Politinės kampanijos dalyvių registravimas

Kodėl reikia registruotis politinės kampanijos dalyviu?

1. Išsikelti kandidatu gali tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti asmenys. 

Registravimas politinės kampanijos dalyviu negarantuoja kandidato registravimo. Kandidatų kėlimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas.

2. Tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti ir VRK interneto svetainėje kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai paskelbti pretendentai į kandidatus ir (ar) kandidatai į Respublikos Prezidentus gali priimti aukas ir įgyti turtines prievoles dėl išlaidų politinei kampanijai.

3. Prasidėjus politinei kampanijai, visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.

Rinkimų užstatas nelaikomas politinės kampanijos išlaidomis, todėl mokamas iš asmeninių pretendento į kandidatus lėšų.

Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas neužsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 93 straipsnio 7 dalį, užtraukia baudą nuo 600 iki 5800 Eur.

Kada galima registruotis politinės kampanijos dalyviu?

2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvius VRK registruoja 2018 m. lapkričio 12 d. – 2019 m. vasario 18 d.

Ką reikia padaryti prieš registruojantis politinės kampanijos dalyviu:

1. Banke atidaryti naują sąskaitą;

3. Sudaryti sutartį su politinės kampanijos iždininku.

Politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Politinės kampanijos iždininkas – fizinis asmuo, veikiantis savarankiško politinės kampanijos dalyvio vardu ir interesais turto patikėjimo sutarties pagrindu ir turintis Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau – PKFFK) įstatymo nustatytas teises ir pareigas.

Būti politinės kampanijos iždininku turi teisę Lietuvos Respublikos pilietis arba nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas.

Politinės kampanijos dalyvių iždininku negali būti:

1. Pretendentas ar kandidatas;

2. Rinkimų komisijos narys;

3. Savarankiško politinės kampanijos dalyvio patikrinimą atliekantis auditorius;

4. Fizinis asmuo, teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo nuosprendį;

5. Visuomeninio rinkimų komiteto narys.

VRK yra parengusi programinę įrangą Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų, Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščių pildymui. Ranka užpildytų ar kitu būdu atspausdintų ataskaitų VRK nepriima, todėl politinės kampanijos iždininkas turi gebėti dirbti kompiuteriu.

Politinės kampanijos iždininko pareigos:

1. Pildo ir pasirašo aukų lapus, Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį;

2. PKFFK įstatymo ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka tvarko ir saugo politinės kampanijos apskaitos dokumentus;

3. Per 10 darbo dienų VRK interneto svetainėje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas ir sudarytas politinės kampanijos finansavimo sutartis;

4. Kontroliuoja politinės kampanijos išlaidas ir prižiūri, kad jos neviršytų nustatytų išlaidų limitų;

5. PKFFK įstatyme nurodytais terminais pateikia VRK Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

6. PKFFK įstatyme nurodytais terminais VRK pateikia su audito įmone sudarytos politinės kampanijos dalyvio patikrinimo sutarties nuorašą, jeigu politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo didesnę kaip 70 VMDU, tai yra 61 950 Eur, dydžio pajamų sumą, ir auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų;

7. Vykdo kitas PKFFK įstatyme nustatytas pareigas.

Politinės kampanijos iždininko atsakomybė

Politinės kampanijos iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui už aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimą, už išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimą, kitokius politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimus (pagal ANK 93 straipsnio 3, 4, 5 dalis) gali būti surašomas administracinio nusižengimo protokolas. Išvardyti pažeidimai iždininkui užtraukia baudą nuo 150 iki 3 000 Eur. Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už aukščiau numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo 900 iki 4 300 Eur.

Duomenų arba dokumentų nepateikimas (pagal ANK 545 straipsnio 1 dalį) pažeidžiant PKFFK įstatymo reikalavimus, kai tai padaro politinės kampanijos dalyvis ar politinės kampanijos iždininkas, užtraukia baudą politinės kampanijos dalyviui ar politinės kampanijos iždininkui nuo 140 iki 600 Eur.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint registruotis politinės kampanijos dalyviu?

Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau – PKFFK) įstatymo 5 straipsnis ir 2013 m. gruodžio 20 d. VRK sprendimu Nr. Sp-158 patvirtintas Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos aprašas.

Dokumentų formas, reikalingas registruojantis, rasite VRK interneto svetainėje adresu: https://www.vrk.lt/teikiami-dokumentai-2019-pr 

Politinės kampanijos dalyvio registracijos dokumentų originalų pateikimas

Politinės kampanijos dalyvio registracijos dokumentų originalus galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba išsiųsti registruotu laišku. Dokumentai teikiami VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui.

Politinės kampanijos dalyvių registravimo terminai

Sprendimą dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos priima VRK pirmininkas arba jo įgaliotas šios komisijos narys. Atsisakymas registruoti asmenį savarankišku politinės kampanijos dalyviu turi būti motyvuotas. Jeigu asmuo nesutinka su priimtu sprendimu, jis turi teisę sprendimą apskųsti VRK. Skundą VRK privalo išnagrinėti per 3 darbo dienas. VRK sprendimas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos adresas:

Gynėjų 8, 01109 Vilnius

 

Darbo laikas:

I-IV: 8:00-12:00, 12:45-17:00

V: 8:00-12:00, 12:45-15:45

 

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius

 

Teikiami dokumentai