Politinės kampanijos dalyvių registravimas

Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės (toliau – PPPKFFK) įstatymas 
(Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091;2010, 
Nr. 128-6524; 2011, Nr. 153-7205).
Ši informacija skiriama politinės kampanijos dalyviams ir besidomintiems asmenims.

Kada galima registruotis politinės kampanijos dalyviu?
Dokumentus dėl politinės kampanijos dalyvių registravimo VRK priima 2012 m. balandžio 11 d. – rugpjūčio 10 d.

Kas gali būti registruotas savarankišku politinės kampanijos dalyviu?
1) politinė partija;
2) vienmandatėje rinkimų apygardoje keliamas kandidatas;
3) save iškėlęs kandidatas.

Trys priežastys registruotis politinės kampanijos dalyviu
1. Tik užsiregistravusios savarankiškomis politinės kampanijos dalyvėmis partijos gali kelti kandidatų sąrašus. Kandidatus vienmandatėse rinkimų apygardose gali kelti partijos, užsiregistravę savarankiškomis dalyvėmis arba teikę kandidatus registruoti savarankiškais dalyviais. Išsikelti kandidatu gali tik savarankišku dalyviu registruotas asmuo.
Registravimas politinės kampanijos dalyvių negarantuoja kandidato ar kandidatų sąrašo registravimo. Kandidatų kėlimą, išsikėlimą ir registravimą reglamentuoja Seimo rinkimų įstatymas.
Praradus savarankiško politinės kampanijos dalyvio statusą naikinama kandidato ar kandidatų sąrašo registracija. 

Pasibaigus rinkimų įstatymuose nustatytam kandidatų registravimo laikui pretendento neįregistravus kandidatu ar panaikinus kandidato registraciją asmuo praranda politinės kampanijos dalyvio statusą.
2. Tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti ir VRK interneto tinklalapyje kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai paskelbti pretendentai, išsikėlę kandidatai, kandidatai, politinės partijos gali priimti aukas, įgyti turtines prievoles dėl išlaidų politinei kampanijai.
3. Prasidėjus politinei kampanijai visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.
Rinkimų užstatas nelaikomas politinės kampanijos išlaidomis, todėl mokamas iš kandidato asmeninių ar politinės partijos lėšų.
Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas, neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą nuo 2 iki 20 tūkst. Lt.


Kaip registruotis politinės kampanijos dalyviu?
Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimo tvarką reglamentuoja PPPKFFK įstatymo 5 straipsnis ir 2010 m. rugsėjo 22 d. VRK sprendimu Nr. Sp-74 patvirtintas Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos aprašas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti VRK norint registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, nurodyti šios informacijos pabaigoje.

Politinės kampanijos dalyvio registracijos dokumentų pateikimas elektroniniu būdu 
Registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu dokumentus bus galima pateikti elektroniniu būdu per elektroninių dokumentų pateikimo informacinę sistemą VRK interneto svetainėje. Informacija apie tai bus skelbiama vėliau.

Politinės kampanijos apskaita
Savarankiški politinės kampanijos dalyviai politinės kampanijos apskaitą tvarko PPPKFFK įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitą tvarko politinės kampanijos iždininkas. 

Politinės kampanijos dalyvio iždininkas
Politinės kampanijos iždininkas - fizinis asmuo, veikiantis savarankiško politinės kampanijos dalyvio vardu ir interesais turto patikėjimo sutarties pagrindu ir turintis įstatymo nustatytas teises ir pareigas.
Būti politinės kampanijos iždininku turi teisę tik Lietuvos Respublikos pilietis arba nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas.
Politinės kampanijos iždininku negali būti:
1) pretendentas ar kandidatas;
2) referendumo iniciatorius ar referendumo oponentas;
3) rinkimų ar referendumo komisijos narys;
4) politinės partijos ar politinės kampanijos patikrinimą atliekantis auditorius;
5) fizinis asmuo, teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo nuosprendį.

Politinės kampanijos iždininkas:
1) pildo ir pasirašo aukų lapus, politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį, politinės kampanijos finansavimo ataskaitą. VRK yra parengusi programinę įrangą politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio, politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pildymui. Ranka užpildytų ar kitu būdu atspausdintų ataskaitų VRK nepriima;
2) PPPKFFK įstatymo ir Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka tvarko ir saugo politinės kampanijos apskaitos dokumentus;
3) per 10 darbo dienų VRK interneto tinklalapyje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas ir sudarytas politinės kampanijos sutartis;
4) kontroliuoja politinės kampanijos išlaidas ir prižiūri, kad jos neviršytų PPPKFFK įstatymo nustatyto ir pažymoje apie įregistruoto savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenis nurodyto didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų dydžio;
5) PPPKFFK įstatyme nurodytais terminais pateikia VRK politinės kampanijos finansavimo atskaitą, pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus;
6) PPPKFFK įstatyme nurodytais terminais VRK pateikia su audito įmone sudarytos politinės kampanijos dalyvio patikrinimo sutarties nuorašą, jeigu politinės kampanijos dalyvis, per politinę kampaniją gavo didesnę kaip 70 VMDU dydžio pajamų sumą, ir auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų;
7) vykdo kitas PPPKFFK įstatyme nustatytas pareigas.
Iždininko atsakomybė
Iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui už aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimą, už išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimą, kitokius politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimus (pagal ATPK 207(10)) gali būti surašomas administracinio teisės pažeidimų protokolas. Išvardyti pažeidimai iždininkui užtraukia baudą nuo 100 litų iki 10 tūkst. Lt. Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už aukščiau numatytus pažeidimus, - užtraukia baudą nuo 3 iki 15 tūkst. Lt.
Duomenų arba dokumentų nepateikimas pažeidžiant PPPKFFK įstatymo reikalavimus, kai tai padaro politinės kampanijos dalyvis ar politinės kampanijos iždininkas, užtraukia baudą politinės kampanijos dalyviui ar politinės kampanijos iždininkui nuo 500 iki 2 tūkst. Lt.

Dokumentų originalų pateikimas
Visus nurodytus dokumentus galima įteikti asmeniškai, per atstovą ar atsiųsti registruotu laišku. Dokumentai teikiami Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui.

Registravimo terminai
Sprendimą dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos priima VRK pirmininkas arba jo įgaliotas šios komisijos narys.
Atsisakymas registruoti asmenį savarankišku politinės kampanijos dalyviu turi būti motyvuotas. Jeigu asmuo nesutinka su priimtu sprendimu, jis turi teisę sprendimą apskųsti VRK. Skundą VRK privalo išnagrinėti per 3 darbo dienas. VRK sprendimas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
VRK išduodami dokumentai
VRK sekretoriato darbuotojas sprendimo kopiją ir vieną pažymos egzempliorių įteikia asmeniui, įregistruotam politinės kampanijos dalyviu.
Naujai nustačius didžiausią leistiną politinės kampanijos išlaidų dydį (pakeitus VRK sprendimą dėl išlaidų dydžio nustatymo, kandidatui dalyvaujant pakartotiniame balsavime) VRK sekretoriato darbuotojas savarankiškam politinės kampanijos dalyviui jo nurodytu el.pašto adresu išsiunčia nuskenuotą naują pažymą, kurioje nurodomas naujai nustatytas didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis. 

Vyriausiosios rinkimų komisijos adresas:
Gynėjų 8, 01109 Vilnius

Darbo laikas:
I-IV: 8:00-12:00, 12:45-17:00
V: 8:00-12:00, 12:45-15:45

 

VRK parengtas lankstinukas "2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimų politinė kampanija. DALYVIŲ REGISTRACIJA"