Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pateikimas

Pagal Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo (toliau - Įstatymas) 2 straipsnį, politinės kampanijos finansavimo ataskaita - dokumentas, kuriame politinės kampanijos dalyviai (toliau - Dalyviai) nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes).

Įstatymo 26 straipsnis numato, kad savarankiški Dalyviai (politinės partijos), likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki balsavimo dienos, VRK turi pateikti pradines ir ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo galutines politinių kampanijų finansavimo ataskaitas.

Pradinės politinės kampanijos finansavimo ataskaitos teikiamos iki 2009 m. gegužės 28 d., galutinės - iki 2009 m. liepos 9 d.

VRK yra parengusi programinę įrangą politinės partijos ar politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio, politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pildymui.

Dalyvio iždininkas, registruotas VRK informacinės sistemos „LitVote" vartotoju, įveda politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio duomenis. Pagal šiuos duomenis sistema suformuoja Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, Aukotojų sąrašą. Ataskaitą ir žiniaraštį galima atspausdinti, patikrinti duomenis, juos redaguoti.

Iždininkas taip pat įveda Rinkimų agitacijos visuomenės informavimo priemonėse apskaitos duomenis („Agitacijos eilutės").

Teikiant Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, ji atspausdinama, patikrinami duomenys (jei yra netikslumų, duomenis sistemoje galima redaguoti), ataskaita sistemoje patvirtinama, atspausdinama, pasirašoma ir perduodama VRK.

Pradinė ataskaita teikiama su jos priedais: aukotojų sąrašu, rinkimų agitacijos visuomenės informavimo priemonėse apskaitos ataskaita.

Galutinė Ataskaita teikiama su priedais (aukotojų sąrašu, rinkimų agitacijos visuomenės informavimo priemonėse apskaitos ataskaita). Kartu pateikiami:

  • 1. žiniaraštis (atspausdintas, iždininko patikrintas ir pasirašytas),
  • 2. banko sąskaitos išrašas,
  • 3. visi pajamas ir išlaidas pateisinantys dokumentai,
  • 4. politinės kampanijos metu sudarytos sutartys.

Visi dokumentai pristatomi pagal VRK 2008 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. 61 „Dėl politinių kampanijų finansavimo galutinių ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo" patvirtintą tvarką.

VRK gautas Dalyvių galutines politinės kampanijos finansavimo ataskaitas su pateiktais dokumentais perduos Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), kuri jas patikrins ir pateiks patikrinimo išvadą. Įstatymas numato, kad gautas Dalyvių ataskaitas ir VMI patikrinimo išvadą ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų po rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo VRK paskelbia „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" ir savo interneto tinklalapyje.

Taip pat Dalyvių ataskaitų duomenys lyginami su viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pateiktų deklaracijų ir politinės reklamos stebėtojų ataskaitų duomenimis.