Politinės partijos finansavimas

Politinių organizacijų finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Politinių organizacijų įstatymas

Politinės organizacijos finansavimo šaltiniai (pagal Įstatymo 19 straipsnį) yra:

1) politinės organizacijos nario mokesčiai;
2) valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms;
3) lėšos, politinės organizacijos gautos iš įstatymo 17 straipsnyje nurodytos kitos jos veiklos*;
4) Lietuvos Respublikoje registruotų bankų arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje registruotų bankų padalinių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, politinei organizacijai suteiktos paskolos;
5) palūkanos už banko sąskaitoje esančias lėšas;
6) nuolatinio Lietuvos gyventojo savanoriškai skiriama 0,6 procento dydžio sumokėto metinio pajamų mokesčio dalis;
7) politinės kampanijos laikotarpiu politinės partijos gaunamos turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukos šios politinės partijos politinei kampanijai finansuoti.

* - Įstatymo 17 straipsnis numato, kad politinės organizacijos turi teisę verstis leidybos, spaudos ir atributikos platinimo, nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, politinių ir kultūrinių renginių (paskaitų, parodų ir kitų) organizavimo ir kita veikla. Iš šiame straipsnyje nurodytos veiklos gautos lėšos gali būti naudojamos tik politinės organizacijos įstatuose nurodytiems politinės organizacijos veiklos tikslams.
 

Politinėms partijoms skirti valstybės biudžeto asignavimai
Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkiniai (nuo 2011 m.)
Politinių partijų narių mokesčiai (nuo 2020 m.)

Politinių partijų pateiktos metinės finansinės veiklos deklaracijos ir aukotojų sąrašai (iki 2010 m.)
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus informacija