavimo posistemės, viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas su VRK pasirašo sutartį dėl informacijos teikimo elektroniniu būdu. Pasibaigus šios sutarties galiojimui, sutartis pasirašoma iš naujo.

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas, prisijungęs prie Finansavimo posistemės, įveda informaciją apie politinės kampanijos laikotarpiu taikytinus įkainius ir sąlygas: 

 • įkainio pavadinimą;
 • mato vienetą, kuriam taikomas įkainis;
 • kainą nuo (be PVM ir su PVM);
 • kainą iki (be PVM ir su PVM);
 • įkainių sąlygas (privaloma nurodyti, jeigu kaina nuo ir kaina iki nesutampa). Įkainių taikymo paaiškinimui gali būti prisegtas priedas;
 • datą, nuo kurios galioja įkainis;
 • gali būti nurodomos politinei reklamai taikytinos nuolaidos (priemokos), nurodant jų dydžius ir taikymo sąlygas.

Atkreipiame dėmesį, kad prie politinės reklamos įkainio prisegamas priedas yra įkainio dalis (galioja tik kartu su įkainiu), todėl priede pateikiama informacija negali prieštarauti įkainiui ir yra skirta tik įkainio taikymo paaiškinimui.

Politinės reklamos įkainių, nuolaidų (priemokų) taikymo sąlygos turi būti nustatomos laikantis politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principo ir gali būti taikomos tik pagal objektyvius kriterijus (pvz., priemoka už spalvotą reklamą ar specialią vietą, nuolaida už išankstinį apmokėjimą, didelį tiražą ar priklausanti nuo bendros užsakymo sumos ir pan.).

Tik patvirtinti politinės reklamos įkainiai, nuolaidos (priemokos) laikomi pateiktais VRK, todėl įvedus visus politinės reklamos įkainius, nuolaidas (priemokas), būtina juos patvirtinti spaudžiant mygtuką „Deklaruoti duomenis" (iš pradžių pažymimi visi įkainiai ir nuolaidos (priemokos), kuriuos norima patvirtinti, tada spaudžiamas mygtukas „Deklaruoti duomenis", naujai atsidariusiame lange rodomi duomenys, kuriuos ruošiamasi patvirtinti, galite peržiūrėti, kaip atrodys VRK interneto svetainėje paskelbti įkainiai ir nuolaidos (priemokos), šio lango apačioje dar kartą spaudžiamas mygtukas „Deklaruoti"). Sėkmingai pateikus politinės reklamos įkainius, nuolaidas (priemokas), ekrane pasirodo pranešimas „Deklaruota sėkmingai!", įvestų įkainių, nuolaidų (priemokų) būsena pasikeičia į „Deklaruota". Nepatvirtinti politinės reklamos įkainiai ir nuolaidos (priemokos) nelaikomi pateiktais, jie neskelbiami VRK interneto svetainėje, bet sistemoje išsaugomi ir gali būti keičiami bei patvirtinti vėliau. 

Konkrečiai politinei kampanijai taikomus politinės reklamos įkainius ir sąlygas, nuolaidas (priemokas) galima rasti pasirinkus konkrečius rinkimus (Rinkimai → Rinkimai pagal datą → Politinei reklamai taikyti įkainiai ir sąlygos), o politinės kampanijos laikotarpiu pateiktus politinės reklamos įkainius ir sąlygas, kurie galės būti taikomi tik būsimoms politinėms kampanijoms, galima rasti adresu http://www.vrk.lt/politine-reklama .

Dėl politinės reklamos įkainių ir sąlygų pateikimo galima konsultuotis su Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo skyriaus darbuotojais (kontaktai).

VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą