Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pateikimas

Pagal Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo (toliau - Įstatymas) 2 straipsnį, politinės kampanijos finansavimo ataskaita - dokumentas, kuriame politinės kampanijos dalyviai (toliau - Dalyviai) nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes).

Įstatymo 26 straipsnis numato, kad savarankiški Dalyviai (kandidatai ir buvę pretendentai į kandidatus, kurie buvo registruoti savarankiškais Dalyviais), likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki balsavimo dienos, VRK turi pateikti pradines ir ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo galutines politinių kampanijų finansavimo ataskaitas.

Pradinės politinės kampanijos finansavimo ataskaitos teikiamos:

iki 2009 m. gegužės 7 d.

likus 10 dienų iki Respublikos Prezidento rinkimų

Galutinės politinės kampanijos finansavimo ataskaitos teikiamos:

iki 2009 m. birželio 18 d.

po Respublikos Prezidento rinkimų rezultatų nustatymo praėjus 25 dienoms

VRK yra parengusi programinę įrangą politinės partijos ar politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio, politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pildymui.

Politinės kampanijos dalyvio iždininkas, registruotas VRK informacinės sistemos „LitVote" vartotoju, įveda politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio duomenis. Pagal šiuos duomenis sistema suformuoja Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, Aukotojų sąrašą. Ataskaitą ir žiniaraštį galima atspausdinti, patikrinti duomenis, juos redaguoti.

Iždininkas taip pat įveda Rinkimų agitacijos visuomenės informavimo priemonėse apskaitos duomenis.

Teikiant Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, ji atspausdinama, patikrinami duomenys (jei yra netikslumų, duomenis sistemoje galima redaguoti), ataskaita sistemoje patvirtinama, atspausdinama, pasirašoma ir pateikiama VRK.

Plačiau apie žiniaraščio ir ataskaitos pildymą, spausdinimą, tvirtinimą skaitykite „LitVote" esančiame naudotojo vadove Iždininkui.

Pradinė ataskaita teikiama su priedais (aukotojų sąrašu, rinkimų agitacijos visuomenės informavimo priemonėse apskaita).

Galutinė Ataskaita teikiama su priedais (aukotojų sąrašu, rinkimų agitacijos visuomenės informavimo priemonėse apskaita). Kartu taip pat pateikiami:

  • žiniaraštis (atspausdintas, iždininko patikrintas ir pasirašytas),
  • banko sąskaitos išrašas,
  • visi pajamas ir išlaidas pateisinantys dokumentai,
  • politinės kampanijos metu sudarytos sutartys.

Visi dokumentai pristatomi pagal VRK 2008 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. 61 „Dėl politinių kampanijų finansavimo galutinių ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo" patvirtintą tvarką.

Kartu su galutine politinės kampanijos finansavimo ataskaita VRK teikiama ir aukų lapų panaudojimo ataskaita, nepanaudoti ir sugadinti aukų lapai.

VRK gautas politinės kampanijos dalyvių galutines politinės kampanijos finansavimo ataskaitas su pateiktais dokumentais perduos Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), kuri jas patikrins ir pateiks patikrinimo išvadą. Įstatymas numato, kad gautas politinės kampanijos dalyvių ataskaitas ir VMI patikrinimo išvadą ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų po rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo VRK paskelbia „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" ir savo interneto tinklalapyje.

Taip pat politinės kampanijos dalyvių ataskaitų duomenys lyginami su viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pateiktų deklaracijų ir politinės reklamos stebėtojų ataskaitų duomenimis.