Politinės kampanijos dalyvių registracija

Dėmesio!
Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės (toliau - PPPKFFK) įstatymas (Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091).

Ši informacija skiriama 2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyviams.

Kada galima registruotis politinės kampanijos dalyviu?
2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvius VRK registruoja 2010 m. lapkričio 3 d. - gruodžio 24 d.

Trys priežastys registruotis politinės kampanijos dalyviu
1. Politinė partija, nusprendusi iškelti kandidatų sąrašus, ar asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius, privalo registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, nes kartu su pareiškiniais dokumentais savivaldybių rinkimų komisijai privalo pateikti VRK išduotą pažymą apie įregistravimą savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Politinės partijos keliamas kandidatų sąrašas gali būti registruojamas savarankišku arba atstovaujamuoju politinės kampanijos dalyviu.
Registravimas politinės kampanijos dalyvių negarantuoja kandidato ar kandidatų sąrašo registravimo. Kandidatų kėlimą reglamentuoja Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas.
Panaikinus visų politinės partijos keltų kandidatų sąrašų registraciją politinė partija paranda savarankiško politinės kampanijos dalyvio statusą. Pasibaigus rinkimų įstatymuose nustatytam kandidatų registravimo laikui pretendento neįregistravus kandidatu ar panaikinus kandidato registraciją asmuo praranda politinės kampanijos dalyvio statusą.
2. Tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti ir VRK interneto tinklalapyje kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai paskelbti pretendentai, išsikėlę kandidatai, kandidatų sąrašai, politinės partijos gali priimti aukas, įgyti turtines prievoles dėl išlaidų politinei kampanijai.
3. Prasidėjus politinei kampanijai visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.
Rinkimų užstatas nelaikomas politinės kampanijos išlaidomis, todėl mokamas iš asmeninių ar politinės partijos lėšų.
Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas, neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą nuo 2 iki 20 tūkst. Lt.

Kaip registruotis politinės kampanijos dalyviu?
Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimo tvarką reglamentuoja PPPKFFK įstatymo 5 straipsnis ir 2010 m. rugsėjo 22 d. VRK sprendimu Nr. Sp-74 patvirtintas Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos aprašas.

Fizinis asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu, norintis registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, VRK pateikia:
1) VRK patvirtintos formos prašymą registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC, PDF);
2) savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3) pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku (DOC, PDF) nuorašą ir gali pateikti sutarties su politinės kampanijos audito įmone nuorašą;
4) politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
5) dokumentą, patvirtinantį, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, vardu yra atidaryta banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau negu prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra.

Politinė partija, norinti registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, VRK privalo pateikti:
1) VRK patvirtintos formos prašymą registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC, PDF) ir gali pateikti teikimą (prašymą) registruoti jos keliamą kandidatų sąrašą savarankišku politinės kampanijos dalyviu  (DOC, PDF) ;
2) politinės partijos įgalioto asmens pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku (PDF) nuorašą ir gali pateikti sutarties su politinės kampanijos audito įmone nuorašą;
3) politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumento kopiją);
4) dokumentą, patvirtinantį, kad politinė partija turi banko sąskaitą, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra;
5) politinė partija gali pateikti atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių sąrašą.

Politinė partija, norinti registruoti kandidatų sąrašą savarankišku politinės kampanijos dalyviu, VRK privalo pateikti:
1) VRK patvirtintos formos teikimą (prašymą) registruoti keliamą kandidatų sąrašą savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC, PDF) ;
2) politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumento kopiją);
3) turto patikėjimo sutarties su jo politinės kampanijos iždininku (DOC, PDF) nuorašą;
4) dokumentą, patvirtinantį, kad yra banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra;
5) gali pateikti sutarties su politinės kampanijos audito įmone nuorašą.

Politinė partija teikimą (prašymą) registruoti kandidatų sąrašą savarankišku politinės kampanijos dalyviu gali pateikti kartu su prašymu dėl politinės partijos registravimo politinės kampanijos dalyviu arba kitu politinės kampanijos dalyvių registravimo metu. Teikimas (prašymas) pateikiamas dėl kiekvieno partijos keliamo kandidatų sąrašo, registruojamo savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

Politinės kampanijos dalyvio registracijos dokumentų pateikimas elektroniniu būdu
Registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu dokumentus galima pateikti elektroniniu būdu per elektroninių dokumentų pateikimo (EDEP) informacinę sistemą VRK interneto svetainėje:
1) asmuo, norintis pateikti dokumentus per EDEP‘ą, pirmiausia kreipiasi į VRK Kompiuterinių technologijų skyrių el. paštu, kad būtų užregistruotas EDEP‘o vartotoju ir kad jam būtų suteikta teisė prisijungti prie sistemos;
2) prisijungus prie EDEP informacinės sistemos:
 a) užpildomas prašymas ar teikimas (prašymas) dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu,
 b) prisegami nuskenuoti registravimui reikalingi dokumentai,
 c) patvirtinus dokumentai siunčiami VRK patikrinimui.
3) VRK sekretoriato darbuotojai informuoja dokumentus pateikusį asmenį dėl elektroniniu būdu gautų dokumentų tinkamumo (jei yra trūkumų, juos nurodo) ir tolimesnės jų tvarkymo eigos;
4) dokumentų pateikimas baigiamas, kai dokumentus elektroniniu būdu pateikęs asmuo gauna patvirtinimą apie elektroninių dokumentų priėmimą, atsispausdina iš sistemos prašymą ar teikimą (prašymą) dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu, pasirašo jį ir su visais pridedamais dokumentais pateikia VRK. Pateikti dokumentai turi sutapti su elektroniniu būdu pateiktais dokumentais.

Pateikus dokumentus elektroniniu būdu ir gavus patvirtinimą, kad pateikti dokumentai atitinka įstatymo reikalavimus, galite būti tikri dėl registravimo politinės kampanijos dalyvių. Dokumentų teikimas elektroniniu būdu taupo Jūsų ir mūsų laiką.
Naudodami EDEP informacinę sistemą galėsite pateikti ir pareiškinius kandidatų dokumentus.

Politinės kampanijos dalyvio iždininkas
Politinės kampanijos iždininkas - fizinis asmuo, veikiantis savarankiško politinės kampanijos dalyvio vardu ir interesais turto patikėjimo sutarties pagrindu ir turintis įstatymo nustatytas teises ir pareigas.

Būti politinės kampanijos iždininku turi teisę tik Lietuvos Respublikos pilietis arba nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas.
Politinės kampanijos iždininku negali būti:
1) pretendentas ar kandidatas;
2) referendumo iniciatorius ar referendumo oponentas;
3) rinkimų ar referendumo komisijos narys;
4) politinės partijos ar politinės kampanijos patikrinimą atliekantis auditorius;
5) fizinis asmuo, teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo nuosprendį.

Politinės kampanijos iždininkas:
1) pildo ir pasirašo aukų lapus, politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį, politinės kampanijos finansavimo ataskaitą. VRK yra parengusi programinę įrangą politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio, politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pildymui. Ranka užpildytų ar kitu būdu atspausdintų ataskaitų VRK nepriima;
2) PPPKFFK įstatymo ir Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka tvarko ir saugo politinės kampanijos apskaitos dokumentus;
3) per 10 darbo dienų VRK interneto tinklalapyje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas ir sudarytas politinės kampanijos sutartis;
4) kontroliuoja politinės kampanijos išlaidas ir prižiūri, kad jos neviršytų PPPKFFK įstatymo nustatytų ir 2010 m. rugsėjo 15 d. VRK sprendimu Nr. Sp-67 patvirtintų didžiausių leistinų politinės kampanijos išlaidų dydžių;
5) PPPKFFK įstatyme nurodytais terminais pateikia VRK politinės kampanijos finansavimo atskaitą, pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus;
6) PPPKFFK įstatyme nurodytais terminais VRK pateikia su audito įmone sudarytos politinės kampanijos dalyvio patikrinimo sutarties nuorašą, jeigu politinės kampanijos dalyvis, per politinę kampaniją gavo didesnę kaip 70 VMDU dydžio pajamų sumą, ir auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų;
7) vykdo kitas PPPKFFK įstatyme nustatytas pareigas.

Iždininko atsakomybė
Iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui už aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimą, už išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimą, kitokius politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimus (pagal ATPK 207(10)) gali būti surašomas administracinio teisės pažeidimų protokolas. Išvardyti pažeidimai iždininkui užtraukia baudą nuo 100 litų iki 10 tūkst. Lt. Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už aukščiau numatytus pažeidimus, - užtraukia baudą nuo 3 iki 15 tūkst. Lt.
Duomenų arba dokumentų nepateikimas pažeidžiant PPPKFFK įstatymo reikalavimus, kai tai padaro politinės kampanijos dalyvis ar politinės kampanijos iždininkas, užtraukia baudą politinės kampanijos dalyviui ar politinės kampanijos iždininkui nuo 500 iki 2 tūkst. Lt.

VRK patvirtintos dokumentų formos:

Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC, PDF) (teikia asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu, ir politinė partija);
Teikimas (prašymas) registruoti politinės partijos keliamą kandidatų sąrašą savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC, PDF) (teikia politinė partija);
Politinės kampanijos turto patikėjimo sutarties ( PDF) su iždininku nuorašas;

Politinės kampanijos iždininkas teikia pasirašytą politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo informacijos teikimo elektroniniu būdu sutartį bei pasižadėjimą.

Dokumentų originalų pateikimas
Visus nurodytus dokumentus galima įteikti asmeniškai, per atstovą ar atsiųsti registruotu laišku.

Vyriausiosios rinkimų komisijos adresas:
Gynėjų 8, 01109 Vilnius

Darbo laikas:
I-IV: 8:00-12:00, 12:45-17:00
V: 8:00-12:00, 12:45-15:45

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus kontaktai.